Kritiky.cz > Recenze her > Torchlight 2

Torchlight 2

Torchlight 2 1
Torchlight 2 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Velmi klad­ně hod­no­ce­ná hra od uži­va­te­lů dala hře vel­mi těž­kou pozi­ci pro její pře­ko­ná­ní. Torchlight 2 je pokra­čo­vá­ním úspěš­né­ho titu­lu Torchligh 1. Avšak opro­ti před­cho­zí­ho dílu, při­dá­vá spous­tu nových vlast­nos­tí. Mezi nové prv­ky může­me zařa­dit mul­tipla­yer, kte­rý v před­cho­zím dílu schá­zel a mno­ho fanouš­ků vola­lo po jeho imple­men­ta­ci, dále je to open-world a v nepo­sled­ní řadě jsou to maz­líč­ci.

Gameplay je násle­du­jí­cí, vybe­re­te si posta­vu - máte na výběr ze 4 charakterů(berserk, mág, cizák a inže­nýr) zadá­te jmé­no a vzhled posta­vy a své­ho maz­líč­ka a může­te začít hrát. Jakmile pro­jde­te úvod­ní sek­ven­cí, oka­mži­tě může­te začít hrát pod­le libos­ti a expit. Hra je plná hlav­ních i sekun­dár­ních úko­lů, na kte­ré nara­zí­te během svých cestách. Torchlight při­po­mí­ná svým sty­lem hru Diablo, kte­rá je s ní vel­mi spo­jo­vá­na. Hra nabí­zí spous­tu hodin zába­vy je zde i širo­ká šká­la zbra­ní i doved­nos­tí. Velmi obsáh­lí nepřá­te­le, od malých potvůrek jako jsou kost­liv­ci a kry­sy až po vel­ké oblu­dy jako jsou behe­mon­ti.

Být na cestách se svým maz­líč­kem, kte­rý není jen pou­hou ozdo­bou, ale je vám vel­mi nápo­moc­ný během sou­bo­jů pro­ti mon­st­rům, což vám doká­že hod­ně krát zachrá­nit život. Svého maz­líč­ka dokon­ce může­te pro­mě­nit na urči­té mon­stra, po tom co ho nakr­mí­te spe­ci­ál­ní rybou, kde kaž­dá ryba má jiné vlast­nos­ti a ty pro­půj­čit na ome­ze­nou dobu své­mu maz­líč­ko­vi a tím z něho udě­lat ješ­tě obá­va­něj­ší­ho pro­tiv­ní­ka pro vaše nepřá­te­le.

Po gra­fic­ké strán­ce je na tom hra o pozná­ní lépe než před­cho­zí díl, ať už je to pro­měn­li­vé poča­sí jako je děšť či dal­ší detai­ly jako je pohyb vod­ní hla­di­ny.

Hudba je zde skvě­lá a dyna­mic­ká, mění­cí se pod­le situ­a­ce na mapě.

Open-world vypa­dá půso­bi­vě na prv­ní pohled, ale při dru­hém zjis­tí­te, že to není tako­vé ter­no jak by se moh­lo ze začát­ku zdát. Důvodem jsou vel­mi malé a limi­tu­jí­cí mapy i když je design level atrak­tiv­ní, tak nedo­sta­teč­ná veli­kost map je zde vel­kým mínu­sem.

I když je svým jed­no­du­chým a intu­i­tiv­ním ovlá­dá­ním rych­le pocho­pi­tel­ná pro kaž­dé­ho a díky dostup­nos­ti neo­fi­ci­ál­ní češ­ti­ny i snad­no sro­zu­mi­tel­ná, není Torchlight 2 ničím novým či uni­kát­ním ve svě­tě RPG. Za zmín­ku snad může stát mul­tipla­yer, kte­rý v před­cho­zím dílu chy­běl a zajis­tit vám doda­teč­nou por­ci zába­vy ve spo­leč­nos­ti přá­tel.

Systém sou­bo­jů a plně­ní úko­lů je oprav­du vel­mi jed­no­du­chý, ale bohu­žel repe­ti­tiv­ní a po krát­ké době vás hra pře­sta­ne bavit. I tak si hra najde své fanouš­ky, kte­ří mají rádi RPG ve sty­lu kli­kej jako o život dokud nezni­číš svou myš.

Hodnocení - 5/10


Foto: Youtube.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Navštiv můj youtube a twitch. Budu rád za follow a odběr :-)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36990 s | počet dotazů: 245 | paměť: 72040 KB. | 22.04.2024 - 11:22:03