Kritiky.cz > 2023 > Leden

Kameny z vesmíru - kniha plná meteoritů a vesmírného kamení

Máte doma malé­ho vědá­to­ra? Zajímá se o vesmír? Tak prá­vě jemu je urče­na pub­li­ka­ce Kameny z vesmí­ru, jejíž auto­rem je Pavel Gadzbyl a ilu­stro­val ji Jakub Cenkl.  Read more »

Kocour v botách: Poslední přání

Výborný animák. Opravdu neskutečná jízda, která strká celý Pixar i celou sérii Shreka do kapsy. Má to atraktivní námět a konečně animák, který není jen příběhovkou, ale je naložen... Read more »

Mal de ojo

Mytologická mexická legenda o čarodějnici, která se krmí na dětech! Leden nám přinesl zatím 2 slušné hororové žánrovky. Tím prvním je překvápko Slasher Sick a druhým překvapkem je tahle... Read more »

Vesnice - Všechno ale není tak poklidné, jak se zdá.

Rozebírat děj, aniž by se pro­zra­di­la záplet­ka, je vel­mi slo­ži­té. Proto se ome­zím na pou­hé nastí­ně­ní pří­bě­hu. Režisér a scé­náris­ta v jed­né oso­bě nám ve svém díle před­sta­vu­je spo­le­čen­ství lidí obý­va­jí­cích... Read more »

Někdo klepe na dveře: Konec se blíží - nebo ne? - v napínavém Shyamalanově thrilleru

Skupina nesou­ro­dých cizin­ců drží rodi­nu jako rukojmí, aby zachrá­ni­la svět ve fil­mu Klepání na dve­ře, nej­no­věj­ším thrille­ru reži­sé­ra M. Night Shyamalana, kte­rý se v praž­ských kinech obje­ví od 2. úno­ra. Napínavý... Read more »

Žena ve vodě

Scénárista a reži­sér M. N. Shyamalan se pro­sla­vil jako mis­tr napě­tí a neče­ka­ných zvra­tů. V roce 1996 spous­tě divá­kům vyra­zil dech Šestým smys­lem, poté násle­do­val Vyvolený, Znamení a Vesnice. Při rea­li­za­ci Ženy ve vodě... Read more »

Z jiného těsta - Jonah Hill a Eddie Murphy v nové komedii

Na Netflix dora­zi­la nová (tro­chu netra­dič­ní) roman­tic­ká kome­die Z jiné­ho těs­ta (ang­lic­ky You People), kte­rou jako svůj celo­ve­čer­ní debut zre­ží­ro­val reži­sér a sce­náris­ta Kenya Barris, tvůr­ce seri­á­lu Black-ish či sce­náris­ta kri­mi... Read more »

Kyslík (2021) 

Komorní film, kte­rý se celý ode­hrá­vá v jed­né malé lékař­ské kry­o­ko­mo­ře a postup­ně divá­ko­vi odha­lu­je celý pří­běh. Jedná se v pod­sta­tě o tako­vou dějo­vou sklá­dač­ku, kde kaž­dou chví­li vyplu­je na povrch nový dílek... Read more »

Menu, The (2022)

Menu o něko­li­ka cho­dech, v němž důle­ži­tou roli hra­jí i samot­ní kon­zu­men­ti… Milovník jíd­la a vel­ký fanou­šek svě­tozná­mé­ho šéf­ku­cha­ře Slowika Tyler, se koneč­ně dočkal pozvá­ní na sou­kro­mý ost­rov, na kte­rém se nachá­zí vyhlá­še­ná... Read more »

Titulky k Hotel Portofino S01E06 - Denouements

V posled­ní čás­ti se dozví­me, jak to bylo ukra­de­ným obra­zem. Lucian dosta­ne od Cecila ulti­má­tum. Z teni­so­vé­ho tur­na­je se vra­cí i Pelhalm. Hosté se lou­čí s poby­tem a Alice se dozví, od koho... Read more »

Last Night in Soho (2021)

