Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Terminátor 2: Den zúčtování

Terminátor 2: Den zúčtování

T2Rec
T2Rec
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Deset let po neú­spěš­ném poku­su zabít Sarah Connorovou (Linda Hamilton), mat­ku budou­cí­ho vůd­ce lid­stva ve vál­ce pro­ti stro­jům, se do Los Angeles vra­cí z budouc­nos­ti nový Terminátor, typ T-1000 (Robert Patrick), aby zlik­vi­do­val už naro­ze­né­ho Johna Connora (Edward Furlong). Dospělý Connor v roce 2029 na svo­ji ochra­nu posí­lá do minu­los­ti dru­hé­ho Terminátora T-800 (Arnold Schwarzenegger). Oba stro­je nezá­vis­le na sobě pát­ra­jí po malém Johnovi. Chlapec zjiš­ťu­je, že T-800 je napro­gra­mo­ván na jeho ochra­nu a s jeho pomo­cí osvo­bo­dí svou mat­ku z psy­chi­at­ric­ké­ho ústa­vu, kde je léče­na z údaj­né schi­zofre­nie. T-800 obě­ma vysvět­lu­je, co při­ne­se budouc­nost. Tu je však mož­né změnit...a při tom všem hrdi­ny stí­há nemi­lo­srd­ný a zřej­mě nezni­či­tel­ný T-1000...

Psal se rok 1991 kdy James Cameron změ­nil (a ne napo­sled) ději­ny fil­mu. Vznikl totiž Terminátor 2, jeden z nej­lep­ších akč­ních fil­mů všech dob kte­rý však nabí­zí i geni­ál­ní cha­rak­te­ry, na tu dobu úchvat­né efek­ty a hlav­ně..... nej­lep­ší vztah robo­ta a dítě­te.

Arnold je ten­to­krát ten hod­ný a pře­kva­pi­vě jeho dob­rá ver­ze Terminátora fun­gu­je ješ­tě víc než jeho zlá. Úplně nej­lep­ší je jeho vztah s Johnem Connorem (jeho před­sta­vi­tel Edward Furlong byl skvě­lá vol­ba), kte­rý se postup­ně vyví­jí, John ho začí­ná vní­mat jako otcov­skou figu­ru a když se ti dva na kon­ci musí roze­jít, jed­no oko nezů­sta­ne suché.

Sarah Connorová si od prv­ní­ho dílu pro­šla výraz­ným vývo­jem. Film začí­ná když je ješ­tě na dně, avšak Sarah je moc sil­ná na to, aby se vzda­la a pro své­ho syna udě­lá coko­liv (I když by nej­spíš cenu za nej­lep­ší mat­ku nedo­sta­la).

A Arnolda nahra­dil Robert Patrick jehož T-1000 pros­tě musí být vypsán v zla­tých strán­kách nej­lep­ších fil­mo­vých zabi­já­ků všech dob.

Film nenu­dí ani sekun­du, při­chá­zí něko­lik slav­ných scén a hlá­šek (Hasta la vis­ta baby fore­ver!) a Cameron doká­zal, že doká­že být sequel lep­ší než prv­ní díl. Rozvinul někte­ré moti­vy z prv­ní­ho fil­mu, při­šel s nový­mi nápa­dy a pře­de­vším nato­čil zásad­ní akč­ní mil­ník.

Terminátor 2: Den zúčto­vá­ní jsem obda­ro­val něko­li­ka titu­ly: Neuvěřitelná pec­ka. Neuvěřitelný akč­ní film. Nejlepší film Arnolda Schwarzeneggera. Nejlepší film z Terminátoří série. Nejlepší film roku 1991. Nezbývá dodat nic jiné­ho, že by se měla něja­ká kopie někde zajis­tit, pro­to­že i za 5000 let bude nej­spíš Terminátor 2 skvě­le fun­go­vat. Pokud po nás po vyvraž­dě­ní Terminátory něco zbu­de.

Vidět Terminátora 2 v kině je nesku­teč­ný záži­tek. Tvůrci se budou moci sna­žit sebe­víc, pře­ko­nat Terminátora 2 však bude více než vel­mi těž­ké. .....

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © 1991 TriStar Pictures


Podívejte se na hodnocení Terminátor 2: Den zúčtování na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,23640 s | počet dotazů: 274 | paměť: 71990 KB. | 23.07.2024 - 16:55:06