Kritiky.cz > Horory > Collection, The (2012)

Collection, The (2012)

rp Collection2C The 28201229.jpg
rp Collection2C The 28201229.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Do sbír­ky toho­to sadis­tic­ké­ho vra­ha bys­te se urči­tě nechtě­li dostat!


Během dis­ko­té­ky nalé­zá mla­dá Elena v zapad­lé míst­nos­ti bytel­ný čer­ve­ný kufr a v něm zubo­že­né­ho Arkina. Jeho vysvo­bo­ze­ním se však spus­tí taj­ný mecha­nis­mus, kte­rý doslo­va zma­sa­kru­je sko­ro všech­ny lidi v budo­vě. Elena je zajmu­ta mas­ko­va­ným Sběratelem a Arkin jen se štěs­tím uni­ká z jeho spá­rů. Během poby­tu v nemoc­ni­ci je však une­sen sku­pi­nou žol­dá­ků, kte­ré finan­cu­je dívčin otec. Ten po Arkinovi chce, aby jeho lidi dove­dl na mís­to, kde jej tak dlou­ho sadis­tic­ký vrah držel a pomohl jim osvo­bo­dit jeho dce­ru. Ten se samo­zřej­mě zdrá­há, pro­to­že se nehod­lá opět stát sou­čás­tí psy­cho­pa­to­vy sbír­ky, ale nako­nec mu nic jiné­ho nezbý­vá. Starý hotel kde se Sběratelova skrýš nalé­zá, je však plný důmy­sl­ných pas­tí, zoha­ve­ných lid­ských těl a boles­ti…


Režie: Marcus Dunstan

Rok výro­by: 2012
Délka: 82 min
Země: USA
Hrají:
Josh Stewart...(Arkin)
Randall Archer...(„The Collector“)
Emma Fitzpatrick...(Elena)
Lee Tergesen...(Lucello)
Shannon Kane...(Paz)
...a dal­ší


Toto pokra­čo­vá­ní jsem si pus­til hned po skon­če­ní The Collector (2009) a oče­ká­val jsem ale­spoň stej­ně sluš­nou podí­va­nou – což se v rám­ci mož­nos­tí i sta­lo. Oba kous­ky jsou plus mínus na stej­né úrov­ni, jen prv­ní díl měl dle mého pře­ce jenom o troš­ku lep­ší atmo­sfé­ru a nádech tajem­na. Dvojka už se spí­še sou­stře­di­la na akč­ní strán­ku a více bru­ta­li­ty. Na to si samo­zřej­mě nemůžu stě­žo­vat, pro­to­že prá­vě to se mi na tom líbi­lo asi nej­víc.
Marcus Dunstan mě masa­krem na dis­ko­té­ce pěk­ně naml­sal a tuto pasáž pova­žu­ji za vůbec nej­lep­ší z celé­ho fil­mu. Při opě­tov­ném setká­ní s hrdi­nou prv­ní­ho dílu málem ukáp­la i slza, ale Arkin se kýže­né­ho odpo­čin­ku a pořád­né­ho vylí­zá­ní se ze svých zra­ně­ní pros­tě nedo­čkal. Byl násil­ně vržen zpět do bru­tál­ní­ho svě­ta zvrá­ce­né­ho vra­ha a váš­ni­vé­ho Sběratele a koneč­ně bude­me moci tu „krá­su“ vidět na vlast­ní oči. No hol­ku bys­te na to asi nesba­li­li, ale jinak měl chla­pec v mas­ce cel­kem sluš­ně zvrá­ce­nou před­sta­vi­vost. Navíc ani ten­to­krát nebu­de chy­bět sluš­ná por­ce důmy­sl­ných pas­tí, hro­ma­da boles­ti­vých výkři­ků, gore scén a agre­siv­ní hafa­ni. Každý si tu pros­tě najde to své, jen troš­ku zamr­ze­lo, že se z toho vytra­ti­la ona komor­nost prv­ní­ho dílu.
Kromě změ­ny pro­stře­dí se opro­ti minu­le dočká­me i obmě­ny na něko­li­ka herec­kých postech. Sběratele si již neza­hrál Juan Fernández ale Randall Archer a man­žel­ku hlav­ní­ho hrdi­ny Daniellu Alonso nahra­di­la Navi Rawat. Co však nevy­mi­ze­lo ani ten­to­krát, tak to byla opět (ne)slušná por­ce nelo­gic­kých kopan­ců – podob­ně jako u prv­ní­ho fil­mu. Pokud jste však ochot­ni nad tím máv­nout rukou, mohl by se vám ten­to kou­sek líbit. Já to vidím na kla­sic­ký prů­měr.

Hodnocení:
50% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43823 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71981 KB. | 19.04.2024 - 17:26:00