Kritiky.cz > Horory > Shriek If You Know What I Did Last Friday the Thirteenth (2000)

Shriek If You Know What I Did Last Friday the Thirteenth (2000)

rp Shriek If You Know What I Did Last Friday the Thirteenth 28200029.jpg
rp Shriek If You Know What I Did Last Friday the Thirteenth 28200029.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Scary Movie neby­la jedi­ná paro­die, kte­rá si roku 2000 vza­la na muš­ku slav­ný Vřískot…


Studenti střed­ní ško­ly Bulimia Falls jsou zdě­še­ni smr­tí mla­dé dív­ky Screw. Tedy ale­spoň někte­ří (jako tře­ba hrá­či škol­ní­ho týmu), jiné tato zprá­va vidi­tel­ně poba­vi­la. Tohle totiž není zrov­na to nej­lep­ší mís­to, kde bys­te chtě­li, aby vaše děti stu­do­va­li. No naši hrdi­no­vé si vybí­rat moc nemoh­li, stej­ně jako nová­ček Dawson, jehož rodi­na zemře­la za podiv­ných udá­los­tí. Během prv­ní­ho dne se sezná­mí s bláz­ni­vou čtve­ři­cí svých vrs­tev­ní­ků a zába­va může začít. Učitelské prak­ti­ky jsou zde veli­ce zvlášt­ní, ředi­tel rov­něž a záli­by tee­nage­rů – no ško­da mlu­vit. Jenže záhy se tato pěti­ce sta­ne ter­čem mas­ko­va­né­ho vra­ha, kte­rý jim nej­pr­ve vyhro­žu­je psa­ný­mi dopi­sy a násled­ně se je jed­no­ho po dru­hém poku­sí zabít. To vše samo­zřej­mě neu­nik­ne sexy novi­nář­ce, kte­rá by samo­zřej­mě chtě­la být při tom. Hagitha se pro­to poku­sí zís­kat pří­zeň míst­ní­ho trou­by a „ochrán­ce“ Doughyho, ale vrah je pořád krok před ní. Jen kdy­by nebyl tak neši­kov­ný…České názvy: Vím, co jsi dělal minu­lý pátek 13., Skřekot
Režie: John Blanchard
Rok výro­by: 2000
Délka: 86 min
Země: USA
Hrají:
Harley Cross...(Dawson)
Majandra Delfino...(Martina)
Danny Strong...(Boner)
Simon Rex...(Slab)
Julie Benz...(Barbara)
Tiffani Thiessen...(Hagitha Utslay)
Tom Arnold...(Doughy)
...a dal­ší

Když se vzpo­me­ne paro­die na Vřískot, kaž­dý si jis­tě vyba­ví hlav­ně Scary Movie. Ne všich­ni však mají ten­to druh zába­vy rádi. Již men­ší počet lidí však ví, že v roce 2000 vzni­kl i ten­to kou­sek s dosti pochyb­ným názvem. Proč pochyb­ným? Přestože je totiž v názvu obsa­žen i odkaz na Friday the Thirteenth (Pátek 13), tak jde jen o dal­ší z nepo­ve­de­ných vtíp­ků samot­ných tvůr­ců. Kromě Jasonovy mas­ky na začát­ku, se tu totiž neob­je­ví vůbec nic, co by mělo něco s tím­to sla­she­rem spo­leč­né­ho, nebo scé­ny kte­ré by byly paro­do­vá­ny. O troš­ku lépe (no zále­ží, z jaké­ho úhlu pohle­du se na to podí­vá­te) na to bylo Tajemství loň­ské­ho léta. Místo SMS tu tee­nage­ři dosta­nou papír­ky s výhruž­kou a něko­li­krát se opa­ku­je scé­na, cože děla­li minu­lý rok – samo­zřej­mě pozmě­ně­né. Ono totiž zále­ží, kdo si na onu osud­nou udá­lost zrov­na vzpo­mí­ná.
Většina děje však ale­spoň vzdá­le­ně při­po­mí­ná záplet­ku Vřískotu a pod­le toho to i vypa­dá. Některé vtíp­ky jsou zábav­né, ale vět­ši­nou jde jen o pře­hlíd­ku trap­ných momen­tů, sexu­ál­ních nebo dvoj­smy­sl­ných nará­žek a tvůr­čí stu­pi­di­ty. Nechybí však něko­lik sho­tů (tře­ba rekla­ma na bon­bo­ny Mentos, taneč­ní Thriller od Michaela Jacksona, nebo Pobřežní hlíd­ku), kte­ré divá­ka ale­spoň troš­ku poba­ví. Rádoby humor­ných scén tu byla celá fůra a paro­do­va­ly se i scé­ny z jiných fil­mů (z roz­díl­ných žán­ro­vých odvět­ví), ale jen málo­kte­rá doká­za­la divá­ky sku­teč­ně poba­vit svým důvti­pem. Scary Movie bylo v tom­to ohle­du dale­ko lep­ší.
Co se herec­kých výko­nů týče, tak na to, že se tu obje­vi­lo něko­lik zná­mých tvá­ří, tak to taky neby­la žád­ná slá­va. Ono to však bylo dáno cha­rak­te­ris­ti­kou jed­not­li­vých postav a nor­mál­ní tu neby­la oprav­du žád­ná. Asi nej­ví­ce mě potě­ši­la Tiffani Thiessen – pro ní jsem měl kdy­si hod­ně vel­kou sla­bost. Její flir­to­vá­ní s blbeč­kem Doughym a abso­lut­ní nezá­jem, že jí mezi­tím někdo sejmul hned něko­lik kame­ra­ma­nů – inu proč ne. Nejvíce mi ale vadil ředi­tel ško­ly (Coolio) – nejen že mi tato posta­va byla odpor­ná, ale při­šla mi i napros­to zby­teč­ná.  Kvality to tedy moc nepo­bra­lo, ale znám celou řadu mno­hem hor­ších paro­dií, tak­že i z toho­to důvo­du se nako­nec uchý­lím k troš­ku vět­ší­mu hod­no­ce­ní, než jsem měl původ­ně v plá­nu. 

Hodnocení:
40%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,15994 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72279 KB. | 28.05.2024 - 03:56:56