Kritiky.cz > Krátké recenze > Star Wars: Poslední z Jediů

Star Wars: Poslední z Jediů

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Osmička se naroz­díl od sesmič­ky nesna­ži­la navo­dit nos­tal­gic­ký pocit a vyda­la se jiným, neče­ka­ným směrem- což je dob­ře. Opravdu to byl film plný zvra­tů a pře­kva­pe­ní. Pouto mezi Rey a Benem mě nesku­teč­ně baví, nemůžu se dočkat, co si pro nás ohled­ně těch dvou při­pra­ví dal­ší díl. Celkově vzta­hy mezi jed­not­li­vý­mi posta­va­mi fun­gu­jí na výbor­nou (napří­klad Kylo a Hux byli spo­lu skvě­lí). Dočkali jsme se zce­la nové­ho pohle­du na Sílu, dob­ro, zlo, a hrdin­ství, kte­rý Posledního z Jediů tolik odli­šu­je od před­cho­zích epi­zod. Co se herec­kých výko­nů týče, za spe­ci­ál­ní vyzdvih­nu­tí sto­jí Mark Hamill a pře­de­vším Adam Driver-ten byl oprav­du vyni­ka­jí­cí. Ale teď něja­ké ty zápo­o­ry. Rose mi, asi jako jedi­ná posta­va, vadi­la. Zpočátku mi byla sym­pa­tic­ká, ale postu­pem času se z ní sta­la osi­na v pr*inaudible*. Několik věcí bylo vyře­še­no až hlou­pě, nebo zkrát­ka neby­lo napl­no vyu­ži­to. A taky se mi po skon­če­ní fil­mu zdá­lo (teď už asi poma­lu měním názor), že tomu chy­bě­la pro­vá­za­nost. Asi se budu muset podí­vat ješ­tě jed­nou, abych si to ujas­nil. Když jsem se vrá­til z kina, byl jsem zkla­ma­ný a uva­žo­val jsem o 3*, ale když o tom tak pře­mýš­lím, dám tomu lehce slab­ší 4...

2019 EDIT: páni ten film kle­sl. Zdá se mi nezá­živ­ný, nelo­gic­ký, nepro­vá­za­ný, posta­vy se cho­va­jí nesmy­sl­ně, jejich roz­hod­nu­tí jsou také napros­to nesmy­sl­ná, atd. Pořád se mi líbí vztah Bena a Rey, pořád Bena pova­žu­ju za nej­za­jí­ma­věj­ší posta­vu Myšáckého káno­nu, pořád si mys­lím že Adam Driver odve­dl skvě­lou prá­ci, ale to je tak vše. Nevadí mi, že se film vydal neče­ka­ným smě­rem, ba nao­pak, můj nej­vět­ší pro­blém s TFA je neo­ri­gi­na­li­ta pří­bě­hu, ale tohle pros­tě pod­le mého názo­ru nefun­gu­je. Jsem toho názo­ru, že tato tri­lo­gie vůbec nemě­la vznik­nout, a mís­to toho mělo vzni­kat víc pro­jek­tů jako Rogue One nebo The Mandalorian. A když už ta nová tri­lo­gie vznik­nout muse­la, měla vychá­zet z Lucasových nápa­dů a nástře­lů, nebo mít ale­spoň něja­kou uce­le­nou vizi, aby půso­bi­la jako celek.


Podívejte se na hodnocení Star Wars: Poslední z Jediů na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33534 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71507 KB. | 20.06.2024 - 10:43:13