Kritiky.cz > Horory > Dead Snow (2009)

Dead Snow (2009)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nacistické zom­bie jsou pěk­ně nena­žra­né a za svou dal­ší oběť si vyhlédly sku­pin­ku stu­den­tů, kte­ří si do nor­ských hor při­je­li užít tro­chu sran­dy. Místo toho však budou muset v této čer­né kome­dii bojo­vat o holý život.

Skupina stu­den­tů medi­cí­ny míří strá­vit pár hez­kých dnů na hor­skou cha­tu, kte­rá pat­ří pří­tel­ky­ni jed­no­ho z nich. Uprostřed nor­ských hor je však těž­ké chy­tit sig­nál natož aby zde byla tele­vi­ze či rádio. Proto si dlou­hou chví­lí krá­tí hra­ním spo­le­čen­ských her a dová­dě­ním ve sně­hu. Netuší však, že se v horách pro­bu­di­lo sta­ré zlo v podo­bě zmrz­lých nacis­tic­kých vojá­ků, kte­ří zde dran­co­va­li během dru­hé svě­to­vé vál­ky a do hor uprch­li před roz­zu­ře­ným davem míst­ních oby­va­tel. Teď nade­šel jejich čas návra­tu a roz­pou­tá­ní dal­ší­ho krva­vé­ho řádě­ní. Nerovný sou­boj o pře­ži­tí může začít a sníh se brzy zabar­ví krví a pokry­je vnitř­nost­mi všech zúčast­ně­ných. Přežít může jen ten nej­sil­něj­ší.

Český název: Mrtvý sníh
Režie: Tommy Wirkola
Rok výro­by: 2009
Délka: 90 min
Země: Norsko
Alternativní název: Død snø

Hrají:
Vegar Hoel ... (Martin)
Stig Frode Henriksen ... (Roy)
Charlotte Frogner ... (Hanna)
Lasse Valdal ... (Vegard)
Jeppe Laursen ... (Erlend)
Ørjan Gamst ... (Herzog)
... a dal­ší

Máte rádi sever­ské fil­my? Zombie? Nebo pořád­nou dáv­ku čer­né­ho humo­ru? Věřte že Dead Snow vám nabíd­ne vše­ho dosta­tek. Tento nor­ský horor se vymy­ká vše­mu co jste měli dosud mož­nost od našich sever­ských přá­tel vidět. Nečekejte však čis­to­krev­ný horor, pro­to­že to by jste byli pořád­ně zkla­ma­ní.

Začátek fil­mu se nese v dráž­di­vém kome­di­ál­ním sty­lu plným nej­růz­něj­ších hlá­šek, krás­ných dívek a nepří­liš inte­lek­tu­ál­ních klu­či­nů. Najdeme zde něko­lik nará­žek a odka­zů na star­ší horo­ro­vé kous­ky, jaký­mi jsou Pátek 13, Evil Dead, nebo Braindead. První půl­ho­din­ka nám nabíd­ne pře­de­vším sezná­me­ní s hlav­ní­mi hrdi­ny, jejich puber­tál­ní hláš­ky a hlav­ně zahá­ně­ní jejich nudy. To však nepla­tí u divá­ků, pro­to­že po urči­té době to začne nudit prá­vě je. Naštěstí však na scé­nu při­chá­zí noč­ní návštěv­ník a jeho stra­ši­del­ný pří­běh, kte­rý nám napo­ví co se bude ode­hrá­vat dále. Ještě se podí­vá­me na per­verz­ní sexík v kadi­bud­ce a může začít ta pra­vá horo­ro­vá zába­va oko­ře­ně­ná dáv­kou čer­né­ho humo­ru.

Na scé­nu naklu­šou hla­do­vé zom­bie v nacis­tic­kých uni­for­mách a masa­kr může začít. Nastane men­ší vybí­je­ná a počet postav začne rapid­ně kle­sat. Nečekejte však žád­né ste­re­o­typ­ní zabí­je­ní zná­mé z prů­měr­ných zom­bie fil­mů. Tyhle potvůr­ky doká­ží běhat a jsou syn­chro­ni­zo­va­né. Nejraději mají lid­ská stře­va a zábě­rů na ně si uži­je­me dosy­ta. Souboje s nemrt­vý­mi jsou podá­ny hod­ně komic­kým způ­so­bem, kte­rý dá vzpo­me­nout pře­de­vším na Evil Dead, kdy típek moto­rov­kou kosí zástu­py nepřá­tel. Nesmí chy­bět ani rotač­ní kulo­met či posta­čí i oby­čej­ná bota.

V men­ším množ­ství se tu uká­žou i dojem­né scén­ky, kte­rých je naštěs­tí jen malý počet, ale troš­ku mi vadi­lo, že moje dvě nej­ob­lí­be­něj­ší posta­vy zemřou hned na začát­ku. Naopak jejich pro­ti­kla­dy se mlá­tí až do kon­ce. Nikdy v živo­tě však neza­po­me­nu na scé­nu, kdy si típek vzpo­me­ne na radu pří­te­le, že se nesmí za žád­nou cenu nechat pokou­sat jinak... No a uvi­dí­te jak si vzal tuhle radu k srd­ci, ale to už je jiný pří­běh.

Největší pozor­nost si však zaslou­ží samot­né mas­ky zom­bií, kte­ré se poved­ly na výbor­nou. Především pak ztvár­ně­ní jejich vůd­ce Herzoga. Jeho cva­ká­ní obna­že­ných zubů a nelid­ský skřek mě uvíz­nou ješ­tě dlou­ho v pamě­ti. Dále bych chtěl pochvá­lit výběr hudeb­ní­ho dopro­vo­du, kte­rý se sklá­dal z něko­li­ka star­ších hitů všech dru­hů žánrů a do fil­mu skvě­le paso­val. Ať už se na scé­ně ode­hrá­va­lo coko­liv, tak prá­vě hud­ba nikdy nezkla­ma­la. Až na pár výji­mek ušli i výko­ny jed­not­li­vých akté­rů. Přestože niko­ho z nich neznám musím říct, že v tomhle slo­že­ní by klid­ně moh­li nato­čit i něja­ký dal­ší kou­sek. Určitě bych se veli­ce rád podí­val. A v nepo­sled­ní řadě nesmím opo­me­nout ani nád­her­nou sever­skou kra­ji­nu, kte­rá dala sním­ku neza­po­me­nu­tel­né kouz­lo.

V koneč­né fázi mě Dead Snow vel­mi mile pře­kva­pil a jako celek ho hod­no­tím jako nad­prů­měr­nou zom­bie kome­dii, kte­rou řadím mezi top ve svém žán­ru. Najdu zde jen vel­mi málo věcí, kte­ré bych mohl tvůr­cům vytknout. Snad jen ten masa­kr mohl začít o troš­ku dřív a dou­fám že bude pokra­čo­vá­ní.

Hodnocení:
80%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34331 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71570 KB. | 18.06.2024 - 11:05:27