Kritiky.cz > Domácí rady > Sportovní oblečení: Na co si dát pozor při výběru?

Sportovní oblečení: Na co si dát pozor při výběru?

Sportovní oblečení
Sportovní oblečení
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ne nadar­mo se říká, že vhod­né obu­tí a oble­če­ní při spor­tov­ní akti­vi­tě je půl úspě­chu. Aby ne – vhod­ně zvo­le­né oble­če­ní na sport razant­ně ovliv­ňu­je kom­fort a spor­tov­ní výkon. Je důle­ži­té nejen pro opti­ma­li­za­ci pohy­bu, ale také pro ochra­nu těla před vodou, deš­těm i větrem. Díky němu může­me eli­mi­no­vat rizi­ka zra­ně­ní.

sportovni obleceni na co si dat pozor pri vyberu 1

Výhody sportovního oblečení: Proč ano?

Abyste si na večer­ní běh nebra­li jen oblí­be­né bavl­ně­né trič­ko, kte­ré pova­žu­je­te za uni­ver­zál­ní, máme pro vás pár bodů, proč se oprav­du vypla­tí inves­to­vat do oble­če­ní urče­né­ho spe­ci­ál­ně na sport.

  • spor­tov­ní oble­če­ní je poho­dl­né, a umož­ňu­je vám vol­nost, kte­rou vám jiné dru­hy oble­če­ní poskyt­nout nemuse­jí
  • bývá čas­to vyro­be­no z elas­tic­kých mate­ri­á­lů, kte­ré se při­způ­so­bí tělu a umož­ní mu tak vol­ný pohyb při cvi­če­ní
  • mezi dal­ší výho­dy pat­ří schop­nost odvá­dět pot od těla, což pomá­há pro pocit sucha a tep­la
  • spor­tov­ní oble­če­ní se také čas­to vyzna­ču­je spe­ci­ál­ní tech­no­lo­gií, jako je napří­klad ochra­na pro­ti UV záře­ní, kte­rá chrá­ní kůži
  • na oble­če­ní mohou být vši­té také reflex­ní prv­ky, kte­ré zvy­šu­jí vidi­tel­nost spor­tov­ce ve tmě
  • kva­lit­ní spor­tov­ní oble­če­ní je vět­ši­nou odol­né pro­ti běž­né­mu opo­tře­be­ní a poskyt­ne vám služ­bu na dlou­hé roky

Jaký materiál sportovního oblečení vybrat?

Jedním z klí­čo­vých para­me­t­rů je mate­ri­ál spor­tov­ní­ho oble­če­ní. Existuje něko­lik dru­hů, kte­ré se pou­ží­va­jí nej­čas­tě­ji.

  • Nylon je leh­ký a měk­ký na dotek, rych­le schne. Volnost pohy­bu vám zajis­tí jeho elas­ti­ci­ta, což se zejmé­na při nároč­ných akti­vi­tách hodí.
  • Polyester pat­ří mezi nej­čas­tě­ji vyu­ží­va­né mate­ri­á­ly. Rychle schne, je leh­ký a pro­dyš­ný. Zároveň dob­ře odvá­dí vlh­kost od těla a pomů­že vám tak zůstat v suchu.
  • Elastan se čas­to pou­ží­vá v kom­bi­na­ci s jiný­mi mate­ri­á­ly, rov­něž vám zajis­tí vám pohod­lí i fle­xi­bi­li­tu. Právě elas­tic­ké oble­če­ní se skvě­le při­způ­so­bí tva­ru vaše­ho těla a poskyt­ne vám vol­nost.
  • Merino vlna vám pomů­že udr­žet tělo v tep­le během chlad­něj­ších dní. Opět rych­le schne a výbor­ně odvá­dí pot. Klíčové je pro oble­če­ní z meri­no vlny vrstve­ní. Na to během zim­ních měsí­ců neza­po­mí­nej­te.

Vybírejte oblečení podle druhu sportu

Různé akti­vi­ty vyža­du­jí roz­díl­ný typ oble­če­ní, kte­ré je při­způ­so­be­no poža­dav­kům a potře­bám dané­ho spor­tu. Při výbě­ru spor­tov­ní­ho oble­če­ní je důle­ži­té brát v úva­hu spe­ci­fi­ka spor­tov­ní akti­vi­ty a hle­dat sku­teč­ně poho­dl­né a funkč­ní oble­če­ní.

Zatímco na běh ve fit­ness cen­t­ru bude­te potře­bo­vat elas­tic­ké, leh­ké a pro­dyš­né oble­če­ní, na běh ven­ku se bude­te muset lépe při­pra­vit a zohled­nit terén i roč­ní obdo­bí. U cyk­lis­ti­ky je také důle­ži­tá sezó­na, oble­če­ní by se ale mělo vyzna­čo­vat také větru­o­dol­nos­tí a ide­ál­ně spe­ci­ál­ní­mi cyk­lis­tic­ký­mi kalho­ta­mi, kte­ré jsou pol­stro­va­né a zaru­čí vám pohod­lí při jízdě. O fot­ba­lu taky není tře­ba dlou­ze deba­to­vat – kro­mě dre­su je potře­ba i spe­ci­ál­ních kopa­ček (kva­lit­ní fot­ba­lo­vé kopač­ky vyrá­bí tře­ba znač­ka Mizuno, kte­rou může­te najít tady: https://sportano.cz/znacky/mizuno).

sportovni obleceni na co si dat pozor pri vyberu 2

Boty dělají (sportujícího) člověka

Pro kon­krét­ní akti­vi­tu je také klí­čo­vá správ­ně zvo­le­ná obuv. Jiné vlast­nos­ti budou mít boty na běh, jiné na cyk­lis­ti­ku, dal­ší zase vyu­ži­je­te spí­še na týmo­vé spor­ty nebo hor­skou turis­ti­ku. Kromě akti­vi­ty je potře­ba zohled­nit také terén a roč­ní obdo­bí. Právě boty mají zásad­ní vliv na cel­ko­vý výkon i ochra­nu pohy­bo­vé­ho apa­rá­tu, kte­rý je během spor­tu znač­ně namá­hán.

Mezi tren­dy znač­ky spor­tov­ních bot pat­ří tře­ba New balan­ce. Vybírat si je může­te tady: https://sportano.cz/znacky/new-balance


Fotka od SilviaPixabay


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38181 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72385 KB. | 21.05.2024 - 11:49:41