Kritiky.cz > Horory > Vampire’s Kiss (1989)

Vampire’s Kiss (1989)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nicolas Cage v jed­nom z nej­zvlášt­něj­ších „upí­řích“ fil­mů jaké jsem zatím viděl.

Peter pra­cu­je jako lite­rár­ní agent, kte­rý neve­de zrov­na spo­řá­da­ný život. V prá­ci si léčí min­d­rá­ky na své sekre­tář­ce Alvě a po veče­rech úspěš­ně nava­zu­je krát­ké zná­mos­ti. Vše se však jed­né noci změ­ní. To když si do své­ho bytu při­ve­de tajem­nou Rachel, kte­rá jej při pře­dehře kous­ne do krku. Od té chví­le se Peterovo cho­vá­ní den ode dne zhor­šu­je až je téměř nesne­si­tel­né. Peter poma­lu ztrá­cí pře­hled o rea­li­tě a pro­pa­dá se do svě­ta vlast­ních před­stav. Je pře­svěd­čen, že se z něj poma­lu ale jis­tě stá­vá krve­žíz­ni­vý upír…

Český název: Polibek upí­ra
Režie: Robert Bierman
Rok výro­by: 1989
Délka: 103. min
Země: USA
Hrají:
Nicolas Cage …………….(Peter Loew)
Maria Conchita Alonso …..(Alva Restrepo)
Jennifer Beals …………….(Rachel)
Elizabeth Ashley…………..(Dr. Glaserová)
Kasi Lemmons ……………(Jackie)
…a dal­ší

Jde o oprav­du veli­ce zvlášt­ní film, kte­rý se snad ani nedá přes­ně­ji zařa­dit do něja­ké­ho žán­ru. Režisér Bierman mi doká­zal nesku­teč­ně poplést hla­vu a já ani po opa­ko­va­ném puš­tě­ní jeho fil­mu nevím, co si o tom všem mám mys­let. Na jed­nu stra­nu to byla po čer­tech zají­ma­vá podí­va­ná, při kte­ré jsem se nasmál, musel občas pořád­ně zapře­mýš­let, ale pře­de­vším jsem se u toho téměř po celou dobu bavil. Na tu dru­hou ve mně zůsta­la spous­ta otaz­ní­ků a pochyb­nos­tí. Co se týče Nicolase Cage, tak o jeho herec­kých kva­li­tách nemám pochy­by, ale ne všech­ny role mu sed­nou. Tady se ovšem pře­ko­nal, přes­to­že mě nesku­teč­ně sral ten jeho účes.
Podobně jako mno­ho jiných i já si nemys­lím, že by šlo o čis­to­krev­nou upí­ři­nu, ale spí­še o jaký­si mix psy­cho podí­va­né, říz­nu­té prv­ky kome­die a horo­ru. Skvěle vystup­ňo­va­ná atmo­sfé­ra a pře­de­vším kva­lit­ní pro­mě­na hlav­ní­ho hrdiny- to jsou hlav­ní dva aspek­ty, proč se podí­vat na ten­to film. Právě ona nepřed­ví­da­tel­nost  Peterova cho­vá­ní je tím správ­ným hna­cím moto­rem, díky kte­ré­mu je kaž­dá minu­ta něčím zají­ma­vá. Když k tomu navíc při­po­čí­tá­me i něko­lik tref­ných hlá­šek a „humor­ných“ situ­a­cí je oprav­du na co se dívat. Místy někte­ré momen­ty při­po­mí­na­jí gro­tes­ku, jin­dy paro­dii – ale nikdy to nesklouz­lo k trap­nos­ti, kte­rá čas­to dopro­vá­zí podob­ně ladě­né kous­ky.
Samozřejmě nesmí chy­bět ani tako­vé aspek­ty jako jsou lás­ka, sex a dro­gy. Výběr here­ček mohl být sice lep­ší, ale i tak bylo na co se dívat.  Marii Conchitu Alonso asi není potře­ba moc před­sta­vo­vat, zvláš­tě pokud jste vidě­li Predatora 2, ale je troš­ku ško­da, že její posta­va nedo­sta­la více pro­sto­ru. Cage však ten­to­krát zahrál oprav­du skvě­le a per­fekt­ně zastí­nil všech­ny svo­je kole­gy. Čím více se blí­žil film ke své­mu kon­ci, tím byl jeho výkon lep­ší a pře­de­vším pro­cí­tě­něj­ší. Pomatený chla­pík s gumo­vý­mi zuby, loví­cí ruka­ma holu­by byl pros­tě k popuká­ní.

Hodnocení:
70%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41834 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71565 KB. | 19.06.2024 - 22:44:48