Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > T2 Trainspotting

T2 Trainspotting

36940DDC00000578 3707301 image m 12 1469462844889
36940DDC00000578 3707301 image m 12 1469462844889
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Navazovat na kul­tov­ní film, kte­rým prv­ní Trainspotting bez­po­chy­by je, není nikdy jed­no­du­ché. Před reži­sé­rem Danny Boylem a scé­náris­tou Johnem Hodgem tudíž roz­hod­ně nestál leh­ký úkol.
Související obrázek
Uplynulo dva­cet let, dva­cet let od chví­le, kdy Mark Renton (Ewan McGregor) zra­dil své přá­te­le a ute­kl s jejich spo­leč­ný­mi peně­zi. Usadil se v Amsterodamu, kde začal žít nor­mál­ní život. Nyní se po srdeč­ní pří­ho­dě vra­cí zpát­ky do Edinburghu, kde stá­le žijí jeho sta­ří kámo­ši Spud (Ewen Bremner), Sick Boy (Jonny Lee Miller) a Begbie (Robert Carlyle). Ti samo­zřej­mě na sta­rou křiv­du neza­po­mě­li, zvláš­tě Begbie si na Marka brousil zuby, ale zby­lí dva ho vza­li na milost a se Sick Boyem, kte­rý si teď nechá­vá říkat Simon, dokon­ce plá­nu­jí zalo­žit nevěs­ti­nec.
Výsledek obrázku pro t2 trainspotting
Snímek samo­zřej­mě těží z nos­tal­gie na původ­ní film, ale není to prá­vě to, co divák chce? Nechceme opět vidět podi­vín­ské­ho Spuda nebo cho­le­ric­ké­ho Begbieho? Odkazy na původ­ní film se to tu jen hemží a člo­vě­ka kaž­dou chví­li popad­ne nos­tal­gic­ká nála­da a chuť pus­tit si prv­ní díl z roku 1996. Danny Boyle totiž odka­zu­je na původ­ní film vtip­ně a ori­gi­nál­ně. Pokud byl prv­ní film výpo­vě­dí mla­dé nar­ko­man­ské gene­ra­ce, tak T2 je výpo­vě­dí neú­spěš­né střed­ní gene­ra­ce, kte­rá neví, co dál se svým živo­tem a žije, ať už si to při­zná nebo ne, ze vzpo­mí­nek na minu­lost. Film se prá­vě v tom­to ohle­du samo­zřej­mě lehce dotý­ká i soci­ál­ních témat. Nejde však pří­liš do hloub­ky, od toho je tu loň­ský sní­mek Kena Loache Já, Daniel Blake.
Danny Boyle nato­čil důstoj­né pokra­čo­vá­ní dva­cet let staré­ho kul­tov­ní­ho fil­mu, ale bylo vůbec potře­ba? To si musí roz­hod­nout kaž­dý divák sám.
Hodnocení: 80%

Tento člá­nek napsal autor Marek Danko, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové recen­ze


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,71731 s | počet dotazů: 250 | paměť: 71975 KB. | 24.02.2024 - 20:57:41