Kritiky.cz > Recenze > Wrestler

Wrestler

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Wrestling je vel­mi spe­ci­fic­kým spor­tov­ním odvět­vím. Předem domlu­ve­ný prů­běh kte­ré­ho­ko­li zápa­su dává malin­kou nadě­ji na náho­du, při­čemž se ze spor­tu stá­vá spí­še diva­dlo plné krve a boles­ti pro pokleslou ame­ric­kou spo­leč­nost.
Dnes je wrest­ling více­mé­ně opo­mí­jen. V 80. letech však byli sva­lov­ci, tříš­tí­cí svá žeb­ra v rin­gu, hrdi­ny. A prá­vě v té době zažil nej­vět­ší slá­vu i náš hrdi­na, Randy „The Ram“ Robinson. Kdysi býval hvězdou, ovšem za ta léta má nato­lik zval­cho­va­né tělo, že se dnes neo­be­jde bez vico­di­nu a dal­ších práš­ků pro­ti boles­ti. Naneštěstí Randy patr­ně moc vzdě­la­ný není a pení­ze z dob slá­vy mu moc dlou­ho nevy­sta­či­li. Wrestling se pro­to stá­vá pro pade­sá­ti­le­té­ho sta­ří­ka jedi­ným mož­ným výcho­dis­kem.
A tak i v pod­sta­tě ve wrest­lin­go­vém důcho­do­vém věku Randy musí dál ničit a pokou­šet štěs­tí v rin­gu.

Zlom při­chá­zí ve chví­li, kdy jeden z nezá­vis­lých wrest­lin­go­vých spol­ků zor­ga­ni­zu­je při dva­cá­tém výro­čí ono­ho zápa­su, sou­boj The Rama s jeho teh­dej­ším riva­lem. The Ram tedy začne tré­no­vat a zvý­ší svo­ji vytí­že­nost v zápa­sech. Vezme to jako výzvu k come­bac­ku.
Je zpět, vše vychá­zí tak jak má. Je však sta­rý a tak se při zápa­sech musí dopo­vat vší mož­ným, aby zahnal neu­stu­pu­jí­cí bolest. Drogy se mu však sta­nou osud­ný­mi. Postihne jej srdeč­ní pří­ho­da a dok­to­ři mu sdě­lu­jí kru­tou zprá­vu – s wrest­lin­gem je konec.
Randy od té chví­le začne hle­dat spří­z­ně­nou duši. Začne lovit pocho­pe­ní v ostat­ních lidech. V tu chví­li si totiž tepr­ve uvě­do­mu­je, že jeho život se řítí do pekel. Je sám a u niko­ho nena­chá­zí pocho­pe­ní. V rin­gu zna­me­ná Randy pojem, mimo něj zna­me­ná nulu a může se pou­ze kou­kat na spoušť, kte­rou po sobě zane­chal.
Smutný pří­běh nám tedy nastí­ní jeho minu­lost a s Randym může­me pro­žít kru­tou sou­čas­nost. V tom­to fil­mu se totiž uvi­dí mno­ho vyhas­lých hvězd všech odvět­ví. Je totiž neu­vě­ři­tel­ně uvě­ři­tel­ný a reál­ný. Krušnost Randyho živo­ta nemu­sí­me hle­dat, z fil­mu na nás pří­mo sví­tí.

Randy se sna­ží, ovšem jeho vlak mu ujel a sám jej zřej­mě nestih­ne. Proto hle­dá spří­z­ně­nou duši, kte­rou uvi­dí v baro­vé taneč­ni­ci Cassidy, nebo ve své dcer­ce Stephanie. Ani jeden pokus o navá­zá­ní vzta­hu mu nevy­jde, a pro­to se rezig­no­va­ný Randy poku­sí o odchod ve vel­kém sty­lu. Přestože má důraz­ně dopo­ru­če­no srd­ce nena­má­hat, roz­hod­ne se zno­vu při­jmout výzvu nezá­vis­lé­ho wrest­lin­go­vé­ho spol­ku a posta­ví se do rin­gu své­mu dří­věj­ší­mu riva­lo­vi.
A zde pří­běh kon­čí. V tuto dobu se však bude­te kou­kat na hodin­ky a nadá­vat. Z fil­mu nejsou cítit žád­né orgie osla­vu­jí­cí život­ní styl wrest­le­rů, ovšem ani jej neod­su­zu­je. Je to pří­běh o zka­že­ném člo­víč­ko­vi, kte­rý sakra­ment­sky rych­le ute­če. Proto se na ty hodin­ky nebu­de­te kou­kat z nudy, ovšem z poci­tu, že jste se do fil­mu nato­lik vtáh­li, že bys­te něja­kou tu minut­ku ješ­tě vydr­že­li. V kruš­ných chví­lích napří­klad já rád strá­vím čas u hoř­kých fil­mů zob­ra­zu­jí­cích smut­nou rea­li­tu už jen pro­to, abych věděl, že mizer­ně se nemám jenom já. To je i pří­pad výbor­ně nato­če­né­ho a smut­né­ho atmo­sfé­ric­ké­ho sním­ku, kte­rý vám dopo­ru­ču­ji shléd­nout.

Smutný pří­běh vyhas­lé hvězdy buran­ské­ho spor­tu jmé­nem wrest­ling s výbor­ným Mickeym Rourkem je doko­na­lým vyob­ra­ze­ním hoř­ké­ho pří­bě­hu, kte­rý se sta­rá o doko­na­lou ilu­zi reál­nos­ti.

Naše hod­no­ce­ní: 

8

Podobné člán­ky

The Wrestler - Trailer

The Wrestler

Pro mož­nost psa­ní komen­tá­řů se při­hlaš­te nebo zare­gis­truj­te.
11. February 2010 - 19:05 — maple6


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62584 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72161 KB. | 18.05.2024 - 08:11:34