Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Viktor Preiss - Hodinář

Viktor Preiss - Hodinář

preis
preis
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vaše ces­ta k této pohád­ce neby­la jed­no­du­chá, co nako­nec pře­svěd­či­lo, že jste roli Hodináře při­jal?

Byla to sou­hra růz­ných okol­nos­tí – jed­nak mě pan pro­du­cent Berčík oslo­vil jmé­nem Jitky Rudolfové téměř dva roky před začát­kem natá­če­ní a v jejich prů­bě­hu se poda­ři­lo dát dohro­ma­dy skvě­lé obsa­ze­ní. Já se tak oci­tl ve spo­leč­nos­ti mlad­ších kole­gů, kte­rých si vážím a mám je upřím­ně rád. To asi roz­hod­lo.

Jaká je Jitka Rudolfová reži­sér­ka? V jakém duchu se nes­la spo­lu­prá­ce s ní?

Jitka Rudolfová pra­cu­je tiše a nená­pad­ně - až tak, že jsem se musel prů­běž­ně ptát, jest­li je spo­ko­je­ná s tím, co a jak dělám. Odpověď zně­la, že by se ozva­la, kdy­by bylo něco špat­ně. Takže mi nezby­lo než tomu věřit…

Hodinář není úpl­ně klad­ná posta­va. Jak se vám hrál? Neměl jste chuť udě­lat z něj v pohád­ce vět­ší­ho dob­rá­ka, než jak ho Jitka ve scé­ná­ři vykres­li­la?

Měl jsem ten­den­ci tro­chu obha­jo­vat jeho lid­ské sla­bos­ti, niko­liv ho dělat lep­ším. Je to chyt­rák a despo­ta, taky lako­mec, kte­rý chce okla­mat osud. Od začát­ku mi vadi­la jed­na scé­na s nožem, kte­rý se nako­nec zre­du­ko­val na zaví­ra­cí kapes­ní nožík, a situ­a­ci to odleh­či­lo.

Důležitou sou­čás­tí postav jsou kos­týmy. Hrajete rád v těch dobo­vých?

Kostýmy, výpra­va a scé­na jsou v této pohád­ce mimo­řád­ně zda­ři­lé. Taková

péče o výtvar­nou strán­ku věci se nevi­dí tak čas­to. Volba obdo­bí 19. sto­le­tí je ori­gi­nál­ní a šťast­ná. Je to potě­še­ní pro oko i duši.

Hodinářův učeň se natá­čel také na krás­ných loka­cích. Kde se vám líbi­lo nej­víc?

Místa natá­če­ní měla vel­ký roz­ptyl a kole­go­vé se dost naces­to­va­li. Mě se pře­váž­ně týkal kláš­ter v Doksanech a pak v Uherčicích u Znojma, kte­ré mám vel­mi rád. Do Kryštofova údo­lí u České Lípy bych se sou­kro­mě asi taky nikdy nepo­dí­val, nejsem vel­ký ces­to­va­tel.

Podle toho, co jsem sly­še­la od ostat­ních her­ců, bylo pro ně hra­ní s vámi nej­vět­ším zážit­kem z natá­če­ní stej­ně jako s vámi pose­dět v cate­rin­gu a poví­dat si. Těší vás tohle sly­šet?

Na to se nedá odpo­vě­dět jinak, než že mě to oprav­du a upřím­ně těší. Myslím, že se lidé, kte­ří se chtě­jí potkat, nako­nec pot­ka­jí, a pro­je­ví se to nejen v atmo­sfé­ře, ale i ve výsled­ku, o kte­rý se spo­leč­ně sna­ží. Já tomu ale­spoň věřím.

Myslíte si, že žánr pohád­ky je nesmr­tel­ný?

Žánr pohád­ky je nesmr­tel­ný, ale niko­liv beze­dný, a pro­to se jis­té moti­vy a sché­ma­ta chtě nechtě opa­ku­jí a vzá­jem­ně se sobě podo­ba­jí. Vymyslet, napsat a rea­li­zo­vat ori­gi­nál­ní pohád­ko­vý pří­běh je kumšt. Pohádka reži­sér­ky Jitky Rudolfové je v mno­ha ohle­dech aty­pic­ká a ori­gi­nál­ní, a to je, pev­ně dou­fám, dob­ré zna­me­ní.

