Kritiky.cz > Horory > Tenebre (1982)

Tenebre (1982)

rp Tenebre 28198229.jpg
rp Tenebre 28198229.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když se někdo roz­hod­ne vraž­dit pod­le vaší kni­hy, může to s vámi pořád­ně zaclou­mat… 


Úspěšný spi­so­va­tel Peter Neal při­jíž­dí z New Yorku do Říma, kde se sta­la jeho nej­no­věj­ší kni­ha Tenebrae veli­ce popu­lár­ní. Podle své­ho agen­ta Bullmera je ten správ­ný oka­mžik, aby jí ješ­tě více pro­pa­go­val a teď tam na něj čeká řada inter­view a setká­ní s fanouš­ky i kri­ti­ky. Neal chce hlav­ně unik­nout z dosa­hu své býva­lé ženy, kte­rá jej neu­stá­le pro­ná­sle­du­je a otra­vu­je. Jenomže hned po pří­jez­du na něj čeká kro­mě asi­s­tent­ky Anne i řada nepří­jem­nos­tí. V jeho kni­ze, kte­rou někte­ří pova­žu­jí za per­verz­ní dílo, jsou ženy zabí­je­ny séri­o­vým vra­hem obzvláš­tě bru­tál­ní­mi způ­so­by a jak se zdá, Tenebrae se teď sta­la inspi­ra­cí něja­ké­ho sku­teč­né­ho vra­ha. Což samo­zřej­mě neu­nik­lo pozor­nos­ti poli­cie, kte­rá po spi­so­va­te­li chce, aby s ní začal spo­lu­pra­co­vat. Zvláště pak pro­to, že mu vrah začne posí­lat dopi­sy, ve kte­rých pou­ží­vá věty z jeho kni­hy. A co je hor­ší, začnou umí­rat dal­ší oso­by, se kte­rý­mi Neal při­šel po svém pří­jez­du do sty­ku. Peter se tedy pus­tí do pát­rá­ní na vlast­ní pěst, pro­to­že je evi­dent­ní, že vrah nedá pokoj, dokud nedo­jde k jejich vzá­jem­né kon­fron­ta­ci…Režie: Dario Argento
Rok výro­by: 1982
Délka: 110 min
Země: Itálie
Alternativní názvy: Tenebrae, Unsane, Under the Eyes of the Assassin
Hrají:
Anthony Franciosa...(Peter Neal)
Daria Nicolodi...(Anne)
John Saxon...(Bullmer)
Giuliano Gemma...(detektiv Germani)
Carola Stagnaro...(detektiv Altieri)
John Steiner...(Christiano Berti)
...a dal­ší


Přišel čas udě­lat si dal­ší „zářez“ z Dariovy fil­mo­gra­fie. Tenebre jsem dosud nikdy nevi­děl a jeli­kož gial­la pat­ří mezi moje oblí­be­né sub­žán­ry, nemohl jsem si ten­to film nechat ujít. Tyhle ty „drs­něj­ší kri­mi­nál­ky“ mě nikdy zrov­na moc neo­kouz­li­ly svý­mi pří­běhy (tím však nechci v žád­ném pří­pa­dě říci, že by byli špat­né), ale pře­de­vším svý­mi pro­pra­co­va­ný­mi mord scé­na­mi a v tom­to ohle­du jsem neo­de­šel zkla­mán ani ten­to­krát. Dario zkrát­ka vždyc­ky věděl, co na jeho divá­ky pla­tí a hlav­ně ve vět­ši­ně pří­pa­dů uměl vytvo­řit oprav­du zají­ma­vou atmo­sfé­ru – což v mém pří­pa­dě pla­tí dvoj­ná­sob. Kombinace parád­ní atmo­sfé­ry, pove­de­ných vražd a pohled­ných dívek mě doká­že „uspo­ko­jit“ téměř vždy.

