Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > The Falcon and the Winter Soldier - New World Order (E01)

The Falcon and the Winter Soldier - New World Order (E01)

Falcon01
Falcon01
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Šest měsí­ců po kon­ci udá­los­tí Avengers: Endgame se Sam Wilson (Anthony Mackie) musí vyrov­nat s tím, že mu Steve Rogers pře­dal identi­tu Captaina Ameriky. Bucky Barnes (Sebastian Stan) se zase sna­ží vypo­řá­dat se svý­mi vlast­ní­mi démo­ny...

Po WandaVision na Disney+ čer­s­tvě star­tu­je dal­ší seri­ál ze svě­ta Marvel Cinematic Universe. Po deví­ti­díl­ném sólo­vém dob­ro­druž­ství Wandy Maximoff a Visiona tak nyní vlast­ní šes­ti­díl­ný seri­ál dostá­vá dvo­ji­ce ve slo­že­ní Sam Wilson/Falcon a Bucky Barnes/Winter Soldier. Tyhle dva se sice kdo­ví­jak nemu­se­la, jed­na věc je ale v rám­ci MCU drže­la pohro­ma­dě - přá­tel­ství se Stevem Rogersem/Captainem Amerikou. Po závě­ru Avengers: Endgame se ale změ­ni­lo mno­ho věcí a pře­de­vším i to, že Steve Rogers v MCU kon­čí jako Captain America a identi­tu pře­dal prá­vě Samu Wilsonovi. Především ale v rám­ci MCU tato dvo­ji­ce strá­vi­la posled­ních 5 let v podo­bě pra­chu. Dvojice se tak vra­cí a musí se vyrov­nat se svě­tem, kte­rý se po udá­los­tech posled­ních dvou Avengers fil­mů obrá­til vzhů­ru noha­ma. A zatím co jeden z nich se musí vyrov­nat s tím, že by z něj měl být nový Captain America, ten dru­hý zase s tím, že mu přes 70 let v kuse jed­na tero­ris­tic­ká orga­ni­za­ce vymý­va­la mozek, vyu­ží­va­la jako stroj na zabí­je­ní a nechá­vá ho vel­mi čas­to zamra­že­né­ho v ledu. A do toho se pocho­pi­tel­ně obje­ví něja­ká ta hroz­ba, kte­rá může ohro­zit celý svět. Stojí pilot toho­hle nové­ho seri­á­lu za to?

Seriál Falcon a Winter Soldier doka­zu­je jed­nu věc - poté co Wanda a Vision dosta­li ve svém vlast­ním seri­á­lu vět­ší pro­stor než v rám­ci fil­mů, Sam i Bucky zde nyní též dostá­va­jí více pro­sto­ru. I přes­to, že si Falcon ani Bucky nemoh­li v rám­ci mar­ve­lo­vek na pro­stor kdo­ví­jak stě­žo­vat, pře­ce jen jsou těmi hlav­ní­mi stě­žej­ní­mi hrá­či nyní prá­vě oni. A oba dostá­va­jí pří­le­ži­tost se před­vést v novém svět­le a doká­zat, že tenhle seri­ál napros­to bez pro­blé­mů utáh­nou. Především se stá­va­jí pro­kres­le­něj­ší­mi, uka­zu­je se, jak se nyní cítí ve svě­tě, kte­rý se musí obe­jít bez Stevea Rogerse a oba nyní čas zabí­jí růz­ný­mi způ­so­by. Sam se sbli­žu­je se svo­jí sestrou (Adepero Oduye je zatím vel­mi fajn) a její­mi dět­mi a i v tomhle ohle­du dostá­vá posta­va Falcona nový roz­měr. Bucky se zase sna­ží dát psy­chic­ky do pořád­ku po všech těch mukách, kte­ré musel pod ruka­mi HYDRY pro­žít a pře­de­vším by chtěl koneč­ně po 90 letech boje dosáh­nout míru. A mini­mál­ně v rám­ci prv­ní­ho dílu je sku­teč­ně nazna­če­né, že nás čeká zají­ma­vě strá­ve­ný čas s dvě­ma napros­to zají­ma­vý­mi hlav­ní­mi hrdi­ny, při­čemž i o Buckym se dozví­me zají­ma­vé věci ohled­ně jeho rodin­né­ho záze­mí a pře­de­vším je sku­teč­ně zají­ma­vé pozo­ro­vat ho, jak se sna­ží po všech těch kruš­ných letech něja­kým způ­so­bem zapo­jit do spo­leč­nos­ti.

