Kritiky.cz > Herní aktuality > Euro Truck Simulator 2 přepracovává Vídeň

Euro Truck Simulator 2 přepracovává Vídeň

Viden
Viden
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V srd­ci Evropy leží Vídeň, hlav­ní měs­to Rakouska a his­to­ric­ké císař­ské měs­to. S téměř 2 mili­o­ny oby­va­tel je domo­vem pří­sluš­ní­ků mno­ha náro­dů a kul­tur. Ať už Vídeň navští­ví­te z turis­tic­kých nebo obchod­ních důvo­dů, kaž­dý si zde najde něco pro sebe!

Jako jed­na ze star­ších čás­tí naší základ­ní mapy v Euro Truck Simulatoru 2 při­ná­ší­me její vir­tu­ál­ní pro­těj­šek tolik potřeb­nou aktu­a­li­za­ci. Jsme rádi, že se s vámi může­me podě­lit o řadu sním­ků obra­zov­ky, kte­ré uka­zu­jí prá­ci, kte­rou ve Vídni a její okol­ní sil­nič­ní síti odve­dl náš tým pro pře­pra­co­vá­ní Rakouska. Pojďme se podí­vat na změ­ny, kte­ré nás v této pře­pra­co­va­né ver­zi čeka­jí, ano?

Jelikož se jed­ná o nej­vět­ší měs­to Rakouska, neby­lo zno­vuvy­tvo­ře­ní toho­to his­to­ric­ké­ho hlav­ní­ho měs­ta a důle­ži­tých tras pro kami­o­ny nikterak snad­ným úko­lem. Od vydá­ní hry ETS2 v roce 2012 se čas, nástro­je, doved­nos­ti a tech­no­lo­gie výraz­ně změ­ni­ly, což našim týmům umož­ni­lo vytvo­řit rea­lis­tič­těj­ší a detail­něj­ší rekon­struk­ci. Mezi detail­ní čás­ti Vídně, kte­ré bude­te moci vidět a kolem kte­rých bude­te moci pro­jíž­dět, pat­ří napří­klad Wientalský a Dunajský kanál, kte­ré byly pro náš mapo­vý tým nároč­ným doplň­kem.

Řidiči se budou moci poko­chat také mno­ha památ­ka­mi včet­ně slav­né­ho zám­ku Schönbrunn, jed­no­ho z nej­krás­něj­ších barok­ních kom­plexů v Evropě, kte­rý pochá­zí z roku 1700; a také dal­ší­mi paměti­hod­nost­mi, jako je věž Uniqa a Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie; což je vel­mi vel­mi dlou­hý název pro budo­vu.

Řidiči kami­o­nů najdou již­ně od Vídně poblíž dál­ni­ce A2 také novou prů­mys­lo­vou zónu s něko­li­ka prů­mys­lo­vý­mi pod­ni­ky včet­ně rop­né rafi­ne­rie, skla­dů a super­mar­ke­tu. Už se nemů­že­me dočkat, až si to všech­no pro­hléd­ne­te a pro­zkou­má­te!

Těšíme se, že v budouc­nu opět navští­ví­te Rakousko, ale do té doby neza­po­meň­te sle­do­vat naše soci­ál­ní sítě a pří­spěv­ky na blo­gu, kde najde­te aktu­ál­ní infor­ma­ce o pře­pra­co­vá­ní, při­pra­vo­va­ných DLC a dal­ší.


Foto: © SCS Software.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,21935 s | počet dotazů: 294 | paměť: 71875 KB. | 14.07.2024 - 06:49:22