Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Tahle země není pro starý

Tahle země není pro starý

TahleZemeNeniProstary
TahleZemeNeniProstary
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Čas od času se film noir vra­cí. Protože pří­běhy o soci­ál­ní a spo­le­čen­ské před­ur­če­nos­ti a bez­vý­chod­nos­ti mají v kine­ma­to­gra­fii už od 30. let svo­je nezpo­chyb­ni­tel­né mís­to. V tvor­bě bří Coenů je jeho nej­slav­něj­ším pří­pa­dem čer­no­bí­lá žánro­vá pocta kla­si­ce Muž, kte­rý nebyl.
Tahle země není pro sta­rý je sou­čás­tí nové vlny sním­ků reflek­tu­jí­cích zlo­čin­nost, kte­ré si za tím­to úče­lem nevy­bí­ra­jí sou­čas­nost, ale radě­ji pár desí­tek let sta­rou his­to­rii (Americký gan­gs­ter, Noc pat­ří nám). Umožňuje jim to pro­hléd­nout si koře­ny dneš­ní­ho nási­lí. A – jako v tom­to pří­pa­dě – nato­čit si, co mají jejich tvůr­ci rádi.

Zápletka je kla­sic­ká. Lovec Lleywelyn Moss (po Americkém gan­gste­ro­vi opět vyni­ka­jí­cí Josh Brolin) nalez­ne na americko-mexickém pome­zí krva­vé násled­ky nepo­ve­de­né pře­dáv­ky drog a zís­ká tak 2 mili­ó­ny dola­rů. Ač tvr­dý muž, nako­nec se roz­hod­ne vrá­tit a pomo­ci jedi­né­mu pře­ži­vší­mu gan­gste­ro­vi.
Tímto jed­no­znač­ným morál­ním roz­hod­nu­tím se však pro­zra­dí a on i jeho žena musí nést všech­ny násled­ky. „Pase“ po něm mexic­ká i ame­ric­ká mafie, šerif, ale pře­de­vším děsi­vě nelí­tost­ný zabi­ják Anton Chigurh. Duel dvou odhod­la­ných mužů se zvlášt­ní­mi jmé­ny, jed­no­ho pro­fe­si­o­ná­la a dru­hé­ho hou­žev­na­té­ho ama­té­ra, táh­ne divá­ky po vět­ši­nu dél­ky sním­ku.

Výběr typo­vě přes­ných her­ců, kte­ří hra­jí jako o život, je typic­kou sil­nou strán­kou fil­mů bra­tr­ské dvo­ji­ce. Javier Bardem jako Anton Chigurh vytvá­ří podiv­né, ale vel­mi uvě­ři­tel­né lid­ské mon­strum. Se svý­mi pokři­ve­ný­mi zása­da­mi a jateč­ní pis­to­lí je dal­ším v řadě jiných, dob­ře zapa­ma­to­va­tel­ných coenov­ských postav. Díky Bardemovu skvost­né­mu herec­tví, kte­ré už pro­ká­zal v Než se setmí a Hlasu moře, vás z jeho nelid­skosti bude mra­zit (tře­ba když nechá staré­ho pro­da­va­če, kte­rý se ho otá­že na poča­sí, hádat panna-orel o vlast­ní život).

Oscar za tuto roli mu pat­ří zce­la zaslou­že­ně. Bohužel, přes­to­že zby­lá tři oce­ně­ní sní­mek zís­kal v nej­pres­tiž­něj­ších kate­go­ri­ích (adap­to­va­ný scé­nář, režie a pře­de­vším film), cel­ko­vý výsle­dek je opro­ti před­cho­zím bra­tr­ským sním­kům poměr­ně used­lý. I typic­ký coenov­ský humor vel­mi ubyl a smrs­kl se do něko­li­ka „hlá­šek“. Vpřed jsme pohá­ně­ni hlav­ně vizu­ál­ní strán­kou, dia­lo­gy nejsou tak čas­té ani pod­stat­né.

Vývoj záplet­ky zpo­čát­ku není ničím pře­vrat­ný, přes­to vět­ši­nu fil­mu fun­gu­je díky vel­ké­mu důra­zu na rea­lis­tič­nost. Vidíme se vše­mi detai­ly, co by sku­teč­ně děla­la štva­ná, ale niko­liv bez­bran­ná zvěř v nasto­le­né situ­a­ci. Dlouhé zábě­ry před bojem bez dopro­vod­né hud­by doká­ží s adre­na­li­nem více než by mno­hý jiný autor dosá­hl fre­ne­tic­kou pře­střel­kou. Následné chlad­né krvepro­li­tí pak účin­ku­je o to lépe.

