Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Drive Angry | Drive Angry 3D [25%]

Drive Angry | Drive Angry 3D [25%]

rp drive angry.jpg
rp drive angry.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

http://www.csfd.cz/film/268617-drive-angry/

V kinech ČR od: 03.03.2011 
V kinech SR od: 24.02.2011

Nicolas Cage je drs­ňák, to ví kaž­dý. Problém však je, že už mu to nikdo nevě­ří. Kromě Špatnýho pol­dy totiž něko­lik dlou­hých let nena­to­čil jedi­ný sluš­ný film a jen tak potvr­zu­je tvr­ze­ní sku­pi­ny lidí, co tvr­dí, že vlast­ně vůbec neu­mí hrát. V letoš­ním roce ho divá­ci moh­li vidět v neval­ném Honu na čaro­děj­ni­ce, kte­rý sice vypa­dal poměr­ně fajn, nicmé­ně v koneč­ném důsled­ku byl spí­še pro smích než aby byl brán jako seri­oz­ní fan­ta­sy. Nicolas se ovšem nevzdá­vá, nasa­zu­je super­drs­ný obli­čej č. 3, opět změ­ní tro­chu sestřih a při­chá­zí v dal­ším sním­ku. Usedá za volant a bude řídit, pří­mo rozhně­va­ně. 

Drive Angry je pří­bě­hem zlo­čin­ce Johna Miltona, kte­rý se hnán pomstou vydá­vá na lov míst­ní­ho zlo­čin­ce, kte­rý vede kult uctí­va­čů ďáb­la. Jeho tou­ha po pomstě je tak sil­ná, že ho nemů­že zasta­vit ani fakt, že je již něko­lik let po smr­ti. Utíká z pek­la a dává se dohro­ma­dy s bar­man­kou, kte­ré pomů­že od nevěr­né­ho snou­ben­ce. Z něja­ké­ho záhad­né­ho důvo­du se ti dva vydá­va­jí na ces­tu, na jejímž kon­ci je posled­ní pojít­ko s Johnovou zemři­vší dce­rou, její novo­ro­ze­ní dítě. Ne, bohu­žel tohle není nedo­kon­če­ný špat­ný vtip ale záplet­ka sním­ku. A to ješ­tě není ta zábav­ná část.

Snímek se ani v nejmen­ším nepo­kou­ší hrát si na áčko­vou podí­va­nou. Na reži­sér­ské ses­li seděl břeč­kař Patrick Lussier, tvůr­ce napří­klad nedáv­né­ho Krvavého Valentýnu. Člověk však všech­no tohle všech­no je ocho­ten dát stra­nou při pří­sli­bu sluš­né akč­ní jízdy. Ta se ovšem bohu­žel ani ve snu neko­ná. Jistě, v rám­ci béč­ko­vých vod jsou pra­vi­dla poně­kud jiná a dokon­ce i neu­stá­lé křepče­ní a super­drs­ná ležér­ní váž­nost Nicolase Cage tu nebi­je až tak do očí, když se sní­mek vlast­ně nebe­re moc váž­ně. Problém ovšem je, že akce tu sice je, nicmé­ně i přes obna­že­né dámy a rádo­by drs­né výje­vy nási­lí to ani tro­chu nefun­gu­je. Navíc sní­mek postrá­dá jaký­ko­liv drajv od začát­ku do kon­ce. A to bude nej­spíš ten hlav­ní pro­blém.

Celý sní­mek totiž půso­bí jako těž­ce nevy­da­ře­ný pokus o paro­dii, u kte­ré­ho se nikdo nesmě­je. Nebál bych se uká­zat prs­tem na tvůr­ce, jeli­kož tohle nikdo stříz­li­vý napsat nemohl. Vážně ne. Jistě scé­na kdy sou­lo­ží­cí hlav­ní hrdi­na kosí jed­no­ho nábo­žen­ské­ho fana­ti­ka za dru­hým, stí­há při­tom popí­jet dra­hou whis­key a to všech­no ješ­tě ve zpo­ma­le­ném času za dopro­vo­du hnus­né­ho 3D, ve kte­rém na vás kaž­dou chví­li těž­ce oka­tě letí něja­ká hova­di­na, vypa­dá na papí­ře poměr­ně fajn. Nicméně ve sku­teč­nos­ti to tak zábav­né není. Zvláště když tri­ky jsou mís­ty až na úrov­ní němec­kých fil­mů na VHS z dovo­zu po revo­lu­ci.

Jeden důvod však sní­mek ke shléd­nu­tí má. Není jím však těž­ce zábav­ná tupost celé­ho sním­ku jako v pří­pa­dě jiné­ho Cageova fil­mu Rituál, nýbrž postav ďábel­ské­ho účet­ní­ho Williama Fichtnera. Vážně nechá­pu, jak může být jed­na posta­va tak zábav­ná, když celý film je trestu­hod­ných kva­lit. Takhle zábav­nou cha­rak­ter­ní posta­vu, u kte­ré jsem se nesku­teč­ně bavil, jsem nevi­děl už dlou­hou dobu. Jak smut­né, že se muse­la obje­vit v tak tupé břeč­ko­id­ní rádo­by jízdě bez špet­ky nápa­du. Avšak už jen díky této posta­vě nelze film smést do úpl­né­ho odpa­du.

Drive Angry i přes pří­slib sluš­ně uvol­ně­né zába­vy béč­ko­vých kva­lit kon­čí jako napros­té fiasko. Nicolas Cage v roli pekel­né­ho uprch­lí­ka por­cu­je jed­no­ho okul­tis­tu za dru­hým v nepře­hled­né a vizu­ál­ně neza­jí­ma­vé, až odpu­di­vé akci, kte­ré chy­bí zruč­něj­ší ruka na pozi­ci reži­sé­ra a scé­náris­ti bez dro­go­vé závis­los­ti. To vše za dopro­vo­du slič­né dámy, pře­hrá­va­jí­cí­ho vůd­ce sek­ty ale na dru­hou stra­nu i zábav­né­ho ďáblo­va účet­ní­ho, kte­rý si chce takří­ka­jíc srov­nat účty. Pokud vám nesta­čí k zážit­ku fakt, že vám bude hoze­no do obli­če­je skr­ze 3D něko­li­krát za film růz­né pole­tu­jí­cí hara­bur­dí a pár­krát se ve fil­mu obje­ví nahé ženy, ruce pryč.

PS. Značná část hod­no­ce­ní je čis­tě a pou­ze za posta­vu Williama Fichtnera, pokud chce­te objek­tiv­ní hod­no­ce­ní, ode­čtě­te si 5- 25%

PS2. Pokud něko­mu bude­te vysvět­lo­vat, jak je to s herec­tvím Nicolase Cage, pusť­te mu dvoj­pro­gram Drive Angry a Rituálu.

Koktejl :
50 % Nicolas Cage
25 % Drogy při psa­ní „scé­ná­ře“
15 % Nekoukatelný guláš
10 % Ďáblův účet­ní v podá­ní Williama Fichtnera


Podívejte se na hodnocení Drive Angry na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,12231 s | počet dotazů: 247 | paměť: 71685 KB. | 18.06.2024 - 10:09:01