Kritiky.cz > Recenze knih > Velikonoční tvoření-šikovné ruce

Velikonoční tvoření-šikovné ruce

734774 350 0 fit
734774 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Velikonoce se už kva­pem blí­ží a mož­ná pře­mýš­lí­te, jak si vyzdo­bit svůj dům či být. Sylva Šporková, autor­ka kni­hy Velikonoční tvo­ře­ní vám s tím roz­hod­ně pomů­že. 

Co v kni­ze najde­te? Především to, co jsou Velikonoce, proč je vlast­ně sla­ví­me, dále také jaké mate­ri­á­ly a tech­ni­ky lze při výro­bě deko­ra­cí pou­žít. Součástí pub­li­ka­ce jsou návo­dy na tvo­ře­ní jar­ních deko­ra­cí, věneč­ků a růz­né námě­ty na zdo­be­ní kras­lic. Autorka neza­po­mně­la i na doplň­ky pro veli­ko­noč­ní sto­lo­va­ní, kte­ré je také o těch­to svát­cích vel­mi důle­ži­té.

Můžete si vyro­bit drá­to­va­né kras­li­ce, zdo­bit je kon­tur­ka­mi, popraska­ným efek­tem, kla­sic­ky roz­puš­tě­ným vos­kem, ubrous­ky tech­ni­kou decou­page, patchwor­kem. Vyrobíte si zví­řát­ka, papí­ro­vé košíč­ky či veli­ko­noč­ní roze­tky, dále také jar­ní věneč­ky z papí­ru, bře­zo­vých vět­vi­ček, vrbo­vých prout­ků.

Publikace je plná zají­ma­vých a krás­ných námě­tů na výro­bu deko­ra­cí z ozdob­né­ho papí­ru, pří­rod­nin, látek, pomo­cí barev, ubrous­ků, drát­ků, z pedi­gu. Jedná se o mate­ri­á­ly, kte­ré běž­ně kou­pí­te v papír­nic­tvích, domá­cích potře­bách, nebo také najde­te v pří­ro­dě. Postupy na výro­bu jsou detail­ně a sro­zu­mi­tel­ně popsa­né, se sezna­mem potřeb­ných pomů­cek, krok za kro­kem vás dove­de až k výsled­né­mu výrob­ku s foto­gra­fie­mi.

Kniha se mně moc líbi­la, jeli­kož jsem od malič­ka tvo­ři­vá duše, kaž­dá pří­ruč­ka, kni­ha či tvo­ři­vý časo­pis mě nene­chá­vá chlad­nou. Doma mám obrov­skou záso­bu, tak­že je vždy z čeho čer­pat. V sou­čas­né chví­li jsou u mě Velikonoce vel­mi aktu­ál­ní. Hledám, při­pra­vu­ji tvo­řím na jar­ní výsta­vu, kte­rá nás čeká. Tato pří­ruč­ka mně je vel­kým pomoc­ní­kem. Její obsa­ho­vé zamě­ře­ní potě­ší všech­ny tvo­řil­ky, jak malé, tak i vel­ké. V této edi­ci vyšly i dal­ší titu­ly. Šperky z teku­té­ho poly­me­ru, Kouzlení s razít­ky, Malujeme na sklo, Quilling a mno­ho dal­ších pub­li­ka­cí. Pojďte se spo­leč­ně se mnou a Sylvou Šporkovou nechat inspi­ro­vat, vyzdo­bit si svůj dům či byt, zre­la­xo­vat se při vzá­jem­ném tvo­ře­ní. Velikonoce jsou tu totiž co nevi­dět.

Ukázka z kni­hy:

Velikonoce jsou hlav­ním křes­ťan­ským svát­kem, kdy se vzpo­mí­ná Ukřižování a Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Jsou ale také sla­ve­ny jako svát­ky při­chá­ze­jí­cí­ho jara spo­je­né se sta­rý­mi lido­vý­mi tra­di­ce­mi. Velikonoční tra­di­ce nava­zu­jí na původ­ně pohan­ský svá­tek jara, sla­ve­ný v obdo­bí jar­ní rov­no­den­nos­ti, pro­to jsou jejich sym­bo­ly nejen křes­ťan­ské, ale i jar­ní. V sou­vis­los­ti s těmi­to svát­ky je tře­ba zmí­nit i židov­ský svá­tek Pesach, kte­rý se sla­ví na počest vysvo­bo­ze­ní Židů z egypt­ské­ho zaje­tí. Jméno Velikonoc je odvo­ze­no od Velké noci (noc, kdy vstal Ježíš Kristus z mrtvých).

Velikonoce nema­jí přes­ně sta­no­ve­né pev­né datum. Připadají vždy na nedě­li po prv­ním jar­ním úplň­ku (jaro začí­ná 21.března). Velikonoční nedě­le může mít pro­to datum mezi 22.březnem a 25.dubnem. Každý den ve velikonočním-pašíjovém (pašije-vyprávění o utr­pe­ní a smr­ti Ježíše Krista) týd­nu má svůj název.

Několik slov o autor­ce:

Sylva Šporková-novi­nář­ka, výtvar­ni­ce, vede kur­zy výtvar­ných tech­nik. Vydala řadu tvo­ři­vých pub­li­ka­cí. Např. Vánoční ozdo­by z korál­ků, Vánoce, Tvoříme ve vin­tage sty­lu, Kouzlení s razít­ky, Scrapbooking a mno­ho dal­ších.

Autorka: Sylva Šporková

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2015, Grada Publishing, a.s pod znač­kou bam­book Praha

Počet stran: 64

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-247-3477-4

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,71394 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71689 KB. | 18.06.2024 - 05:02:02