Více na Kritiky.cz
Po čem muži touží - Jak to začalo?  „Můj nápad vznikl z prosté nostalgie. Stýskalo se mi po filmech jako Na hromnice o den více...
Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla Toužíte-li po čtení, které je plné intrik a děsivých událostí, po kterých vám bude běha...
Hříšnice Thriller Hříšnice je velmi promyšlený a dobře propracovaný psychologický román, ve kterém ...
Kreslíme lehce, zpíváme tence - rozvoj grafomotoriky s hudebními činnostmi Pracujete s dětmi? Máte rádi pohádky, písničky a hledáte různé aktivity pro práci s dětmi...
Chladné dítě - Marius von Mayenburg Mayenburg je současný německý dramatik, jehož vztahové drama si připravili jako absolventskou...

Po WandaVision, kte­rá byla v rám­ci MCU tako­vým men­ším expe­ri­men­tem se sice Falcon a Winter Soldier vydá­va­jí tak tro­chu jis­těj­ší ces­tou, roz­hod­ně to ale nezna­me­ná, že to je špat­ně. Tvůrci více­mé­ně nazna­čo­va­li, že nás čeká Captain America 4 na plo­še seri­á­lu a vypa­dá to, že se nemlu­vi­lo pan­tem. První epi­zo­da půso­bí jako pro­log do našla­pa­né­ho akč­ní­ho fil­mu, kte­rý má zatím hod­ně blíz­ko k „ pří­zem­něj­ší­mu „ sty­lu Captain America: Návratu prv­ní­ho Avengera. Režijní styl Kari Skogland má hod­ně blíz­ko k ucho­pe­ní bra­trů Russoových a pře­de­vším to sku­teč­ně vypa­dá jako začá­tek vel­ko­le­pé­ho výteč­né­ho dob­ro­druž­ství, kte­ré se navíc může opřít o zají­ma­vé posta­vy a to i ty nové, při­čemž na všech­ny hlav­ní láka­dla pocho­pi­tel­ně nedo­jde hned v úvo­du. První epi­zo­da má sice jen více­mé­ně tři akč­ní sek­ven­ce, kaž­dá z nich ale sto­jí za to. Už úvod­ní akč­ní sek­ven­ce, kte­rá před­ve­de Falcona v plné síle je výteč­ná, ať už v rám­ci pře­hled­nos­ti, cho­re­o­gra­fie či cel­ko­vé­ho zpra­co­vá­ní.

Především se ale Skogland daří výteč­ně nato­čit i scé­ny, kdy se zrov­na nestří­lí a nebo­ju­je o záchra­nu živo­tů. Pracování s tím, že se Bucky Barnes pokou­ší něja­kým způ­so­bem vykou­pit, zni­čit své noč­ní můry z trau­ma­tic­kých zážit­ků, kte­ré ho pojí s HYDROU. Jenže je to vel­mi obtíž­né, což navíc nazna­čí lin­ka, kte­rou Bucky v této epi­zo­dě má. A stej­ně tak má vlast­ní civil­ní lin­ku také Sam. Mackie a Stan dostá­va­jí pro­stor pro to, aby se moh­li v rám­ci herec­ké­ho výko­nu dosta­teč­ně před­vést a doká­zat, že si vlast­ní seri­ál zaslou­ží. Vizuál sto­jí za to a i samot­ná kame­ra je výteč­ná. Během pose­ze­ní Buckyho s psy­cho­lož­kou kame­ra zabí­rá detai­ly Buckyho obli­če­je a pomá­há to dostat se do jeho aktu­ál­ní­ho roz­po­lo­že­ní a pře­de­vším díky výteč­né kame­ře vzni­ka­jí ty pře­hled­né akč­ní scé­ny. Spoluscenárista Derek Kolstad dopře­du sli­bo­val, že tenhle seri­ál bude mít akci na úrov­ni Johna Wicka a mini­mál­ně dle prv­ní epi­zo­dy a prv­ních názna­ků je vidět, že oči­vid­ně nemlel pan­tem a sku­teč­ně nás čeka­jí ješ­tě vel­ké věci. Už ty tři akč­ní scé­ny sami o sobě obsto­jí skvě­le.