60. léta byla v Soho pěk­ně divo­ká a při­nes­la sebou nejed­no tajem­ství… Mladá Eloise by se ráda sta­la mód­ní návr­hář­kou a šla tak v šlé­pě­jích své tra­gic­ky zemře­lé mat­ky. Proto když dosta­ne nabíd­ku stu­do­vat... Read more »

New Mutants, The (2020)

Milovníci komik­sů tu zaplá­čou nad výděl­kem ane­bo ne? Dani – mla­dá dív­ka s indi­án­ský­mi koře­ny jako jedi­ná pře­ži­je podiv­nou kata­stro­fu své ves­ni­ce, kte­rá ji totál­ně zde­vas­to­va­la. Probouzí se ve spe­ci­ál­ním... Read more »

Mimoni 2: Padouch přichází (2022) 

V prv­ní řadě je dvoj­ka Mimoňů úpl­ně jiná než jed­nič­ka. Je to více barev­né, je to více fan­ta­sy, bohu­žel uby­lo vtip­ných scén a zápo­rá­ci jsou sla­bí. Ale abych fil­mu zce­la... Read more »

Play Dead: Bailee Madisonová vnikne do márnice v pytli na mrtvoly

Mladá žena se vplí­ží do már­ni­ce v pyt­li na mrt­vo­ly, aby zís­ka­la důka­zy, kte­ré by moh­ly zachrá­nit její­ho bra­t­ra ve fil­mu Play Dead, horo­ro­vém thrille­ru reži­sé­ra Patricka Lussiera (Drive Angry,... Read more »

Transfusion: Sam Worthington v pochmurném australském dramatu

Válečný vete­rán a svo­bod­ný otec se sna­ží vycho­vá­vat své­ho syna něko­lik let po smr­ti své ženy ve fil­mu Transfusion, poma­lu ply­nou­cím, ale dob­ře zpra­co­va­ném dra­ma­tu, kte­ré je nyní k dis­po­zi­ci na aus­tral­ské... Read more »

Candy Land: Grindhouse se potkává s arthousem v netradičním počinu z prostředí zastávky kamionů.

Skupina sexu­ál­ních pra­cov­nic na zastáv­ce kami­o­nu adop­tu­je uprch­lí­ka z nábo­žen­ské sek­ty ve fil­mu Candy Land, níz­ko­roz­počto­vém, ale čas­to pou­ta­vém sním­ku, kte­rý je nyní k dis­po­zi­ci na plat­for­mách VOD po celém svě­tě. Tento... Read more »

Tipy na chutné, rychlé a levné občerstvení k filmu

Umocnit si fil­mo­vý záži­tek pomů­že chut­né občer­stve­ní. Kromě pop­cor­nu či bram­bůr­ků vyzkou­šej­te i dal­ší chut­né recep­ty, jak docí­lit toho, aby byly chut­né i ceno­vě pří­z­ni­vé? Využijte slevových akcích Základem ceno­vě pří­z­ni­vých recep­tů... Read more »

Milujete tenisky? Nike Air Force 1’ 07 jsou legendou se zajímavým příběhem

Chcete-li být sty­lo­ví a mít na sobě něco zají­ma­vé­ho, zkus­te si poří­dit tenis­ky Nike Air Force 1’ 07. Ty vás odli­ší od běž­ných uži­va­te­lů spor­tov­ních bot. Nike Air Force 1 jsou... Read more »

Zlatá labuť - Epizoda 1

 Je bře­zen roku 1939. Báru Veselou (Marta Dancingerová) hle­dá poli­cie. Schová se do obchod­ní­ho domu Zlatá labuť. Tím spus­tí řetě­zec udá­los­tí, kte­ré ovliv­ní osu­dy mno­ha dal­ších lidí. Majitelé obchod­ní­ho... Read more »

Sexbomba od vedle - Změna je život?

