Kritiky.cz > Horory > Dark Light (2019)

Dark Light (2019)

rp Dark Light 2019.jpg
rp Dark Light 2019.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mezi námi žijí pra­dáv­ní tvo­ro­vé, kte­ří se nej­ra­dě­ji živí život­ní ener­gií malých dětí. Tentokrát upře­li svou pozor­nost na malou Emily a jen její mat­ka Annie jí může zachrá­nit…

Čerstvě roz­ve­de­ná Annie se roz­hod­la se svou dce­rou Emily, pře­stě­ho­vat na ven­kov do domu po své mrt­vé mat­ce. Pro obě to není zrov­na leh­ký začá­tek, ale to nej­hor­ší při­jde hned vzá­pě­tí. Kolem staré­ho domu jsou vel­ké pole plné kuku­ři­ce, ve kte­rých vidí po nocích záhad­né svět­la a Annie má pocit, že se někdo potu­lu­je i uvnitř domu. Slyší div­né zvu­ky, má podiv­né sny, dce­ři se čas­to spouš­tí krev z nosu a začne mít strach. Místní šeri­f­ka jí uklid­ňu­je, že to mají nej­spíš na svě­do­mí míst­ní děti, ale mla­dá žena je pře­svěd­če­na, že za vším sto­jí záhad­né bytos­ti. I z toho důvo­du nakou­pí pár zbra­ní, aby se moh­la brá­nit. Jednoho veče­ra Emily zmi­zí a Annie je zatče­na poli­cií, pro­to­že nechtě­ně postře­li­la exman­že­la, kte­rý je při­jel neo­hlá­še­ně zkon­t­ro­lo­vat. Zoufalé Annie se poda­ří utéct při pře­vo­zu do věze­ní a hod­lá zjis­tit, kdo nebo spíš co unes­lo její dce­ru…Český název: Temné svět­lo

Režie: Padraig Reynolds

Rok výro­by: 2019

Délka: 90 min

Země: USA

 

Hrají:

Jessica Madsen...(Annie Knox)

Opal Littleton...(Emily Knox)

Ed Brody...(Paul Knox)

Gerald Tyler...(Walter Simms)

Kristina Clifford...(šerifka Dickerson)

...a dal­ší


Tento film jsem něja­kou dobu odklá­dal, pro­to­že jsem byl pře­svěd­če­ný, že zas půjde o něja­kou níz­ko­roz­počto­vou kra­vi­nu točí­cí se oko­lo mimo­zemš­ťa­nů. Ohlasy na inter­ne­tu taky neby­li zrov­na moc pří­z­ni­vé a přes­to jsem byl po jeho skon­če­ní doce­la mile pře­kva­pe­ný. Zas až tako­vá hrůza to neby­la a doce­la jsem se u jeho sle­do­vá­ní i bavil. Režisér už něja­ké zku­še­nos­ti z horo­ro­vých vod měl, tak­že nebyl úpl­ný zele­náč a přes­ně věděl, co má divá­kům nabíd­nout. Rozpočet vskut­ku moc vel­ký nebyl, ale našlo by se tu pár oprav­du pove­de­ných scén a ani atmo­sfé­ra neby­la nej­hor­ší.

 

Začátek lehce navna­dí, ale potom se vrá­tí­me zpět v čase, abychom se postup­ný­mi krůč­ky dosta­li až k samot­né­mu vel­ké­mu finá­le. Ústřední dvo­ji­ce mat­ka a malá dcer­ka mi ten­to­krát byla cel­kem sym­pa­tic­ká – hlav­ně tady nešlo o žád­né­ho roz­maz­le­né­ho frac­ka, ta žen­ská to taky nemě­la v živo­tě zrov­na jed­no­du­ché a já se těšil, jakéže tajem­ství se skrý­vá v poli za domem, potaž­mo jak se poz­dě­ji ve fil­mu dozví­me, pří­mo pod ním. Je ale prav­da, že ty svět­la v poli si mou důvě­ru zrov­na moc nezís­ka­li, stej­ně jako něko­lik do očí bijí­cích scé­náris­tic­kých kik­sů. Naprosto hlu­ché mís­ta však čas­to stří­da­li ty jenž sebou při­nes­li dobrou atmo­sfé­ru i tro­chu toho napě­tí a zhru­ba za polo­vi­nou začal film gra­do­vat.

 

Vzhled pra­dáv­ných huma­no­i­dů, kte­ří vysá­va­li ze svých obě­tí život­ní ener­gii, nebyl nikterak okouz­lu­jí­cí, ale už jsem viděl i mno­hem hor­ší „mon­stra“. Bylo to něco víc, než jen herec navle­če­ný do kos­tý­mu s halo­gen­kou na čele, jak někte­ří napříč inter­ne­tem popi­su­jí. Sice by jejich mas­ky nej­spíš žád­nou cenu nezís­ka­ly, ale na to se his­to­rie ptát nebu­de. Svůj účel spl­ni­ly, navíc tvo­ro­vé zas až tak čas­to vidět neby­li – nej­víc pro­sto­ru dosta­li až na kon­ci fil­mu. Spíš mi vadi­lo, že se o nich nedo­zví­me sko­ro nic pod­stat­né­ho. Měli jsme tu jed­no­ho odbor­ní­ka na tyto tvo­ry, ale ten se před kame­rou moc neo­hřál, stej­ně tak se nedo­zví­me nic o jejich hnízdě pod domem, kte­ré poslou­ži­lo jen k vyvr­cho­le­ní toho­to pří­bě­hu. To si jich váž­ně hlav­ní hrdin­ka nikdy nevšimla v dět­ství, ani když sta­ré mat­ce poří­di­li ten výtah? No otaz­ní­ků tu byla celá řada, na kte­ré nikdy nedo­sta­ne­me odpo­věď.

 

Temné svět­lo dle mého nedo­padlo vůbec špat­ně. Není to sice film, kte­rý by vás nějak závrat­ně okouz­lil, ani tu není žád­ná scé­na, kte­rá by vám navždy uvíz­la v pamě­ti, ale těch 90 minut uteklo doce­la rych­le a já byl jakž­takž spo­ko­je­ný.


Hodnocení:

50% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,03715 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72198 KB. | 22.05.2024 - 13:00:30