Kritiky.cz > Horory > What Ever Happened to Baby Jane? (1962)

What Ever Happened to Baby Jane? (1962)

rp 144301What Ever Happened to Baby Jane Posters.jpg
rp 144301What Ever Happened to Baby Jane Posters.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Obě sest­ry se nemu­se­ly již od dět­ství, nyní však mezi nimi vypuk­ne doslo­va boj o pře­ži­tí…

Když byly obě sest­ry ješ­tě malé, byla Baby Jane mno­hý­mi ozna­čo­vá­na za zázrač­né dítě a měla slib­ně roz­je­tou kari­é­ru, zatím­co Blanche jen tiše závi­dě­la. Když však dospě­ly a obě se sta­ly hereč­ka­mi, kar­ta se obrá­ti­la. Z Blanche se sta­la žáda­ná hereč­ka a Baby Jane hrá­la jen pod­řad­né role. Jednoho veče­ra však došlo k tragé­dii (byla to váž­ně neho­da?) a Blanche ochr­nu­la. I po letech žije se svou sestrou upou­tá­na na inva­lid­ní vozík v jejich domě a ta se o ní sta­rá. Jejich vztah se však kaž­dým dnem zhor­šu­je díky nevy­rov­na­né psy­chi­ce Baby Jane, kte­rá začne Blanche týrat nejen psy­chic­ky, ale i fyzic­ky…

Český název: Co se vlast­ně sta­lo s Baby Jane?
Režie: Robert Aldrich
Rok výro­by: 1962
Délka: 134. min
Země: USA
Hrají:
Bette Davis …………………(Baby Jane Hudson)
Joan Crawford ………………(Blanche Hudson)
Victor Buono ………………..(Edwin Flagg)
Anna Lee …………………….(paní Batesová)
Maidie Norman ………………(Elvira Stitt)
…a dal­ší

Vzal jsem si na muš­ku dal­ší z fil­mů, jejichž jmé­no figu­ru­je na „sezna­mu“ 101 horo­rů, kte­ré musí­te vidět, než umře­te a opět tre­fa do čer­né­ho. Další čer­no­bí­lý kle­not, kte­rý jsem dlou­ho pře­hlí­žel a při­tom to byla úžas­ná podí­va­ná. Především díky skvě­lým herec­kým výko­nům obou „riva­lek“ Bette Davis a Joan Crawford, kte­ré si nic neda­ro­va­ly jak na plát­ně, tak ani v osob­ním živo­tě. Obě odved­ly nesku­teč­nou prá­ci a je oprav­du ško­da, že ani jed­na nedo­sta­la Oscara. Tento psy­cho­lo­gic­ký thriller/drama nám nabíd­ne nesku­teč­ně vygra­do­va­nou atmo­sfé­ru, kte­rá mne napros­to vtáh­la do děje a těch 134. minut uteklo jako voda.
Především po psy­chic­ké strán­ce to byla šupa jako blá­zen. No ona ta sta­ře­na v dět­ských šatič­kách taky magor byla, ale prá­vě tohle nevy­rov­na­né roz­po­lo­že­ní pat­ří ke zla­té­mu hře­bu veče­ra. Koho by taky bavi­lo, sta­rat se o nená­vi­dě­nou ség­ru na vozí­ku, kte­rá má navíc na kon­tě sluš­ný balík o kte­rý jí chce­te odleh­čit. Která má v poko­ji nain­sta­lo­va­ný bzu­čák a furt otra­vu­je, že má hlad, kte­rou jste se už jed­nou poku­si­li zabít. To samé však pla­tí i pro inva­lid­ní Blanche, kte­rá v dět­ství muse­la žít ve stí­nu své úspěš­něj­ší sest­ry, dívat se na to, jak jí upřed­nost­ňu­je otec a když už se koneč­ně sta­ne oblí­be­nou i vy, naje­de na vás auto a páteř je v hajzlu. No nena­sra­lo by vás to?
Žárlivost a závist – nejen tyto dvě lid­ské „vlast­nos­ti“ roz­lo­ži­li neje­den vztah jak sou­ro­ze­nec­ký, přá­tel­ský tak i pra­cov­ní. Proto není divu, že pokud se člo­věk sží­rá ve svém nit­ru byť jen jed­nou z těch­to „dam“, jde lid­skost a přá­tel­ství stra­nou. Knihu jsem nikdy neče­tl, nicmé­ně věřím, že se Aldrichovi poda­řil mis­trov­ský kou­sek – o čemž také svěd­čí celo­svě­to­vá popu­la­ri­ta. Když jsem si pře­če­tl něko­lik per­li­ček z natá­če­ní a naschvá­lech, kte­ré si obě hereč­ky děla­ly, doce­la se divím, že se to reži­sé­ro­vi poda­ři­lo uko­čí­ro­vat. 
Obě hvězdy se však doká­za­li povznést nad svou riva­li­tou a ale­spoň na plát­ně vypa­da­jí bož­sky (no ke vzhle­du bych měl sice při­po­mín­ky, ale herec­ký dojem napros­to doko­na­lý). What Ever Happened to Baby Jane? si tak beze­spo­ru zaslou­ží tu nej­vět­ší divác­kou pozor­nost a byla by vel­ká chy­ba, se na něj nepo­dí­vat. Můžu jen dopo­ru­čit a urči­tě jsem ten­to film nevi­děl napo­sle­dy.

Hodnocení:
80%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,19200 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71634 KB. | 13.07.2024 - 14:08:48