Kritiky.cz > Horory > Carriers (2009)

Carriers (2009)

rp Carriers 28200929.jpg
rp Carriers 28200929.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nebudeš-li ve svě­tě zamo­ře­ném nebez­peč­nou náka­zou dodr­žo­vat vlast­ní pra­vi­dla, šered­ně si to odská­češ! Emoce i osob­ní sym­pa­tie musí jít stra­nou, ale to se lehce říká…

Brian se spo­leč­ně se svou dív­kou Bobby, bra­t­rem Dannym a kama­rád­kou Kate se zou­fa­le sna­ží najít bez­peč­né mís­to k pře­ži­tí. Zemi totiž postih­la zákeř­ná epi­de­mie, nebez­peč­ný virus – kte­rý kaž­dé­ho naka­že­né­ho vel­mi rych­le usmr­tí, pře­ná­ší se vzdu­chem i krví a pro­to musí být neu­stá­le ve stře­hu. Nedostatek ben­zí­nu, vody a potra­vin je však čas­to nutí pro­zkou­má­vat ješ­tě nedáv­no obyd­le­né mís­ta (domy, obcho­dy, ben­zí­no­vé pum­py) a tak se občas sta­ne, že při­jdou do kon­tak­tu s naka­že­ný­mi. I ti jsou však ješ­tě stá­le lid­mi a tak i přes přís­ná pra­vi­dla, kte­ré si sami urči­li, musí udě­lat občas kom­pro­mis (ústu­pek), kte­rý je může stát vlast­ní život. Ne vždy s tím však všich­ni sou­hla­sí a tak jsou osob­ní spo­ry mezi nimi na den­ním pořád­ku. Což ovšem může být jejich záhu­ba…


Český název: Přenašeči
Režie: David Pastor, Àlex Pastor
Rok výro­by: 2009
Délka: 84 min
Země: USA
Hrají:
Chris Pine...(Brian)
Lou Taylor Pucci...(Danny)
Emily VanCamp...(Kate)
Piper Perabo...(Bobby)
Christopher Meloni...(Frank)
...a dal­ší


Postapokalyptické fil­meč­ky mám doce­la rád a byl jsem bra­tr­ské­mu reži­sér­ské­mu duu oprav­du vděč­ný, že svou celo­ve­čer­ní prvo­ti­nu poja­li dost odliš­ným způ­so­bem, než na jaký jsem byl dosud zvyk­lý. Přece jenom všech těch nákaz - viru­sů, kte­ré lidi mění v zom­bie, už tu bylo tolik, že tohle byl doslo­va svě­ží vánek, kte­rý na mě sálal z moni­to­ru. Vzhledem k cel­ko­vé­mu poje­tí a pří­bě­hu samot­ném však zůstá­vá otáz­ka – zda jde sku­teč­ně ješ­tě o horo­ro­vý film. Já si totiž mys­lím, že ani moc ne. Tento žánr zde není obsa­že­ný sko­ro vůbec (slo­víč­ko „sko­ro“ je vel­mi důle­ži­té), ale za to se divák dočká sluš­né­ho dra­ma­tic­ké­ho pří­bě­hu, plné­ho nej­růz­něj­ších emo­cí. Což samo­zřej­mě neby­lo vůbec na ško­du!
Myslím si však, že se tvůr­cům bohu­žel nepo­da­ři­lo vše vychy­tat tak, jak by bylo potře­ba, aby se dalo jejich dílo ozna­čit za oprav­do­vý skvost. Co se atmo­sfé­ry týče, tak ta byla mís­ty sku­teč­ně našla­pa­ná a nechy­bí ani spous­ta dra­ma­tic­kých oka­mži­ků – roz­hod­nu­tí, ale obje­vi­la se tu i celá řada nedo­ta­že­ných věcí a otaz­ní­ků, za kte­ré bych bra­t­ry nej­ra­dě­ji pořád­ně zfac­ko­val. Ústřední čtve­ři­ce – potaž­mo jed­not­li­vé posta­vy byly ješ­tě doce­la v pořád­ku – pes­t­rá cha­rak­te­ris­ti­ka jejich osob­nos­tí, růz­no­ro­dá pova­ha, kru­tá roz­hod­nu­tí, boj o vlast­ní pře­ži­tí – to vše bylo v napros­tém pořád­ku a navíc bylo vše oko­ře­ně­no pří­va­lem emo­cí. Jenže se zde obje­vi­lo i něko­lik ved­lej­ších postav a těm už tolik pozor­nos­ti věno­vá­no neby­lo. Přitom by si to urči­tě zaslou­ži­ly (otec s dce­rou, chla­pí­ci v ply­no­vých mas­kách).
K dob­ru však musím pánům reži­sé­rům (scé­náris­tům) při­číst hlav­ně to, že vše neskon­či­lo bla­ho­ro­dým hap­pyen­dem (ty totiž vylo­že­ně nesná­ším). Jenomže si pros­tě pořád musím říkat, že se z toho dalo vytě­žit ješ­tě mno­hem více. Potenciál tu byl, ale zas na dru­hou stra­nu to byla jejich pre­mi­é­ra a tak se budu sna­žit být sho­ví­va­vý. Bohužel jsem tu však nara­zil i na něko­lik nud­něj­ších pasá­ží, kte­ré mi už tak vel­kou radost neu­dě­la­ly. Nicméně i tak jde urči­tě o zají­ma­vou podí­va­nou, kte­rou jsem urči­tě nevi­děl napo­sle­dy. Prostě lep­ší prů­měr.


Hodnocení:
60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42521 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71838 KB. | 18.07.2024 - 14:07:13