Kritiky.cz > Recenze knih > Za zdravotními problémy může být blokovaná energie v jedné ze sedmi čaker

Za zdravotními problémy může být blokovaná energie v jedné ze sedmi čaker

P1370478
P1370478
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kniha Aura, čak­ry a sebe­lé­če­ní při­ná­ší více infor­ma­cí o auře, o kte­ré urči­tě již kaž­dý sly­šel, ale co ta aura ve sku­teč­nos­ti je a proč je kaž­dý člo­věk jiný? Jací jsme, pokud máme např. čer­ve­nou bar­vu aury či mod­rou? Jelikož ener­gie prou­dí i skr­ze sedm bodů v těle, tzv. čaker, nerov­no­vá­ha prou­dě­ní může vyvo­lat zdra­vot­ní pro­blémy v urči­té oblas­ti. Pokud máte zdra­vot­ní pro­blémy a neda­ří se vám jich zba­vit, mož­ná vám tato kni­ha pomů­že pocho­pit, kde tkví pří­či­na.

Jakou máme bar­vu aury, uka­zu­je na naši prvot­ní pod­sta­tu ener­gie, tedy naši osob­nost. Barva se během živo­ta nemě­ní, máme při­jmout poten­ci­ál, kte­rý se k dané bar­vě a jejím cha­rak­te­ris­ti­kám váže, niko­li se sna­žit změ­nit bar­vu aury, tedy sami sebe. Je mož­né, že je člo­vě­ku něja­ká barva sym­pa­tic­ká, volí oble­če­ní v téže bar­vě a tře­ba se jí i obklo­pu­je, pro­to­že s tou­to bar­vou intu­i­tiv­ně souzní. Pokud člo­věk někte­rou bar­vu nemá rád, vytěs­ňu­je ji a obec­ně se nepři­jí­má tako­vý, jaký je, je mož­né, že tato neob­lí­be­ná barva může být bar­vou jeho aury.

Hodně o člo­vě­ku napo­ví i veli­kost aury, zda člo­věk žije na plno, zda je spo­ko­jen se sebou a svým živo­tem. Pokud je ener­gie někde blo­ko­vá­na, pak to lze na tva­ru aury poznat. Energie skrz tělo prou­dí něko­li­ka čakra­mi, kte­ré by měly být správ­ně napl­ně­né, pokud nejsou a trvá to dlou­ho, vět­ši­nou člo­věk má zdra­vot­ní pro­blémy v této oblas­ti. V kni­ze dále najde­te infor­ma­ce o jed­not­li­vých čakrách, kde se nachá­zí, jakou mají bar­vu a jaké orgá­ny s ní sou­vi­se­jí. Dále jsou výkla­dy toho, jak se pro­je­ví nedo­sta­teč­né prou­dě­ní ener­gie v jed­not­li­vých čakrách na psy­chi­ce, ale i na těle, násle­du­jí i vždy něja­ké pří­běhy z prá­ce s kli­en­ty. Nechybí infor­ma­ce o tom, na co je tře­ba se zamě­řit, aby se ener­gie v této čakře vyrov­na­la. Řešení někdy není jed­no­du­ché a metod nápra­vy je mno­ho.

Součástí kni­hy je i kapi­to­la o dědič­ných nemo­cech, pro­to­že urči­té posto­je se učí­me od svých rodi­čů či pra­ro­di­čů, pro­to svým cho­vá­ním blo­ku­je­me ener­gii ve stej­né čakře a výsled­kem pak můžou být stej­né nemo­ci. Informace najde­te i k jing a jang, pólům, kte­ré by také měly být v rov­no­vá­ze.

Kniha mi při­šla zají­ma­vá, ač jsem nej­pr­ve měla oba­vu, zda nebu­de pří­liš odbor­ná a nic neří­ka­jí­cí. Ale naštěs­tí to byly zby­teč­né oba­vy, kni­ha je psá­na sro­zu­mi­tel­ně i pro lai­ka a brzy jsem se do ní pono­ři­la. Autoři vychá­zí ze své dlou­ho­le­té pra­xe, kdy se zabý­va­jí ener­ge­tic­kou dia­gnos­ti­kou člo­vě­ka. Člověk v kni­ze najde mno­ho námě­tů na zamyš­le­ní, zvlášť pokud trpí někte­rý­mi zdra­vot­ní­mi pro­blémy a pře­mýš­lí, kde může být jejich pří­či­na.

Kniha pomů­že člo­vě­ku se na sebe podí­vat zase z tro­chu jiné­ho hle­dis­ka, než je běž­né a mož­ná najít i klíč k řeše­ní svých pro­blé­mů ane­bo si jen uvě­do­mit oblas­ti, kde na sobě může zapra­co­vat.

