Kritiky.cz > 2022 > Prosinec > 08

Kasino v České republice

Výběr správ­né spo­leč­nos­ti může uči­nit hazard­ní hry nejen zají­ma­vý­mi, ale i výnos­ný­mi. Oleksij Ivanov, odbor­ník na webo­vých strán­kách Casino Zeus, pro­ve­dl podrob­nou ana­lý­zu zna­ček a zve­řej­nil aktu­ál­ní pře­hled funk­cí čes­kých kasin... Read more »

Strašidlo z 2. B o Vánocích

Autorka napsa­la již něko­lik dět­ských kní­žek, a nezkla­ma­la, tak zají­ma­vým dějem, ani v této kníž­ce. Děti se u kníž­ky poba­ví, navíc děj se ode­hrá­vá v zim­ním čase, kde děti navští­ví i Mikuláš nebo se... Read more »

Avatar - Nejúspěšnější film Jamese Camerona

Hype,hype,hype... to bylo slo­vo, kte­ré ve spo­je­ní s Avatarem bylo v posled­ní době sklo­ňo­va­né víc než Pomeje s Bartoškou. Narozdíl od Pomejeho ale Avatar svůj hype ustál, to, co se ode­hrá­vá na... Read more »

Terminátor 2: Den zúčtování - Tři miliardy životů vyhasly 29. srpna 1997

Ti, kte­ří pře­ži­li nuk­le­ár­ní žár ... pojme­no­va­li tuto vál­ku „Dnem zúčto­vá­ní.“ Žili, jen aby čeli­li nové noč­ní můře - vál­ce pro­ti stro­jům. Počítač, kte­rý tyto stro­je řídil - Skynet... Read more »

Tajemství Titanicu 3D

Po nato­če­ní vel­ko­fil­mu, ve kte­rém slav­ná loď vystu­po­va­la vět­ši­nou ve své plné v krá­se, se Cameron v Tajemství Titanicu plně věnu­je již jen jeho troskám. Rozhodl se při­tom pou­žít moder­ní IMAX... Read more »

Nejbezpečnější online kasina v České republice

Když casi­no bonus je skvě­lý způ­sob, jak začít dob­ro­druž­ství s kasi­nem, exis­tu­je něko­lik dal­ších věcí, kte­ré musí­te zvá­žit, zejmé­na bez­peč­nost. V sou­čas­né době před­sta­vu­je hlav­ní čes­ké hazard­ní pro­stře­dí mož­nost zahrát... Read more »

Pluk mizerů

Další seriálový letošní hit! Letos se seriálům daří lépe než filmům, vychází jedna pecka za druhou a tady doporučuji zbystřit. Režisér Steven Knight má za sebou Peaky Blinders i... Read more »

The Mandalorian - Season 2

8/10 – Druhá série Mandaloriana to po nařachané jedničce neměla vůbec lehké. Očekávání fanoušků byla pochopitelně veliká a krom toho musela dvojka "vyprávět nanovo", protože předchozí řada byla tak... Read more »

Korczak

Nemám důstoj­nost, mám 200 dětí… Jak bych mohl v hodi­ně neštěs­tí opus­tit 200 dětí? Hodně půso­bi­vý pří­běh pol­ské­ho židov­ské­ho dok­to­ra, auto­ra lite­ra­tu­ry pro děti, pedi­at­ra, peda­go­ga a pub­li­cis­ty Janusza Korczaka. Těžko... Read more »
Stránka načtena za 2,65011 s | počet dotazů: 193 | paměť: 48024 KB. | 29.05.2024 - 07:29:06