Máte spo­čí­tá­no v koli­ka pohád­kách jste si za svou herec­kou kari­é­ru zahrál?

Bude jich asi dost, ale ne všech­ny se poved­ly nato­lik, abychom já i divák byli spo­ko­je­ni a pohád­ko­vá ilu­ze aspoň načas uvíz­la v pamě­ti.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Anděl Páně 2: Návrat do pohádkového nebe s Petronelem a Uriášem23. prosince 2023 Anděl Páně 2: Návrat do pohádkového nebe s Petronelem a Uriášem Kdo by nechtěl za Petronelem do pohádkového nebe, ten musí být nejspíš totální prudič a zlostník. Protože nebe je plné chápavých postaviček, které vykonávají s radostí své povinnosti, a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Mazaný Filip14. června 2022 Mazaný Filip Václav Marhoul převlékl parodii na gangsterky Mazaný Filip z divadelního do filmového roucha. V podstatě se dá říct, že vzal z převážné části hru a jen ji trochu upravil. I na tom se ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vrásky z lásky – důchodcovská romance, která ztrácí dech (40 %)28. října 2021 Vrásky z lásky – důchodcovská romance, která ztrácí dech (40 %) Událost roku 2012, za kterou bylo avizováno setkání dvou hereckých legend Jiřiny Bohdalové a Radoslava Brzobohatého v novém distribučním celovečerním hraném filmu režiséra Jiřího Stracha […] Posted in Retro filmové recenze
  • Matky – Recenze – 30 %22. června 2021 Matky – Recenze – 30 % Česká komedie Matky vypráví o životě čtyř nejlepších kamarádek, které už buď děti mají, nebo je v průběhu filmu porodily, nebo jsou zrovna těhotné. A kromě dětí řeší i problémy související […] Posted in Filmové recenze
  • S čerty nejsou žerty - Jedna z Vánočních klasik27. listopadu 2020 S čerty nejsou žerty - Jedna z Vánočních klasik Chamtivá macecha Dorota Máchalová (Jaroslava Kretschmerová) připraví svého nevlastního syna Petra Máchala (Vladimír Dlouhý) o všechno, včetně dědictví po jeho otci Františku Machálovi […] Posted in Retro filmové recenze
  • Probudím se včera – divákova noční můra6. září 2020 Probudím se včera – divákova noční můra Proč chodit zbytečně kolem horké kaše. Další pokus o českou komedii je směšný sám o sobě, ale bohužel ne zásluhou dobře napsaného scénáře, zdařilé realizace či slušných hereckých výkonů. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hodinářův učeň - MÍSTA NATÁČENÍ12. srpna 2019 Hodinářův učeň - MÍSTA NATÁČENÍ Hodinářův učeň slibuje výpravnou podívanou pro celou rodinu, pyšní se výraznými kostýmy a vznikal na mnoha místech Česka. Tou nejlepší filmovou architekturou jsou totiž skutečná místa, […] Posted in Zajímavosti
  • Lída Baarová19. června 2019 Lída Baarová Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood. Po počátečních potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků […] Posted in Galerie
  • Tajemství rodu (TV seriál)19. června 2019 Tajemství rodu (TV seriál) Unikátní seriál, v němž se známé osobnosti stávají detektivy a vydávají se na dobrodružné pátrání do minulosti. Na základě svého rodokmenu odhalují to, jak žili jejich předci, objevují […] Posted in Galerie
  • Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka7. května 2019 Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka Ptám se sám sebe, zda-li to není nějaká náhoda, že jsem se v poslední době uchýlil k recenzování výhradně českých filmů. Kolikrát jsem dal v nedaleké minulosti přednost filmům s česky […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,51615 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71731 KB. | 25.06.2024 - 20:06:54