Přečtení kni­hy dopo­ru­ču­ji všem těm, kte­ří se zají­ma­jí o růz­né meto­dy péče o svůj dušev­ní roz­voj a kte­ří hle­da­jí ces­tu ke své­mu har­mo­nic­ké­mu já a k naji­tí sama sebe.

Možná vás kni­ha inspi­ru­je k tomu, nechat si auru změ­řit a zjis­tit tak o sobě více.


 • Autor: Hana a Jiří Rakušanovi
 • Žánr: zdra­vý život­ní styl, sebe­lé­če­ní, har­mo­nie těla a duše
 • Nakladatelství: Grada
 • Počet stran: 144
 • Moje hod­no­ce­ní: 90 %

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Síla správného okamžiku – Michael Breus25. září 2017 Síla správného okamžiku – Michael Breus Díky správnému načasování aktivit můžete být efektivnější, šťastnější, můžete lépe odpočívat a naplno využít svůj potenciál. Je třeba poznat svůj biorytmus a co nejlépe se s ním sladit. […] Posted in Recenze knih
 • Tajemství lásky k sobě17. června 2024 Tajemství lásky k sobě Všichni toužíme, aby nás někdo miloval, respektoval, zajímal se o nás. Základ všeho je však mít rád sám sebe, tedy láska k sobě. Skřípou vám vztahy, máte pocit, že vás nikdo nerespektuje a […] Posted in Recenze knih
 • Medové perly- proč je náš život sladší, než si myslíme5. srpna 2023 Medové perly- proč je náš život sladší, než si myslíme Hledáte zajímavou knihu pro sebe i své blízké? Chcete prožít zajímavý myšlenkový proces týkající se vašeho života? Máte rádi knihy, které vás nutí přemýšlet nad vlastním životem? Tak právě […] Posted in Recenze knih
 • BYLINKY KOLEM NÁS3. srpna 2023 BYLINKY KOLEM NÁS Bylinková sezóna je v plném proudu, ta proč si k ruce nevzít tak trochu nevšedního pomocníka v podobě praktické publikace "Bylinky kolem nás" od autorky Markéty Růženky Vopičkové, jež […] Posted in Recenze knih
 • DoJÍT k sobě21. dubna 2023 DoJÍT k sobě V poslední době se velmi rozmáhá kromě běhu i trend "chůze, chození, procházení se". Pokud hledáte vhodného rádce, jež by vás blíže zasvětil do této aktivity, a zároveň se podělil i o své […] Posted in Recenze knih
 • Metoda TRE: Cvičení na uvolňování napětí a traumatu25. března 2023 Metoda TRE: Cvičení na uvolňování napětí a traumatu Stres, napětí a trauma jsou součástí našeho života. Někdy se s nimi dokážeme vyrovnat, jindy nám způsobují problémy v oblasti fyzického i psychického zdraví. Existuje však jednoduchá a […] Posted in Ze života
 • Otrava alkoholem: Komplexní průvodce zotavením31. prosince 2022 Otrava alkoholem: Komplexní průvodce zotavením Pro mnoho lidí je lékařský termín pro otravu alkoholem znepokojivým pojmem. Když člověk pije příliš mnoho, jeho tělo se otráví alkoholem. To může vést ke zranění, nemoci nebo smrti. […] Posted in Ze života
 • Motýl v pavučině - příběh o boji se zákeřnou nemocí podle skutečné události18. srpna 2022 Motýl v pavučině - příběh o boji se zákeřnou nemocí podle skutečné události Chcete si přečíst emotivní příběh o rodičovské lásce, nemoci i neutuchající naději v uzdravení? Kniha Motýl v pavučině vás nenechá jen tak spát. Hlavní postavou je Erika, mladá dívka, u […] Posted in Recenze knih
 • ÚŽASNÍ TAKOVÍ, JACÍ JSME26. června 2022 ÚŽASNÍ TAKOVÍ, JACÍ JSME Už jste se alespoň jednou v životě chtěli cítit spokojení, šťastní a úžasní? Ano, ale nevíte jak? Stačí se začíst do této poutavé knížky autorky Anety Langrové “Úžasní takoví, jací jsme. […] Posted in Recenze knih
 • Energie - zdravá cesta z labyrintu únavy - navíc 30. denní program pro více vitality7. dubna 2022 Energie - zdravá cesta z labyrintu únavy - navíc 30. denní program pro více vitality Cítíte se často unavení? Máte různé zdravotní problémy? Chcete ve svém životě něco změnit? Tak právě vám je určena novinka Dr. Anne Flechové s názvem Energie! Zdravá cesta z labyrintu […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27087 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71540 KB. | 23.06.2024 - 06:07:47