Je ovšem prav­dou, že mé sen­zo­ry zde něko­li­krát zare­gis­tro­va­li jis­tou nelo­gič­nost v někte­rých momen­tech, což byla tro­chu vada na krá­se. Přece jenom jsem na podob­né věci hákli­vý, ale Argento měl sak­ra štěs­tí, že tady nešet­řil s krví ani mor­dy, tak­že si to u mě čás­teč­ně vykom­pen­zo­val. Navíc se bru­tál­nost stá­le stup­ňo­va­la a přes­ně tohle je moje krev­ní sku­pi­na. Takže jsem byl ochot­ný i ledasco mu odpus­tit. Občas se sice atmo­sfé­ra lehce zadrh­la a násle­do­va­la poně­kud nud­něj­ší pasáž, ale on vždy vytá­hl z ruká­vu dal­ší trum­fy, kte­rý­mi doká­zal udr­žet mis­ky vah v pomy­sl­né rov­no­vá­ze.
Co se herec­kých výko­nů týče, tak tady jsem se sou­stře­dil pře­de­vším na nej­dů­le­ži­těj­ší tro­ji­ci. John Saxon se sice obje­vil jen ve ved­lej­ší roli, ale své si odve­dl. Daria Nicolodi rov­něž tak a jako bonus při­da­la svůj neu­vě­ři­tel­ný křik v závě­ru, což byla „pec­ka“ pro mé uši (ale bylo to super). Nicméně vět­ší dojem na mě udě­lal solid­ní hudeb­ní dopro­vod, kte­rý mělo na sta­ros­ti osvěd­če­né trio Simonetti-Morante-Pignatelli (ze sku­pi­ny Goblin). No a v nepo­sled­ní řadě Anthony Franciosa. Tohoto her­ce nemám zatím moc „zma­po­va­né­ho“, ale už jsem s ním pár fil­mů viděl. Nevedl si vůbec špat­ně – zvláš­tě pak ke kon­ci fil­mu. On cel­ko­vě byl konec fil­mu hod­ně dob­rý. Takže i díky tomu jsem se nako­nec roz­ho­dl pro lehce nad­prů­měr­né ohod­no­ce­ní.

Hodnocení:
70% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Jean-Louis Fournier: Mysli! Holce přece nemůžeš říkat vole!31. ledna 2016 Jean-Louis Fournier: Mysli! Holce přece nemůžeš říkat vole! Zábavně podaná etiketa nejen pro lepší vrstvy? Ano, jde to. Když se řekne etiketa, mnoha lidem asi naskočí jméno doktora Ladislava Špačka. Bývalý tiskový mluvčí prezidenta Václava Havla […] Posted in Recenze knih
  • Soutež o DVD Ratatouille21. dubna 2015 Soutež o DVD Ratatouille Vyhlašujeme novou facebookovou soutěž. Tentokrát o DVD. Toto DVD získá autor nejlepšího textu v bublinách. Trvání soutěže: 21.4.2015 -15.5.2015. Soutěž naleznete také na […] Posted in Soutěže
  • Zombik – 369. prosince 2018 Zombik – 36 Posted in Komiks
  • Tremors 5: Bloodlines (2015)30. září 2015 Tremors 5: Bloodlines (2015) Burt Gummer se tentokrát vydává bojovat proti Graboidům do Jižní Afriky. Burt Gummer se po posledních událostech v Graboid  zábavním parku u městečka  Perfection […] Posted in Horory
  • Hladová noc10. listopadu 2002 Hladová noc Vynikající upírská road-movie.Recenze snímku a DVD info... O filmu: Sean (Kerr Smith) nedávno dostudoval filmovou školu a teď se živíí ve filmové společnosti – […] Posted in DVD a Video Tipy
  • Isn't It Romantic6. března 2019 Isn't It Romantic Oscarová sezona před pár dny skončila a všechny velké ocenění už znají své majitele. Netflix ale v mezičase rozšiřuje svoji nabídku originálních produkcí nákupem jedné z letošních […] Posted in Filmové recenze
  • Rukojmí - Bruce Willis tentokrát v roli šéfa policie Jeffa Talleyho.4. listopadu 2019 Rukojmí - Bruce Willis tentokrát v roli šéfa policie Jeffa Talleyho. Musí zvítězit nad trojicí mladíků držících v šachu otce a jeho dvě děti.Willis je bývalý policejní vyjednavač, který se po jednom neúspěšném případu uklidí do malého města, kde každý den […] Posted in Retro filmové recenze
  • Obrázkové logočtení- zajímavé publikace pro děti i dospělé21. července 2023 Obrázkové logočtení- zajímavé publikace pro děti i dospělé Pracujete s dětmi? Hledáte inspirace a hezké příběhy pro upevňování a automatizaci hlásek L, R, Ř? Chodíte s dětmi na logopedii a stále se vám nedaří tyto hlásky správně vyslovovat? Tak […] Posted in Recenze knih
  • Titulky k American Housewife S03E23 - A Mom's Parade28. května 2019 Titulky k American Housewife S03E23 - A Mom's Parade Řečeno slovy naší Katie… **Jo. Správně. Je to muzikál! Smiřte se s tím.**. Takže, s třetí řadou se rozloučíme zpěvem a tancem. A v této poslední epizodě se kromě jiného přesvědčíme, že bez […] Posted in Titulky
  • Battle of the Damned (2013)3. srpna 2020 Battle of the Damned (2013) Dolph Lundgren musí ve městě plných nakažených nalézt mladou ženu a odvést ji do bezpečí. No a přitom se nenechat sežrat!V jednom z měst v jihovýchodní Asii kvůli výzkumu […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44267 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71621 KB. | 18.06.2024 - 11:40:42