Kritiky.cz > Horory > Jigsaw (2017)

Jigsaw (2017)

rp Jigsaw 2017.jpg
rp Jigsaw 2017.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak umřel John Kramer, nebo ne…?


Policisté i veřej­nost zaží­va­jí šok v podo­bě nale­ze­ní něko­li­ka zoha­ve­ných těl, kte­ré na sobě nesou sto­py sklá­dač­ko­vé­ho vra­ha. Jak je to ovšem mož­né, když John Kramer je už deset let po smr­ti? Detektiv Halloran kte­rý má pří­pad na sta­rost je pře­svěd­čen, že ve všem musí mít prs­ty něja­ký jeho násle­dov­ník, kte­rý jej jen kopí­ru­je, pro­to­že s tou­to ver­zí pra­cu­je poli­cie již něko­lik let, během kte­rých umí­ra­li dal­ší a dal­ší obě­ti oprav­du kru­tý­mi způ­so­by a jed­ním z hlav­ních pode­zře­lých byl i detek­tiv Hoffman. Ten však zmi­zel před časem beze sto­py. Jenže se najdou dal­ší důka­zy včet­ně DNA, kte­ré popí­ra­jí veš­ke­rou logi­ku – vše je spo­jo­vá­no se jmé­nem John Kramer. Jak je to mož­né…?


Režie: Michael Spierig, Peter Spierig

Rok výro­by: 2017
Délka: 92 min
Země: USA
Alternativní název: Saw VIII
Hrají:
Matt Passmore...(Logan Nelson)
Hannah Emily Anderson...(Eleanor Bonneville)
Callum Keith Rennie...(detektiv Halloran)
Clé Bennett...(detektiv Keith Hunt)
Laura Vandervoort...(Anna)
Paul Braunstein...(Ryan)
Tobin Bell...(Jigsaw / John Kramer)
...a dal­ší


Jak se zdá, tak to úmor­né vedro kte­ré nás sužo­va­lo řadu týd­nů je snad už koneč­ně za námi a tak i mně se vrá­ti­la chuť pus­tit se zase do „prá­ce“, shléd­nout něja­ký ten fil­me­ček, popří­pa­dě napsat něja­kou tu recen­zi. Mám však ješ­tě dost res­tů a tak moje prv­ní vol­ba padla na Jigsawa, neboť sklá­dač­ko­vé­ho vra­ha není nikdy dost – tedy ale­spoň pod­le tvůr­ců toho fil­mu, kte­ří ho pros­tě nemoh­li nechat odpo­čí­vat v poko­ji. Série SAW nikdy nepa­t­ři­la k mým nej­ob­lí­be­něj­ším, pro­to­že co si bude­me nalhá­vat – oprav­du se mi líbil jen prv­ní díl. Ostatní násle­dov­ní­ci se plá­ca­li mezi prů­mě­rem a pod­prů­mě­rem a ani ten­to není žád­nou výjim­kou…
V tom­to pří­pa­dě mě totiž brat­ři Michael a Peter Spierigové moc nepo­tě­ši­li a násled­ně je ani já moc nepo­tě­ším. Mlácení prázd­né slá­my je zby­teč­ná ztrá­ta času a tato série nám toho poprav­dě už nemá moc co nabíd­nout. Pokud tedy nejste milov­ní­ky bru­tál­ní podí­va­né a již znač­ně vyčpě­lých tvůr­čích nápa­dů. V tom prv­ním pří­pa­dě mi ješ­tě udě­la­li jakž­takž radost, pro­to­že je tu k vidě­ní něko­lik zají­ma­vých a lehce bru­tál­ních scén, jen­že jsem téměř po celou dobu postrá­dal ale­spoň troš­ku sne­si­tel­nou atmo­sfé­ru. A poprav­dě u té postup­né vybí­je­né pěti­člen­né sku­pin­ky nedob­ro­vol­ných obě­tí jsem se mís­ty i dost nudil (pokud teda zrov­na někte­rá z nich neza­řva­la…).
A pře­de­vším tu dosta­la dost na prdel logi­ka. Ano, tvůr­ci se nám sna­ži­li v závě­ru vše vysvět­lit a při­jít s šoku­jí­cím fini­šem, ovšem v tomhle podá­ní se to zce­la míje­lo účin­kem. Být fan­dou původ­ní myš­len­ky totiž ješ­tě nesta­čí na to, abys­te nemoh­li dokur­vit její odkaz, tak jak se to poda­ři­lo dvo­ji­ci scé­náris­tů. Především tam mají znač­né nesrov­na­los­ti s časy (dobou) někte­rých udá­los­tí z pře­de­šlých fil­mů a tím, co se nám sna­ži­li pod­str­čit v tom­to pří­pa­dě (zámě­na rent­ge­no­vých sním­ků – spo­leč­ná pří­pra­va pas­ti na hla­vu Amandy – zkouš­ka dok­to­ra a jeho návrat z vál­ky – pokud bude­te dávat pozor – pros­tě to nese­dí) a podob­ných kik­sů tam bylo hned něko­lik….
Osmička mě tak dost zkla­ma­la. Neznalí před­cho­zích dílů nebo zary­tí fan­do­vé si jí zřej­mě doká­ží užít, ale v mých očích jde o napros­tou zby­teč­nost. Není to vylo­že­ný prů­ser, dočká­me se něko­li­ka zají­ma­vých scén (mor­dů) a nebu­de chy­bět ani gore, ale jinak to v tom­to pří­pa­dě nevi­dím ani na prů­měr­nou podí­va­nou. Jeden z nej­hor­ších dílů série…

Hodnocení:
40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,95421 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71579 KB. | 18.06.2024 - 21:49:30