Kritiky.cz > Články > Oblíbené temné drama Preacher pokračuje, duo hlavních hrdinů to však stálo osmiletý vztah

Oblíbené temné drama Preacher pokračuje, duo hlavních hrdinů to však stálo osmiletý vztah

word image 2
word image 2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po dvou úspěš­ných séri­ích se seri­á­lo­vá adap­ta­ce kul­tov­ní­ho komik­su z 90. let opět vra­cí na tele­viz­ní obra­zov­ky. Premiérové díly dra­ma­tic­ké­ho seri­á­lu Preacher nabíd­nou dech berou­cí akce a nebu­dou chy­bět ani oše­met­né milost­né plet­ky. Hlavní hrdi­no­vé Jesse a Tulip si sice zami­lo­va­né pohle­dy opě­tu­jí, rea­li­ta je ale jiná. Herecké duo Ruth Negga a Dominic Cooper v dub­nu toho­to roku ohlá­si­lo, že se po osmi­le­tém vzta­hu roz­chá­ze­jí. Kdo ví, zda za to mohou dlou­hé hodi­ny strá­ve­né spo­lu na pla­ce nebo jim po osmi letech jed­no­du­še vypr­cha­la jis­kra. Podle jejich slov romá­nek skon­čil při­ro­ze­ně a chtě­li by zůstat přá­te­li.

Partneři ve fil­mu, ex v rea­li­tě

Drama Preacher nebyl zda­le­ka jedi­ný pro­jekt, ve kte­rém se Dominic Cooper a Ruth Negga obje­vi­li spo­leč­ně. Dříve si spo­lu zahrá­li napří­klad v celo­ve­čer­ním trhá­ku Warcraft: První střet, kte­rý skli­dil úspěch po celém svě­tě. Ve fan­tas­tic­ké podí­va­né zalo­že­né na počí­ta­čo­vé hře ztvár­nil Cooper krá­le Llanea, Negga dosta­la roli jeho man­žel­ky. Kvůli čemu kon­krét­ně se doko­na­lý pár po osmi letech roze­šel zůstá­vá záha­dou, dlou­hé hodi­ny strá­ve­né spo­leč­ně před kame­rou na tom však jis­tě měly také svůj díl. Přitom ješ­tě minu­lý rok v červ­nu se Negga svě­ři­la maga­zí­nu The Edit s tím, že se jí s Cooperem spo­lu­pra­cu­je neob­vykle dob­ře. „Díky němu jsem si na natá­če­ní nepři­pa­da­la osa­mě­lá. Lidé říka­jí: Nikdy neran­di s her­cem. Jak by ale moh­lo fun­go­vat sou­ži­tí člo­vě­ka s nor­mál­ní pra­cí a dru­hé­ho, kte­rý v rám­ci své­ho povo­lá­ní musí čas­to ces­to­vat?“.

Prací na jiné myš­len­ky

S tím, jak se vypo­řá­dat s býval­kou na pla­ce, má brit­ský herec Cooper už něja­ké zku­še­nos­ti. Letos ho napří­klad uvi­dí­me ve vše­mi oče­ká­va­ném pokra­čo­vá­ní muzi­ká­lu Mamma Mia!, ve kte­rém zazá­ří po boku své dáv­né pří­tel­ky­ně Amandy Seyfried. Ani Negga neza­há­lí. Na jiné myš­len­ky půvo­dem eti­op­ská uměl­ky­ně při­chá­zí při prá­ci na novém sci-fi dob­ro­druž­ství Ad Astra, jenž se na kino plát­nech obje­ví příští rok. V rám­ci něho spo­lu­pra­cu­je také se zná­mým her­cem Bradem Pittem, kte­rý se s ní jis­tě rád podě­lí o rady, jak na natá­če­ní po boku svých býva­lých part­ne­rů.

Třetí kolo u vozu

Poslední z tria hlav­ních hrdi­nů seri­á­lu Preacher, Joe Gilgun, podob­né tra­ble řešit nemu­sí. Společnost už dlou­ho spe­ku­lu­je o tom, zda se talen­to­va­ný Brit s někým stý­ká. Gilgun je totiž zná­mý tím, že jmé­na svých part­ne­rek nerad pro­zra­zu­je. Webu Vice.com se navíc svě­řil, že má s ran­dě­ním pro­blémy. „S hol­ka­ma mi to váž­ně nejde. Pravděpodobně bych na tom byl líp, ale já jen málo cho­dím ven, za to čas­to hra­ju Call Of Duty. Neříkám, že by mě neba­vi­lo s hol­ka­mi poví­dat a tak, ale je to nebez­peč­ný, pro­to­že je tu tako­vá věc jako ‚fri­end zone‘. Kamarád mi o ní říkal“.

Hon na samot­né­ho Boha pokra­ču­je

Všichni tři her­ci se spo­leč­ně potka­li mimo jiné také při natá­če­ní oblí­be­né­ho tem­né­ho dra­ma­tu Preacher. Seriál z drs­né­ho Texasu nyní před­sta­vu­je tře­tí řadu, kte­rou uve­de tele­viz­ní sta­ni­ce AMC, a to ve čtvr­tek 19. čer­ven­ce od dese­ti hodin večer. V nových dílech se může­me těšit na pokra­čo­vá­ní hon­by za samot­ným Bohem. Trio hlav­ních hrdi­nů v podá­ní kaza­te­le s nad­při­ro­ze­ný­mi schop­nost­mi Jesseho Custra, ostří­le­né Tulip a irské­ho sta­le­té­ho upí­ra Cassidyho čeká not­ná dáv­ka str­hu­jí­cích pře­kva­pe­ní, pře­lo­mo­vých roz­hod­nu­tí i dob­ro­druž­ství, při kte­rých se tají dech.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58036 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71550 KB. | 25.06.2024 - 16:40:57