Mno… Ačkoliv by se slu­še­lo začít jinak, nemo­hu si pomo­ci. Sexbomba od ved­le je hod­ně zají­ma­vou kome­dií. Byť je v nej­růz­něj­ších peri­o­di­kách psá­no, jak ten­to film netla­čí na pilu v oblas­ti... Read more »

Návrat do budoucnosti II

Návrat do budouc­nos­ti - část II je ame­ric­ký sci-fi film z roku 1989, kte­rý nato­čil reži­sér Robert Zemeckis pod­le scé­ná­ře Boba Galea a pří­bě­hu obou. Jedná se o pokra­čo­vá­ní fil­mu Návrat do... Read more »

Titulky k Hotel Portofino S01E05 - Discoveries

V Porotofinu nastá­vá dal­ší den a Jack s hrů­zou zjiš­ťu­je, že zmi­zel obraz od Rubense. Začíná vyšet­řo­vá­ní a je povo­lá­na poli­cie. Cecil a Jack se navzá­jem obvi­ňu­jí, kdo za zmi­ze­ní může. Hrozí ješ­tě... Read more »

ROZHOVOR: Jana Štrausová a děti nové doby: lidé, kteří si pamatují minulost

Ráda se vámi roz­dě­lím o roz­ho­vor s autor­kou Janou Štrausovou, ženou, kte­rá vyu­ži­la své peda­go­gic­ké i tera­pe­u­tic­ké zku­še­nos­ti a ve svém stu­diu, pra­xi i kni­hách napl­no vyu­ži­la svůj dar naslou­chat dětem. A téma, kte­ré k ní... Read more »

12 úkolů pro Asterixe

Další úžasná a zábavná podívaná plná inteligentního humoru. 12 úkolů patří k nejlepším animovaným filmům o Asterixovi. "Brute, nehraj si s tím nožem, nebo někomu ublížíš !" Read more »

Asterix v Británii

Shlédnuto určitě více jak 100x. Jeden z nejlepších filmů o Asterixovi. "Míváte tu mlhu často ?  Ne, jen když neprší" "Měl jsem raději vykopat do Británie tunel, chudák Idefix... Read more »

Asterix a Olympijské hry

Už to, že Asterixe opět neztvárnil Christian Chlavier mě varovalo, že scénář nebude zřejmě dobrý a mé obavy se i také naplnili. Bohužel ten film byl tak slabý, že... Read more »

Asterix a Obelix: Mise Kleopatra

Druhý hraný filmový počin je daleko více ujetý a je zde znát i  vysoký rozpočet. Ve své době se také jednalo o nejdražší film francouzské kinematografie. Já jsem jako... Read more »

Asterix a Obelix

Důstojná hraná adaptace komiksů o Asteixovi a jeho dobrodružstvích, která srší nápady a vtipem a Vy si připadáte, že je Vám to známé, ale i že je to určitým... Read more »

Asterix a Obelix ve službách Jejího Veličenstva

Asterix a Obelix. Kdo by neznal příběhy  těchto dvou udatných Galů, ať z komiksové tvorby, animovaných filmů, či poté i hraných, které patřili vždy k tomu lepšímu filmovému průměru.... Read more »

Indiana Jones a Chrám zkázy (1984) 

Druhé Indyho dob­ro­druž­ství se nese v malin­ko tem­něj­ší notě, což není na ško­du. Avšak kouz­lo prv­ní­ho fil­mu jak­si zmi­ze­lo. První polo­vi­na je tako­vá poma­lej­ší, mís­ty dokon­ce až nezá­živ­ná, avšak poslé­ze... Read more »

The Offering

Mainstream démonické strašení s židovskou tématikou. The Offering šlo do Amerických kin, takže po technické stránce jde o nadprůměr a vypadá to hezky, židovská kultura tomu dává neotřelý nádech... Read more »

Vikingové: Valhalla - Série 2

6/10 – Není to už taková katastrofa, jako byla 1. série. Sice jsem si sledování ani zdaleka neužil, ale nebyl jsem ani znechucený, otrávený či znuděný. Zejména poslední díl... Read more »

Tento týden se v centru Prahy natáčejí hlavní akční scény filmu „Ballerina“

Ballerina, spin-off Johna Wicka s Anou de Armas a Keanu Reevesem v hlav­ních rolích, se opět natá­čí v Praze.Tento týden a začát­kem příští­ho týd­ne se v cen­t­ru měs­ta natá­če­jí dvě hlav­ní sek­ven­ce a natá­če­ní skon­čí začát­kem... Read more »

