Kritiky.cz > Horory > Dead of Night, The (2004)

Dead of Night, The (2004)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pořádat pár­ty na hřbi­to­vě, nebyl zrov­na jejich nej­šťast­něj­ší nápad!

Skupina rebel­ských stu­den­tů se roz­hod­ne uspo­řá­dat pár­ty na míst­ním hřbi­to­vě. Chtějí si tro­chu užít, popít dob­rý alko­hol a pře­de­vším dát výchov­nou lek­ci tro­ji­ci nepří­liš oblí­be­ných stu­den­tů. Zezačátku jde všech­no pod­le jejich plá­nu, ale zába­va je najed­nou naru­še­na podiv­nou udá­los­tí, kdy se někte­ří z nich začnou cho­vat div­ně. Ostatní tomu nejdřív nevě­nu­jí pozor­nost, ale když se jejich cho­vá­ní nezmě­ní ani na dru­hý den je jas­né, že tu něco nehra­je. Nikdo z nich netu­ší, že se jich zmoc­ni­li tem­ní démo­ni, kte­ří chtě­jí ovlád­nout celé měs­teč­ko. Zbytek par­ty chce varo­vat ostat­ní lidi, ale zlo jim to za žád­nou cenu nedo­vo­lí a postup­ně se jich začne zmoc­ňo­vat jed­no­ho po dru­hém.

Český název: Noc mrt­vol
Režie: Tom Duncan, Miles Feldman
Rok výro­by: 2004
Délka: 80.min
Země: USA

Hrají:
Tom Brennan ... (Carl)
Brian Crowe ... (Jim)
Rich Finley ... (Keith)
Karrie MacLaine ... (Suzanne)
Jon Thomas Olson ... (Darryl)
...a dal­ší

Nejen v Americe mají dospí­va­jí­cí výrost­ci vel­kou chuť na alko­hol a sexu­ál­ní rado­ván­ky. Na roz­díl od nás (tedy od vět­ši­ny) mají pří­le­ži­tost podob­né akce pro­vá­dět kupří­kla­du v luxus­ních domech svých rodi­čů, nebo tak­zva­né gar­den par­ty u bazé­nu. Mnohdy však podob­né akce naru­ší pří­jezd poli­cie, kte­rou zavo­la­jí závis­ti­ví sou­se­di. Proto se mlá­dež čas­to uchy­lu­je na nefrek­ven­to­va­né mís­ta a občas i na hřbi­to­vy. Přesně to se sta­ne i v tom­to fil­mu. Nejhlavnější roli zde hra­je sku­pi­na stu­den­tů a stu­den­tek, kte­ří spo­lu paří navzá­jem a vel­mi rádi si uta­hu­jí z ostat­ních spo­lu­žá­ků. Tentokrát si vybe­rou tři mla­dí­ky, kte­ří si dovo­li­li jim odpo­ro­vat a podrá­že­li jejich auto­ri­tu. Jak už to tak vět­ši­nou bývá, jejich kru­tý žert se jim násled­ně šered­ně vymstí.

Začátek fil­mu mě doce­la pře­kva­pil. Děj ode­hrá­va­jí­cí se v nemoc­nič­ním pro­stře­dí, nebo lépe řeče­no blá­zin­ci vždy upou­tá mou pozor­nost. Jenže již tato pasáž nám dává jas­né sig­ná­ly, že o žád­nou závrat­nou podí­va­nou roz­hod­ně nepů­jde. Zpomalené zábě­ry na uškr­ce­ní nemoc­nič­ní­ho per­so­ná­lu a násled­ná honič­ka na hřbi­to­vě byly hod­ně ama­tér­sky nato­če­né, stej­ně jako zby­tek celé­ho fil­mu. Když už totiž zača­la mít atmo­sfé­ra koneč­ně zají­ma­vý nádech, tak vždy při­šlo něco, co ji opět odpá­li­lo někam do ztra­ce­na. Ať už to byly otřes­né herec­ké výko­ny vět­ši­ny zúčast­ně­ných, nebo gumo­vé mas­ky démo­nů. Byla to cel­kem ško­da, pro­to­že mís­ty film sku­teč­ně nabí­dl zají­ma­vé momen­ty, ale těch bylo oprav­du žalost­ně málo.

Pro vět­ši­nu her­ců to byla vůbec prv­ní herec­ká šta­ce, ale se svou šan­cí se zvi­di­tel­nit doce­la pohr­d­li. Našlo se zde něko­lik výji­mek, ale vět­ši­na z nich poda­la napros­to prken­né a hlav­ně neza­jí­ma­vé výko­ny. Možná to bylo špat­ných scé­ná­řem, nebo pře­mí­rou trap­ných dia­lo­gů, ale já měl něko­li­krát sto chu­tí to vypnout. Když k tomu navíc při­po­čí­tám i hod­ně legrač­ní mas­ky nestvůr, bylo hoto­vo. Nepohyblivé tvá­ře, směš­ný kos­tým a trap­né pohy­by jsou to jedi­né, na co si mož­ná ješ­tě za týden mat­ně vzpo­me­nu. Lhal bych však, kdy­bych řekl, že scé­náris­ta neměl dobrou myš­len­ku. Její rea­li­za­ce však byla úpl­ně někde jin­de.

Hodnocení:
Několik svět­lej­ších oka­mži­ků se tu sice najde, ale jinak zde není nic, proč bych tomu­to měl dát více jak 20%.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55986 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71435 KB. | 22.06.2024 - 17:23:15