Více na Kritiky.cz
#13 - The Old Dark House Filmy o strašidelných domech mají vždycky své kouzlo. Některé jen proto, že jsou to brakové...
Policejní akademie 7: Moskevská mise Policejní akademie 7: Moskevská mise je americký celovečerní film z roku 1994. Jedná se o sedm...
Ostrovní zprávy Lasse Hallström, Kevin Spacey, Judi Dench a Jullianne Moore. Je snad třeba něco dodat, nebo už t...
Noc žraloka 3D - předělávka čelistí do 3D Kultovní film Čelisti od geniálního režiséra Stevena Spielberga nemusím dlouze představovat,...
American Truck Simulator - California Rework - Eureka Možná znáte slovo eureka, které se notoricky používá pro vyjádření pocitu, když přijdete...

V rám­ci MCU navíc dochá­zí k dal­ší­mu výteč­né­mu vykres­lo­vá­ní svě­ta. Dozvíme se, jak jsou super­hr­di­no­vé pla­ce­ní, jak přes­ně (nejen) hlav­ní hrdi­no­vé rea­gu­jí na udá­los­ti z Avengers: Endgame a seri­ál bra­vur­ně odka­zu­je na před­cho­zí pro­jek­ty od MCU.

A vra­cí se i skla­da­tel Henry Jackman. Ten geni­ál­ní Henry Jackman, kte­rý již slo­žil hud­bu k Captain America: Winter Soldier a Captain America: Civil War. Je při­tom skvě­lé vidět, jak Jackman na ty již zná­mé hudeb­ní moti­vy odka­zu­je ve zce­la nových hudeb­ních moti­vech a nebo rov­nou vyu­ží­vá ty samé (Winter Soldier Suite!). Je to pře­de­vším poznat v závě­reč­ných titul­cích, kte­ré dopro­vá­zí hlav­ní hudeb­ní motiv seri­á­lu a soun­d­track ješ­tě více budu­je atmo­sfé­ru toho, že se sku­teč­ně dívá­me na Captaina Americu 4. Sice v seri­á­lo­vé podo­bě, roz­hod­ně to ale auto­ma­tic­ky nezna­me­ná, že je to špat­ně. Ba nao­pak.

Seriál se kva­li­tou vizu­ál­ních efek­tů, akce a výpra­vy zce­la vyrov­ná celo­ve­čer­ní­mu fil­mu a pře­de­vším je v rám­ci šes­ti epi­zod mož­né před­vést vět­ší pří­běh než v rám­ci dvou­ho­di­no­vé­ho celo­ve­čer­ní­ho fil­mu. Velký roz­po­čet je na tom vidět a pře­de­vším to má tu Kari Skogland, kte­rá doká­že pra­co­vat s dia­lo­go­vý­mi scé­na­mi i těmi vel­ký­mi akč­ní­mi. Akce hod­ně při­po­mí­ná tu, kte­rá byla vidět v Captain America: Winter Soldier/Civil War a pře­de­vším je to sku­teč­ně bru­tál­něj­ší a váž­něj­ší, než by člo­věk čekal. Vyloženě „family-friendly“ podí­va­nou roz­hod­ně neče­kej­te.

První epi­zo­da Falcon a Winter Soldier je jed­no­du­še výteč­ným pří­sli­bem toho, že nás i v násle­du­jí­cích 5 týd­nech dohro­ma­dy čeká veli­ká jíz­da, kte­rá se svý­mi kva­li­ta­mi sku­teč­ně bude moci vyrov­nat fil­mům. Dohromady to mož­ná nebu­de tak ori­gi­nál­ní jako WandaVision, ale výteč­ným řemes­lem mini­mál­ně dle prv­ní epi­zo­dy je Falcon a Winter Soldier urči­tě......

Verdikt: 5 z 5


Photo © Disney+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Více na Kritiky.cz
Jednou skautem - navždy skautem V úterý 1.října měl v Praze v kině Lucerna slavnostní premiéru dokumentární film Olgy M...
Ilustrátorská mateřská - 40 ...
Abstinent - 01 ...
Ant-Man (2015) Ant Man je pro mne obrovským překvapením letošního roku. Jako jeden z mála letošních blockbu...
Mrkvová směs s pečenou řepou Rychlý efektivní oběd, který teď v podzimních dnech krásně prohřeje. Malé děti vám...

Části seriálu:  The Falcon and the Winter Soldier

  • The Falcon and the Winter Soldier - New World Order (E01)

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58468 s | počet dotazů: 307 | paměť: 70307 KB. | 01.12.2023 - 13:54:29