Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Tereza Voříšková o filmu Po strništi bos

Tereza Voříšková o filmu Po strništi bos

Voriskova
Voriskova
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jaké bylo natá­če­ní sním­ku Po str­niš­ti bos pod vede­ním reži­sé­ra  Jana Svěráka?

Krásné. Honza pra­cu­je zase jinak než ostat­ní reži­sé­ři, je inte­li­gent­ní, až pře­kva­pi­vě raci­o­nál­ní. Já se hod­ně dlou­ho při­pra­vu­ji a pak pra­cu­ji intu­i­tiv­ně. Chvíli nám trva­lo, než jsme si na sebe zvyk­li, pak to ale byla nád­her­ná kom­bi­na­ce. Je zvlášt­ní, že tak­to raci­o­nál­ně zalo­že­ný tvůr­ce vytvá­ří tak cit­li­vé a intu­i­tiv­ní fil­my. A vybí­rá si intu­i­tiv­ní her­ce.

Hrála jste mamin­ku, bylo to pro vás těž­ké, nebo jste nemě­la pro­blém se do tako­vé role vžít?

Neměla. Mám veli­kou rodi­nu, milu­je­me se, nená­vi­dí­me se a sta­rá­me se o sebe navzá­jem, tak­že jsem na to zvyk­lá. Trochu pro­blém byl pře­svěd­čit Aloise Grece, aby mi důvě­řo­val. Je to abso­lut­ně výji­meč­né dítě. Je chyt­rý, moc se nemaz­lí, má svůj vnitř­ní svět. Trvalo to něko­lik měsí­ců, stá­lo to výle­ty a zmrz­ky, když ale popr­vé při­šel a sám od sebe mě obe­jmul, málem jsem se roz­sko­či­la štěs­tím. To bylo pro mě nej­dů­le­ži­těj­ší, najít si s Lojzíkem spo­leč­ný svět, mys­lím, že se nám to poda­ři­lo a že je to ve fil­mu vidět.

Ondřej Vetchý je ve sku­teč­nos­ti přes­ně dva­krát star­ší než vy a také ve fil­mu byl urči­tý věko­vý roz­díl man­že­lů znát. Ondra je vyni­ka­jí­cí herec, může­te s ním hrát coko­liv. On se toho bál, dokon­ce to kvů­li tomu nechtěl chví­li vzít, vždyc­ky mi hrál tatín­ky. Myslím, že jsme to zvlád­li, nepo­cí­ti­la jsem jedi­ný pro­blém. Láska nemá bari­é­ry, roz­hod­ně ne, co se týče věku. Umím si před­sta­vit téměř coko­liv.

 Film před­chá­zí dějo­vě Obecné ško­le, kde hrá­la mamin­ku Libuše Šafránková. Před natá­če­ním jste zmi­ňo­va­la, že se vás na to hod­ně lidé pta­li. Očekáváte srov­ná­ní od divá­ků poté, co film uvi­dí?

Nemyslím na to takhle. Snažila jsem se udě­lat pro ten film a pro roli co nej­víc, sna­ži­la jsem se o křeh­kost mamin­ky mezi řád­ky, aby byla jem­ná, ne jen přís­ná, aby měla ve fil­mu svůj vlast­ní pří­běh. Postupovala jsem jako při kaž­dé roli. Libuška byla v Obecné ško­le úžas­ná. Nijak jsem se s ní nepo­kou­še­la srov­ná­vat. Zahrála jsem to tak, jak jsem si mys­le­la, že to bude nej­lep­ší. Je to jiný film.

Děj se ode­hrá­vá za vál­ky. Dýchla na vás při natá­če­ní ta atmo­sfé­ra? Dokážete si před­sta­vit, jaké to teh­dy muse­lo být? Přesto se mezi váž­ný­mi věc­mi obje­vu­jí i vti­py, bude to pod­le vás fun­go­vat, jak je u pánů Svěráků obvyk­lé?

Více na Kritiky.cz
Komiks 66 ...
Věra Čáslavská Věra Čáslavská (* 3. května 1942 Praha † 30.8.2016 Praha) byla československá sportovní gy...
Simpsonovi: S30E03: My Way or the Highway to Heaven České titulky pro 3. epizodu 30. sezóny....
Hladová přání aneb Komorní fantasy thriller, který nic neskrývá ani neobchází Je možné do méně než sta stran naskládat kvalitní příběh, který zůstane v hlavě i po j...
LEGO Pirates of the Caribbean Zdarma pro Xbox Live Gold (Xbox 360 + Xbox One) - Dostupné: 7/16 - 7/31. ...

Scénář byl od začát­ku nád­her­ný. Zdeněk má všech­no do detai­lu vymyš­le­né, tex­ty se neda­jí měnit, pro­to­že kaž­dá posta­va mlu­ví svým spe­ci­fic­kým jazy­kem a dohro­ma­dy to tvo­ří nád­her­ný celek. Jakmile do toho zaplu­je­te, hra­je se to úpl­ně samo, text vás vede… to je úpl­ná nád­he­ra. Honza je zase mis­tr v poin­to­vá­ní věcí. Umí uká­zat život kom­plex­ně. V tom nej­vět­ším smut­ku vždyc­ky najde něco vese­lé­ho. Umí zahřát. Takže ano, dou­fám, že to bude fun­go­vat.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,85633 s | počet dotazů: 278 | paměť: 70030 KB. | 29.11.2023 - 22:41:13