Kritiky.cz > Recenze knih > Prázdniny v Evropě - Stopování nezemřelo. To jen někteří stopaři.

Prázdniny v Evropě - Stopování nezemřelo. To jen někteří stopaři.

PrazdninyVVerope
PrazdninyVVerope
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Říká si princ  Ládík, ale vzhle­dem by jej člo­věk tipo­val spí­še na chuďa­se. Je zná­mý svým neotře­lým způ­so­bem ces­to­vá­ní, ale i Ladislav Zibura změk­nul. Už ho nepo­tká­te plou­žit se pra­chem cest, ale maxi­mál­ně u těch­to cest postá­vá a sto­pu­je. Na své minu­lé pou­ti vymě­nil boty za kolo a teď i kolo za auto, byť cizí. Kam se vypra­vil ten­to­krát?

Ladislav Zibura volí opač­nou tak­ti­ku než ostat­ní ces­to­va­te­lé. Nejprve obje­vu­je zapad­lé kou­ty pla­ne­ty dale­ko od domo­va (Čína, Nepál, Izrael,…), aby se ke stá­ru vra­cel ke koře­nům a svo­ji posled­ní ces­tu rea­li­zo­val v rám­ci Evropy. Pouť od seve­ru k jihu začal netra­dič­ně jak­si z půl­ky, kdy se z České repub­li­ky vydal nejdří­ve na sever, odtud se pře­su­nul letec­ky rov­nou na jih a násled­ně puto­val přes Balkán domů. To všech­no sto­pem, tak­že už dáv­no nepla­tí, že Ladislav Zibura rov­ná se pout­ník. Svoji posled­ní kni­hu pří­znač­ně nazval Prázdniny v Evropě a dal si za cíl doká­zat, že v Evropě najde­te nej­roz­ma­ni­těj­ší slo­že­ní náro­dů a kul­tur a prak­tic­ky není tře­ba vytáh­nout paty mimo kon­ti­nent.

Kniha je pro lep­ší ori­en­ta­ci roz­dě­le­na na Sever a Jih, což je pod­po­ře­no i barev­ně. Asi není tře­ba vysvět­lo­vat, čemu pat­ří mod­rá a čemu čer­ve­ná.  Autor ten­to­krát zařa­dil i edu­ka­tiv­ní vsuv­ky, kde se dozví­te něco o hoře kří­žů, bitvě u Thermophyl,… Ale stě­žej­ní  část tvo­ří Ziburovy auten­tic­ké poznatky, kde jej spí­še než mís­ta zají­ma­jí lidé a jejich náhled na národ­ní kul­tu­ru a zvyk­los­ti.  Jsou seve­řa­ni oprav­du chlad­ní a pořád­ku­mi­lov­ní? Najdeme na jihu bor­de­lá­ře a věč­ně usmě­va­vé oby­va­te­le? Ládík (jak se autor sám hoj­ně pojme­no­vá­vá) boří zaži­té ste­re­o­ty­py a při­ná­ší auten­tic­kou son­du do nit­ra Evropy.

Když se ke vše­mu při­dá ješ­tě jeho suchý brit­ský humor, nad­hled a sebe­i­ro­nie, dosta­ne­te  kni­hu, kte­rou nebu­de­te chtít odlo­žit.  A pakli­že se tak sta­ne, tak jenom pro­to, abys­te si sba­li­li batoh a vyda­li se po Ládíkových sto­pách napříč Evropou.  Stejně jako autor bude­te ke kon­ci puto­vá­ní kni­hou lehce una­ve­ni, ale plni nových dojmů a pro­s­ti ilu­zí o jed­not­li­vých náro­dech.  Nutno ale při­znat, že Zibura někte­rým náro­dům nadr­žu­je a někte­ré už asi z tou­hy dostat se rych­le domů, téměř opo­mí­jí. Že, brat­ři Slováci?

Tak jak tak Ladislav Zibura opět nezkla­mal a zůstal věr­ný své znač­ce, kte­rá je záru­kou kva­lit­ní­ho čte­ní. Najdete u něho i poba­ve­ní i pou­če­ní. Jen mám troš­ku oba­vy, jest­li se princ Ládík ješ­tě někam vypra­ví, když se s věkem ces­to­va­tel­sky při­bli­žu­je blí­že a blí­že k domo­vu. Možná se mís­to Prázdnin v Evropě příš­tě dočká­me Víkendu v Brně.


  • Název kni­hy:      Prázdniny v Evropě
  • Autor:                   Ladislav Zibura
  • Rok vydá­ní:        2019
  • Nakladatelství: Biz books (Albatros Media)

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,98585 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72245 KB. | 18.05.2024 - 09:52:00