Kritiky.cz >

Tak pravil Bůh : Skandinávská dramedie režiséra Henrika Rubena Genze

Severská kome­die fil­ma­ře Henrika Rubena Genze nás zve do vel­ké dán­ské rodi­ny, kte­rá po všech strán­kách vybo­ču­je z nor­má­lu, což vytvá­ří spe­ci­fic­ké komič­no. Příběh je sfil­mo­ván na moti­vy auto­bi­o­gra­fic­kých memoá­rů Jense... Read more »

V Praze se natáčí film Thomase Vinterberga „Rodiny jako naše“

Nová tele­viz­ní mini­sé­rie Rodiny jako naše od uzná­va­né­ho reži­sé­ra Thomase Vinterberga se po zahá­je­ní natá­če­ní v Dánsku a Švédsku na kon­ci loň­ské­ho roku zača­la v minu­lých dnech natá­čet v České repub­li­ce. Natáčení fil­mu Rodiny... Read more »
Stránka načtena za 2,90818 s | počet dotazů: 177 | paměť: 47258 KB. | 21.04.2024 - 22:08:26