Kritiky.cz > Recenze knih > STÍNY NAD PRAHOU

STÍNY NAD PRAHOU

STÍNY.NAD.PRAHOU
STÍNY.NAD.PRAHOU
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Milujete-li pří­běhy opře­de­né tajem­nem, magič­nos­tí a navíc ode­hrá­va­jí­cí se v noč­ní atmo­sfé­ře sto­věža­té Prahy, tako­vé jakou jste dopo­sud ješ­tě nikdy nepo­zna­li, urči­tě si nenech­te ujít kni­hu Stíny nad Prahou od Karoliny Kotové. 

Kniha Vás na prv­ní pohled okouz­lí nejen krás­ně vymaz­le­nou kniž­ní obál­kou, ale pod­ma­ní si Vás i napí­na­vým a chytla­vým pří­bě­hem, v němž lov­ci pří­šer sve­dou neú­nav­ný boj a honič­ku na zmo­di­fi­ko­va­né­ho upí­ra, a navíc se poku­sí pomo­cí Osmé peče­ti zasta­vit tem­né zlo derou­cí se poma­lu a jis­tě na náš svět.

Pojďte a poznej­te Prahu, tak jak ji nezná­te, z míst, kam jen tak oby­čej­ný člo­věk sám v noci neza­ví­tá, do tem­ných zákou­tí postran­ních uli­ček, pod­zem­ních jes­kyn­ních kom­plexů, nocí dýcha­jí­cích měst­ských par­ků, kde se tam všu­de pro­há­ní nej­růz­něj­ší pří­še­ry, bazi­liš­ko­vé a mon­stra, jež jsou při­pra­ve­ni ško­dit a ubli­žo­vat lidem.

Naštěstí je tu par­tič­ka lidí říka­jí­cí si prá­vem „lov­ci pří­šer“, kte­ří v tichos­ti a nevi­dě­ni nás od těch­to „nemi­lých sou­se­dů“ zba­vu­jí a neú­nav­ně chrá­ní. Čistí nejen celou Prahu, ale celou naši zemi. Skryti a nepo­zná­ni jsou to hlav­ně hrdi­no­vé milu­jí­cí dob­ro­druž­ství a adre­na­lin, a to i za cenu ztrá­ty toho nej­cen­něj­ší­ho, své­ho vlast­ní­ho živo­ta.....

„Ano, v Praze exis­tu­je taj­ný spo­lek lov­ců na lov stra­ši­del a nej­růz­něj­ších pří­šer. Lovci, i když můžou půso­bit jako samo­tá­ři, ale opak je prav­dou, doká­žou spo­lu zna­me­ni­tě spo­lu­pra­co­vat. mají usta­no­ve­nou pře­kva­pi­vě funkč­ní orga­ni­za­ci s pev­ně vybu­do­va­ný­mi vazba­mi. Lze oče­ká­vat, že co ví jeden, vědí všich­ni.... Lovci, jež doko­na­le zna­jí mís­to­pis a Prahu do posled­ní­ho kout­ku... Lovci se nevzdá­va­jí. Lovci hle­da­jí ces­tu. Bojují do posled­ní chví­le.“

Kniha je pře­hled­ně uspo­řá­da­ná do dvou uce­le­ných cel­ků (dílů), kde prv­ní nese název Šelma a dru­hý Osmá pečeť. Těšit se může­te na kla­sic­ké čís­lo­vá­ní kapi­tol do pře­hled­né­ho roz­dě­le­ní na pře­de­hru, mezi­hru a dohru.

V Šelmě je hlav­ní posta­vou pře­váž­ně Alex Norbert, s nímž máme mož­nost se sezná­mit v oka­mži­ku, kdy honí po Praze Baziliška a čás­teč­ně svým vyprá­vě­ním nará­ží svý­mi vzpo­mín­ka­mi na boj i s jiný­mi obtíž­ný­mi enti­ta­mi, jež se mu již v minu­los­ti poda­ři­lo vysto­po­vat a zpa­ci­fi­ko­vat.

Po návra­tu domů, tj. po nároč­ném a vyčer­pá­va­jí­cím honu na Baziliška, ho v jeho vlast­ním bytě oslo­ví podiv­ný muž jmé­nem Derek, jež o Alexovi a jeho „taj­né“ pro­fe­si ví víc, než by bylo mož­né. Kdo je ten muž a proč při­chá­zí prá­vě za Alexem?

Podivná posta­vič­ka mají­cí s sebou ješ­tě zvlášt­něj­ší­ho body­gu­ar­da a řidi­če v jed­né oso­bě, obrov­ské­ho titá­na s neu­vě­ři­tel­nou silou a směš­ným jmé­nem „Lojzíček“.

Derek za Alexem při­chá­zí s nabíd­kou vel­mi lukra­tiv­ní nabíd­ky, kte­rá kro­mě vel­ké­ho finanč­ní­ho obno­su jako odmě­ny, zna­me­ná pod­stou­pit i obrov­ské rizi­ko a jít do nebez­peč­né­ho dob­ro­druž­ství, jež se může vymknout kon­t­ro­le.

Alex sou­hla­sí a nabíd­ku při­jí­má,  i když v pod­stat­ně vlast­ně ani neví, čemu bude muset nako­nec čelit. Bohužel hned po prv­ní akci, co se sta­la totál­ním fiaskem, zjiš­ťu­je, že má co do čině­ní s něčím mno­hem tajem­něj­ším, zrád­něj­ším než by se moh­lo zdát....... s modi­fi­ko­va­ným upí­rem, na kte­ré jak se zdá, nic nepla­tí a zabít jej není jen tak jed­no­du­ché....

