Kritiky.cz > Horory > Faust: Love of the Damned (2000)

Faust: Love of the Damned (2000)

rp Faust Love of the Damned 28200029.jpg
rp Faust Love of the Damned 28200029.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Brian Yuzna a jeho netra­dič­ní podá­ní ďábel­ské­ho Fausta…
Nadaný John Jaspers se pro­bou­zí po pořád­né naklá­dač­ce ve svém ate­li­é­ru a prv­ní co uvi­dí, je jeho mrt­vá pří­tel­ky­ně (model­ka). Pocit zma­ru a bez­moc­nos­ti v něm vyvo­lá sil­né nutká­ní skon­co­vat se svým živo­tem. Tu mu cizi­nec, kte­rý si pros­tě říká „M“ mu nabíd­ne zvlášt­ní sílu, aby se mohl pomstít. Stačí jen pode­psat smlou­vu vlast­ní krví. John sou­hla­sí a od té chví­le se z něj stá­vá doslo­va stoj na zabí­je­ní. Při masa­k­ru na čín­ském vel­vy­sla­nec­tví jej však zatkne poli­cis­ta Margolies, kte­rý vyu­ži­je jeho chvil­ko­vé sla­bos­ti. John je umís­těn do do psy­chi­at­ric­ké léčeb­ny, kde jej má na sta­ros­ti dok­tor­ka de Campová. Díky její tera­pii si na vše vzpo­me­ne (na smlou­vu, své krva­vé řádě­ní) a začne svých činů lito­vat. Záhadný pan „M“ však vyšle své pocho­py, aby malí­ře unes­li, pohřbi­li a smlou­va se tak moh­la napl­nit. John je však vzá­pě­tí vyvr­žen z pek­la už coby ďábel­ský Faust, kte­rý nyní tou­ží zabít samot­né­ho pana „M“ a zachrá­nit svou novou lás­ku, kte­rou našel v pohled­né dok­tor­ce. Jeho pro­tiv­ník však mezi­tím zís­kal řadu stou­pen­ců…

Český název: Faust: Smlouva s ďáblem
Režie: Brian Yuzna
Rok výro­by: 2000
Délka: 98 min
Země: USA / Španělsko
Hrají:
Mark Frost...(John Jaspers / Faust)
Isabel Brook...(Jade de Camp)
Jeffrey Combs...(Dan Margolies)
Jennifer Rope...(Blue)
Andrew Divoff...(M)
...a dal­ší
Brian Yuzna mě kdy­si okouz­lil svým Dentistou a pro­to jsem se roz­ho­dl vidět vět­ši­nu jeho fil­mů (těch horo­ro­vých samo­zřej­mě). Faust se stal v pořa­dí čtvr­tým a urči­tě ne posled­ním kous­kem, kte­rý jsem od něj viděl. Prozatím nej­hor­ším fil­mem je asi Rottweiler, ale ani Faust nedo­sa­hu­je kva­lit obá­va­né­ho „zuba­ře“. Přitom jsem se nevý­slov­ně těšil na dal­ší bizar­ní nářez, kte­rým se Yuzna vždy pre­sen­to­val. Bohužel tako­vých momen­tů tu bylo na můj vkus až pří­liš málo a spíš jsem zůstal po skon­če­ní fil­mu znač­ně zne­chu­ce­ný. Přitom začá­tek nevy­pa­dal vůbec špat­ně.
Masakr na vel­vy­sla­nec­tví nevy­pa­dal vůbec špat­ně, ale jeli­kož jsem komik­so­vou před­lo­hu nikdy nevi­děl (neče­tl), neměl jsem ani tuše­ní, co bude násle­do­vat. Vzhledem k tomu, že film však zís­kal něko­lik pres­tiž­ních oce­ně­ní a nomi­na­cí – neo­če­ká­val jsem, že by to moh­lo dopad­nout až tak blbě. Popravdě zvo­le­né spe­ci­ál­ní efek­ty, ani Faustova mas­ka se mi moc nelí­bi­li. Tenhle ďábel­ský mix Supermana a Batmana na mě moc vel­ký dojem díky své gumo­vi­tos­ti neu­dě­lal. Bizarních situ­a­cí tu byla celá řada, ale kro­mě těch orgií na kon­ci, šly i ony mimo mou úro­veň sne­si­tel­nos­ti. Situaci jen tro­chu zachrá­ni­la ona late­xo­vá krás­ka a její „sado­ma­so“.
Naštěstí tu hrál J. Combs, kte­rý svým výko­nem zachra­ňo­val, co se dalo. Nicméně mohl dostat ješ­tě více pro­sto­ru. Poté se mi po vizáž-ní strán­ce líbi­ly i dvě hereč­ky, ale tím to asi kon­čí. Zbytek her­ců nepřed­ve­dl zrov­na osl­ni­vé výko­ny a ani Yuzna své nej­lep­ší reži­sér­ské doved­nos­ti. Místy mi to spíš než fan­ta­sy horor při­po­mí­na­lo trap­nou kome­dii plnou dement­ních hlá­šek a dia­lo­gů. Bohužel oče­ká­vá­ní bylo mno­hem vět­ší.
Hodnocení:
40% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70762 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71510 KB. | 25.06.2024 - 20:37:44