Kritiky.cz > Horory > XX [ekusu kurosu]: makyo densetsu (2007)

XX [ekusu kurosu]: makyo densetsu (2007)

rp 1828xx.jpg
rp 1828xx.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Odpočinkový výlet se pro­mě­ní v boj o holý život s ban­dou fana­tic­kých ves­ni­ča­nů, kte­ří tou­ží po vaší noze…

Aiko navrh­ne své kama­rád­ce Shiyori, kte­rá nedáv­no pro­šla boles­ti­vým roz­cho­dem, aby vyra­zi­li na výlet do malé ves­nič­ky Ashikari, kde jsou nád­her­né hor­ké pra­me­ny a ona na všech­no zapo­mně­la. Skvělý plán, nád­her­né mís­to, ale jen do doby než obě dív­ky zjis­tí, že ves­ni­ča­né nejsou vůbec milé stvo­ře­ní, ale čle­no­vé sta­ro­dáv­né­ho kul­tu, kte­rý nebo­hým ženám na jejich ritu­ál­ních obřa­dech uře­zá­vá nohy do své sbír­ky. 

Režie: Kenta Fukasaku
Rok výro­by: 2007
Délka: 90. min
Země: Japonsko
Hrají:
Nao Matsushita ………………….(Shiyori)
Ami Suzuki ………………………(Aiko)
…a dal­ší

Po del­ší době jsem se opět navrá­til ke sle­do­vá­ní asij­ské tvor­by (když nepo­čí­tám Gojiru), kte­rá kdy­si pat­ři­la k mé nej­ob­lí­be­něj­ší. Jenže ve chví­li kdy jsem neu­stá­le sle­do­val dal­ší a dal­ší kous­ky ve kte­rých figu­ro­va­ly dlou­ho­vla­sé čer­no­vlás­ky, mě nějak pře­šla chuť. Tentokrát jsem však sáhl po zce­la odliš­ném odvět­ví a po předčte­ní hrubé­ho obsa­hu fil­mu, jsem se nevý­slov­ně těšil. Říkal jsem si, že půjde o tako­vou japon­skou obdo­bu buran­ské­ho horo­ru a ani jsem se zas tak moc nesple­tl. Začátek pří­jem­ně navna­dil a já se těšil na pořád­nou řezni­či­nu. Ta se k mému nevý­slov­né­mu zkla­ma­ní sice neko­na­la, ale i tak jsem byl nako­nec doce­la spo­ko­je­ný.
Pěkná kra­ji­na a ponu­rost oné ves­ni­ce, kde již na prv­ní pohled vypa­da­jí míst­ní jako ban­da retar­dů, nabí­ze­la pří­mo solid­ní šan­ci na vytvo­ře­ní potřeb­né atmo­sfé­ry, ale počá­teč­ní jis­kra zača­la postup­ně poma­lu uha­sí­nat. Nažhavený divák se tak musí spo­ko­jit pou­ze s vystra­še­ným výra­zem obou pohled­ných Japonek a díky zají­ma­vých časo­vým sko­kům i jejich roz­díl­ná „dob­ro­druž­ství“. Popravdě se mi nej­ví­ce líbi­ly pasá­že, ve kte­rých se obje­vi­la tajem­ná jed­no­o­ká mrš­ka s ost­rý­mi nůž­ka­mi, kte­rá pat­ři­la k těm nej­za­jí­ma­věj­ším momen­tům toho­to fil­mu. Na dru­hou stra­nu jsem oče­ká­val mno­hem vět­ší ini­ci­a­ti­vu ze stra­ny kul­ha­jí­cích ves­ni­ča­nů, kte­ří zůstá­va­li dost v poza­dí, což byla chy­ba. 
Místo aby tvůr­ci necha­li pořád­ný prů­chod své fan­ta­zii, stáh­li se do jakési pomy­sl­né uli­ty, ze kte­ré vylez­li až v samém závě­ru. Naštěstí tu byla ale­spoň ona divo­š­ka s nůž­ka­mi a i díky ní jsem se sko­ro vůbec nenu­dil. Akční scé­ny, v nichž hrá­la hlav­ní roli, sice byly mís­ty lehce pře­hna­né, ale ale­spoň nenu­di­ly. Ono počá­teč­ní „natě­še­ní“ sice tro­chu upadlo, pro­to­že jsem oče­ká­val, že tu půjde o něco tro­chu jiné­ho, ale i tak se z toho nako­nec vyklu­ba­la ale­spoň prů­měr­ná podí­va­ná. 

Kenta Fukasaku by se však dle mých rad měl radě­ji i nadá­le věno­vat spí­še akč­ním fil­mům, kte­ré mu jdou mno­hem lépe než­li ty horo­ro­vé. Nějak výraz­ně mne nedo­ká­zal pře­svěd­čit o opa­ku ani ve své prvo­ti­ně Battle Royale II: Requiem, i když prav­dou je, že ten­to­krát to bylo o cosi lep­ší. Doporučovat vám ten­to film nebu­du (přes­to­že není špat­ný), ale hlav­ně od něj neo­če­ká­vej­te žád­né zázra­ky. Na jed­no podí­vá­ní je to však při­ja­tel­ná podí­va­ná. 

Hodnocení:
60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,12203 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72016 KB. | 22.04.2024 - 14:17:18