Celou dobu není zce­la jis­té, kdo je pre­dá­tor a kdo kořist a film navo­zu­je pocit poma­lé atmo­sfé­ric­ké gan­gs­ter­ky či kri­mi­nál­ky drs­né ško­ly. V závě­ru nás ale čeká něko­lik prud­kých zvra­tů, kte­ré pro mno­hé zby­teč­ně vyplýtva­jí dosud budo­va­nou dyna­mi­ku a napě­tí. Proč se oba reži­sé­ři roz­hod­li zakon­čit sní­mek čis­tě v duchu fil­mu noir, je ale jas­né.
Verdikt: Náhlá osu­do­vost a při­tom napros­tá náhod­nost vám při­ne­sou sice nekom­fort­ní, ale zají­ma­vý nihi­lis­tic­ký pocit z para­do­xů a nejis­to­ty našich vlast­ních živo­tů. Je ovšem otáz­kou pro vás, jest­li zrov­na o tuto emo­ci máte zájem.


Photo © Miramax Films


Podívejte se na hodnocení Tahle země není pro starý na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Tahle země není pro starý28. října 2021 Tahle země není pro starý Bratři Coenové jsou mezi filmaři zkrátka jistotou. Ať shlédnete jakýkoliv jejich film, bude se vyznačovat ohromnou odlišností, od ostatních snímků daného žánru. Coenové jsou totiž jiní. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Duna: Část druhá – demonstrace moderní filmařiny27. března 2024 Duna: Část druhá – demonstrace moderní filmařiny Režisér Denis Villeneuve patří k mým největším oblíbencům. Zmizení považuji za jeden z nejlepších filmů o únosech dětí, ne-li za ten úplně nejlepší. Do zlatého fondu sci-fi žánru pak řadím […] Posted in Filmové recenze
  • Duna: Část druhá27. února 2024 Duna: Část druhá Paul Atreides (Timothée Chalamet) se spojí s Chani (Zendaya) a Fremeny a vydává se na válečnou stezku pomsty proti spiklencům, kteří zničili jeho rodinu. Čelí volbě mezi svou životní […] Posted in Filmové recenze
  • Duna: Část druhá má první trailer3. května 2023 Duna: Část druhá má první trailer Pokračování sci-fi eposu Duna od režiséra Denise Villeneuva konečně dostalo svůj první trailer. Film, který je adaptací druhé poloviny stejnojmenné knihy Franka Herberta, navazuje na […] Posted in Trailery
  • Recenze filmu Duna29. října 2021 Recenze filmu Duna Jaké milovník kultovní hry Dune 2 a Dune 2000, tak jsem si nemohl ujít premiéru filmu Duna. Ve hře jsem se setkal s frakcemi Atreides, Ordos, Harkonnen. Lehce i Fremeny. Už na svou dobu […] Posted in Filmové recenze
  • Duna (Dune) – Recenze – 80 %19. října 2021 Duna (Dune) – Recenze – 80 % Slavný sci-fi román amerického spisovatele Franka Herberta „Duna“ (z roku 1965) se již v 70. letech neúspěšně pokoušel převést na plátna kin chilský filmař Alejandro Jodorowsky, v roce […] Posted in Filmové recenze
  • Dune - Recenze - 90 %19. října 2021 Dune - Recenze - 90 % Po dvaceti letech se pořádně vracíme na Dunu. Tedy přesněji řečeno planetu Arrakis. A ještě je nutno dodat, že pro většinu diváků to bude víc než návrat spíše začátek cesty. První filmové […] Posted in Filmové recenze
  • Willy's Wonderland14. února 2021 Willy's Wonderland Tichý řidič (Nicolas Cage) souhlasí s tím, že bude pracovat jako údržbář ve Willy´s Wonderland, kdysi úspěšném zábavním centru. V noci se ovšem řidič bude muset snažit o přežití, protože […] Posted in Filmové recenze
  • Duna od Denise Villeneuve9. září 2020 Duna od Denise Villeneuve Dnes vyšel trailer na dlouho očekávanou Dunu. Režisér, který natočil během několika let Blade Runner 2049, Příchozí i Sicario: Nájemný vrah, Denis Villeneuve po dlouhém natáčení v roce […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • MB323. května 2012 Muži v černém 3 - 80 % Každé pokračování úspěšných filmů je hodnoceno optikou přechozích dílů a v případě MiB3 můžeme s potěšením konstatovat, že se povedlo. Přispěly k tomu zejména dvě skutečnosti - […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,21682 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71919 KB. | 20.07.2024 - 06:16:55