Kritiky.cz > Recenze > Transformers

Transformers

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je tomu už pěk­ná řád­ka let, kdy si jed­no­ho krás­né­ho dne hrál malý chla­pec s hrač­ka­mi ve svém poko­ji. Mezi hrač­ka­mi byla leta­dla, lodě a také auta. Ta auta neby­la leda­ja­ká, měla schop­nost se pře­sta­vit na robo­ty s kanó­ny. A mož­ná prá­vě tyto hrač­ky mu o pár let poz­dě­ji vnes­ly do hla­vič­ky myš­len­ku, že by se chtěl stát fil­ma­řem.

A mož­ná prá­vě díky těm­to hrač­kám a své myš­len­ce dostal svou prv­ní osmi­mi­li­me­t­ro­vou kame­ru. A mož­ná díky těm­to hrač­kám, své myš­len­ce a kame­ře se vrhl do tvor­by akč­ní­ho žán­ru. A mož­ná díky těm­to létům své­ho živo­ta se stal tím nej­lep­ším akč­ním reži­sé­rem. Možná.. A mož­ná se sem toto slo­vo vůbec neho­dí, pro­to­že od této chví­le nemů­že mít nikdo žád­né pochy­by. Michael Bay při­chá­zí v celé své krá­se s nej­vět­ším akč­ním náře­zem posled­ních let.
Hollywood byť už vyčer­pán nový­mi nápa­dy, se dostal do fáze dvo­jek, tro­jek, čtyřek, pětek a šes­tek. A záro­veň se dostal do obdo­bí, kde se mezi pokra­čo­vá­ní­mi zro­dil film na moti­vy legen­dár­ních hra­ček s kte­rý­mi si hrál snad kaž­dý, kdo byl v osm­de­sá­tých letech dítě­tem. Ano, Transformers. Auta pře­mě­ňu­jí­cí se na robo­ty, dělí­cí se na dvě sku­pi­ny – Autobots a Decepticons, vál­čí­cí ve vesmí­ru už věky pro­ti sobě. Koho by napadlo, že všech­no zača­lo krych­lí, kte­rá tvo­ří svě­ty. Krychle je důvod, proč se trans­for­me­ři vyda­li z hlu­bin vesmí­ru pří­mo k nám.

Ale nebu­de­me to dlou­ho pro­ta­ho­vat, kaž­dý pře­ce čeká na to, jaký film je. A já vám to povím.. Je děs­ně cool, je vel­mi sexy, je zábav­ný a je veli­ce akč­ní. Po Ostrovu se Bay vrá­til na ryze akč­ní linii bez něja­ké­ho posel­ství a lidi už zase na jeho film cho­dí. Aby taky ne, Transformers je sní­mek ve kte­rém najde­te snad kaž­dou „Bayovinu“ co jste již moh­li vidět v jeho pře­de­šlé fil­mo­gra­fii. Vojáky jdou­cí před zapa­da­jí­cím slun­cem, auto­mo­bi­lo­vou honič­ku na dál­ni­ci, oble­ty kamer kolem hlav­ních hrdi­nů atd atd.. Nejsou to ale prá­vě ty prv­ky, kte­ré by nás měly už nudit? Věřte, že ne. Film ubí­há ply­nu­le a jed­no­du­chý pří­běh dává pro­stor tomu hlav­ní­mu, což jsou v tomhle fil­mu efek­ty. A dovol­te mi tro­chu fanouš­kov­ské­ho pro­je­vu – „Efekty jsou váž­ně úžas­ný.“ Kluci z ILM to pro­ten­to­krát zvlád­li na veli­kou jed­nič­ku z hvěz­dič­kou.

Kromě vyni­ka­jí­cích efek­tů je zde ješ­tě jed­no pře­kva­pe­ní. A tím je Bayův zatím nej­lep­ší herec Shia LaBeouf. „Je to nový Tom Hanks,“ říká Spielberg. A dou­fej­me, že má prav­du, pro­to­že dob­rých her­ců není nikdy málo. Megan Fox je ve fil­mu spíš než od hra­ní, od pěk­ných kři­vek její­ho těla. Ale to jsme pře­ce chtě­li. Svět Michaela Baye totiž nemá ošk­li­vé dív­ky a i bio­fy­zič­ka bude vypa­dat děs­ně cool, bude mít vnad­né poprsí a vla­sy jí budou zpo­ma­le­ně vlát v pro­sto­ru. Co ješ­tě sto­jí za zdů­raz­ně­ní je hud­ba Steva Jablonského. Dokázal totiž, že umí víc než jen hud­bu do Zoufalých man­že­lek.
Michael Bay s pro­du­cent­skou tak­tov­kou Stevena Spielberga doká­zal nato­čit za směš­ných 150 mili­o­nů dola­rů ohrom­nou akč­ní jízdu, kde se myd­lí robo­ti, hol­ky jsou žha­vé a někte­ré zábě­ry jako by vypadly z Michaelovy rekla­my na sérii nových vozů.

Do čes­kých kin se film dostá­vá s poma­lu dvou měsíč­ním zpož­dě­ním opro­ti svě­to­vé pre­mi­é­ře. Během této doby se již stu­dio v čele se strýč­kem Spielbergem roz­hod­lo pro pokra­čo­vá­ní a hlav­ní před­sta­vi­tel Shia LaBeouf tak pode­psal smlou­vu na dal­ší dva díly. Transformers dopo­sud vydě­lal zhru­ba půl mili­ar­dy dola­rů a nám nezbý­vá než čekat, až se do kin dosta­ne dru­hý díl kde se roz­je­de dal­ší „vál­ka svě­tů“, bude destruk­tiv­něj­ší než „Pearl Harbor“, opět to bude jen o fous „Armagedonu“ a z vojá­ků se sta­nou „Bad Boys“..

Nejakčnější podí­va­ná za posled­ní léta, kte­rá se zkrát­ka musí vidět.

Naše hod­no­ce­ní: 

10

Další člán­ky:

Transformers - DVD Edice

Vložil Jaroslav Měrtl, 6. Červenec 2007 - 0:00


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60720 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71986 KB. | 21.04.2024 - 22:57:35