Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Velké nic - dokument o pandemii s humorem i hořkostí

Velké nic - dokument o pandemii s humorem i hořkostí

Photo © Adam Hříbal / Hypermarket Film
Photo © Adam Hříbal / Hypermarket Film
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V kinech od 16. břez­na 2023 se může­te podí­vat na nový film reži­sér­ské dvo­ji­ce Vít Klusák a Marika Pecháčková (V síti), kte­rý mapu­je dopa­dy pan­de­mie Covid-19 na čes­kou spo­leč­nost. Velké nic je doku­men­tár­ní tragi­ko­me­die plná absurd­ních situ­a­cí i sil­ných lid­ských pří­bě­hů.

Film začí­ná v břez­nu 2020, kdy se Česko uza­vře­lo do karan­té­ny a uli­ce Prahy byly prázd­né jako nikdy před­tím. Filmový štáb se vydal do měs­ta i za hra­ni­ce a po dobu dvou let sle­do­val reak­ce lidí na vlád­ní opat­ře­ní i osob­ní zku­še­nos­ti s nemo­cí.

Mezi hlav­ní posta­vy fil­mu pat­ří oper­ní pěv­ky­ně Jana Peterková, kte­rou restrik­ce donu­ti­ly pra­co­vat v super­mar­ke­tu; důchod­ce Milan Pliva, kte­rý byl jed­ním z prv­ních paci­en­tů s Covidem; zná­má dez­in­for­má­tor­ka Monika Jägerová, kte­rá bur­co­va­la národ pro­ti ome­ze­ním; nebo kon­tro­verz­ní fil­mař Karel Vachek, kte­rý zemřel na násled­ky koro­na­vi­ru.

Film je nato­čen v ori­gi­nál­ním čer­no­bí­lém for­má­tu, kte­rý evo­ku­je atmo­sfé­ru sta­rých žur­ná­lů a dodá­vá mu oso­bi­tost i styl. Režiséři se roz­hod­li vyne­chat poli­ti­ku a zamě­řit se jen na civil­ní rovi­nu pan­de­mie. Nechtěli tvo­řit fak­to­gra­fic­kou repor­táž ani mora­li­zo­vat nad chy­ba­mi spo­leč­nos­ti. Chtěli uká­zat růz­no­ro­dost názo­rů a emo­cí lid­stva v době kri­ze.

Velké nic je film o tom, jak jsme pro­ži­li nej­vět­ší glo­bál­ní kata­stro­fu 21. sto­le­tí - s humo­rem i hoř­kost. Je to film o nás.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,65977 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72414 KB. | 28.05.2024 - 02:18:39