„Díky tomu, že už mu neva­dí slu­neč­ní svět­lo, odbou­ra­la se i letar­gic­ká fáze. Celkově se tím zrych­lil jeho meta­bo­lis­mus a zřej­mě i rege­ne­rač­ní schop­nos­ti. Výsledkem je tvor něko­li­ka­ná­sob­ně rych­lej­ší a sil­něj­ší než původ­ní upír. Navíc vel­mi podob­ně nalo­ži­li i s reak­cí na stří­bro. Standardního upí­ra šlo, pokud vím, zlik­vi­do­vat stří­br­nou kul­kou. Tohodle bys však musel tre­fit stří­br­nou pan­cé­řov­kou. Pokud bys mu ustře­lil tře­ba nohu, maxi­mál­ně ho zpo­ma­líš. Stříbro mu pořád není pří­jem­né, ale jeho tělo bude nej­spíš schop­né běž­nou kul­ku vylou­čit během pár vte­řin.....“

Podaří se nako­nec Alexovi pomo­cí své­ho důvti­pu a pomo­cí svých přá­tel najít způ­sob, jak toho­to upí­ra nadob­ro zlik­vi­do­vat? Zvládnou to? A jaké dal­ší nástra­hy bude muset čelit v plně­ní své neleh­ké mise, a co když zkla­me?....

Druhá část kni­hy Osmá pečeť se točí hlav­ně kolem Lucie, jež je Alexovou svě­řen­ky­ní, a také jed­no z dvoj­čat, jež mají před sebou vel­mi neleh­ký úkol, na kte­rý je nut­né se dosta­teč­ně při­pra­vit a syn­chro­ni­zo­vat, pro­to­že nyní je už v sáz­ce exis­ten­ce celé­ho svě­ta.

Lucie spo­lu se svým bra­t­rem dvoj­če­tem se musí poku­sit obno­vit pečeť, a pokud ten­to pokus selže, nebu­de už na dal­ší pokus dal­ší čas.

Pomocí podrob­né­ho pře­pi­su z Knihy mrtvých vědí, že k obno­ve­ní peče­ti je potře­ba dvou syn­chron­ně pra­cu­jí­cích mágů, kte­ří mezi sebou mají během celé­ho ritu­á­lu spo­je­ní na úrov­ni mys­li. Není úpl­ně jed­no­du­ché dát dohro­ma­dy dva mágy, kte­ří jsou něče­ho tako­vé­ho schop­ni, ale jde to. „Dva spo­lu vstou­pí do bran moci, jeden z ní vyjde s dvo­jí mocí, a když se ta moc zná­so­bí, co bylo, síly obno­ví. Za bra­nou tem­nou zamkne stí­ny se silou Strážců mág dvoj­je­di­ný.“

Dokáží dvoj­ča­ta nako­nec po dlou­ho­le­tém tré­nin­ku uzavřít brá­ny tem­no­ty, a tím zabrá­nit prů­ni­ku nejen zla, ale i jeho pří­zra­ků do naše­ho svě­ta? To už si musí­te zjis­tit samy.....

Kniha „Stíny nad Prahou“ je moc hez­ky napsa­ná vtip­ným jazy­kem, kde o úsměv­né hláš­ky není nou­ze. Je vel­mi čti­vá, chytla­vá a do děje vás vtáh­ne prak­tic­ky hned na začát­ku. Mě osob­ně se moc líbi­ly zvu­če­né a „živel­né“ při­rov­ná­ní, jež tex­tu dodá­va­jí ten správ­ný šmrnc.

Autorka svým čte­ná­řům skvě­le při­blí­ži­la nejen pro­stře­dí auten­tic­ké Prahy v podo­bě míst jako jsou Stromovka, Podolí a Komořany, tak i doko­na­le vykres­le­né cha­rak­te­ris­tic­ké pova­ho­vé rysy jed­not­li­vých postav tak, že vám jsou mno­hem blíž. Mají svou vlast­ní osob­nost, názo­ry, pohnut­ky a cho­va­jí se tak, jak by se dalo před­po­klá­dat.

Stěžejní čás­ti kni­hy jsou však jed­not­li­vé hon­by a boje, kde chvá­lím roze­psá­ní do sebe­men­ších detai­lů tak, že se může­te stát sou­čás­tí toho­to dění, být toho vše­ho sou­čás­tí, ne jen tichým a při­hlí­že­jí­cím svěd­kem.

Stíny nad Prahou jsou napí­na­vým čte­ním, jež roz­hod­ně sto­jí za pře­čte­ní. Pro mě to bylo vel­mi pří­jem­né čte­ní, jež mě po celou dobu bavi­lo, něko­li­krát kvů­li hláškám a při­rov­ná­ním vykouz­li­lo i úsměv na tvá­ři. Je to kni­ha, ke kte­ré se v budouc­nu urči­tě ráda vrá­tím.

STÍNY NAD PRAHOU

Text a obál­ka: Karolina Kotová

Vydáno: 2024

První elek­tro­nic­ké vydá­ní

Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou

Počet stran: 203

ISBN: 978-80-281-1182-3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,23506 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71724 KB. | 19.06.2024 - 21:36:11