RECENZE – V JABLOŇOVÉM SADU

Autorka: Susan WiggsPřeklad: Veronika KratochvílováNakladatelství: MetaforaRok vydání v ČR: 2021Počet stran: 416Vazba: pevná / vázanáISBN: 978-80-7625-173-1Anotace:Tess Delaneyová se živí pátráním po starých pokladech a jejich navracením právoplatným majitelům. Miluje objasňování... Read more »

RECENZE – V JABLOŇOVÉM SADU

Autorka: Susan WiggsPřeklad: Veronika KratochvílováNakladatelství: MetaforaRok vydání v ČR: 2021Počet stran: 416Vazba: pevná / vázanáISBN: 978-80-7625-173-1Anotace:Tess Delaneyová se živí pátráním po starých pokladech a jejich navracením právoplatným majitelům. Miluje objasňování... Read more »

RECENZE – V JABLOŇOVÉM SADU

Autorka: Susan WiggsPřeklad: Veronika KratochvílováNakladatelství: MetaforaRok vydání v ČR: 2021Počet stran: 416Vazba: pevná / vázanáISBN: 978-80-7625-173-1Anotace:Tess Delaneyová se živí pátráním po starých pokladech a jejich navracením právoplatným majitelům. Miluje objasňování... Read more »

Tři Tygři ve filmu: JACKPOT (2022) 

V rám­ci ske­čů jsou Tři Tygři dob­ří, ovšem na plát­na kin to nepat­ří jed­no­du­še pro­to, že to neu­táh­ne napl­no celou sto­páž celo­ve­čer­ní­ho fil­mu. Scénář je plyt­ký, humo­ru dost, ale... Read more »

Seriálové novinky 2021: Díl II., Sci-fi

Rok 2021 byl na sci-fi žánr celkem bohatý. Tady jsou některé zajímavé novinky, které nám nadělil. Podívejte se na seznam méně známých titulů, které by vám neměly uniknout. A pokud si... Read more »

Hotel Transylvánie: Transformánie (2022) 

Zajímavá záplet­ka, kte­rá měla slib­ný roz­jezd, tak­že jsem si v prv­ní polo­vi­ně říkal, že to bude zába­va podob­ná prv­ním dílům, jen­že z dru­hou polo­vi­nou se uká­za­lo, že to tak úpl­ně nebu­de.... Read more »

The Last of Us - Nakažení (E02)

Když se řek­ne her­ní série The Last of Us, tak si všich­ni řek­nou, že je to vel­mi úspěš­ná hra. Je to hra pou­ze na kon­zo­li od Sony a během let... Read more »

Jak zvládnout syndrom vyhoření. Najděte cestu k sobě.

Občas se člo­vě­ku sta­ne, že ho nic neba­ví, nic se mu nechce, je vyčer­pa­ný a neví už, kudy kam. A prá­vě pro ten­to typ lidí, Dr. med Mirriam Priess při­pra­vi­la kni­hu... Read more »

Jana Štrausová: Poselství dětí nového věku

Dítě není nepo­psa­ný list papí­ru, ve sku­teč­nos­ti je hus­tě popsa­ná kni­ha, kte­rá je prv­ních pár let dět­ské­ho živo­ta ote­vře­na i nám. Alespoň tak se to jeví, mini­mál­ně v posled­ních gene­ra­cích dětí. ... Read more »

Horečka nad ránem

Pokud milu­je­te sen­ti­men­tál­ní roman­tic­ké pří­běhy se šťast­ným kon­cem, kde v hlav­ní roli má vel­ká a nehy­nou­cí lás­ka, tak si urči­tě pře­čtě­te kni­hu „Horečka nad ránem“ a kdo ví, tře­ba roz­pá­lí i vaše srd­ce....... Read more »

Grand Prix (2022) 

Ze začát­ku jsem si říkal, že půjde o totál­ní pře­šlap, ale naštěs­tí sla­bý úvod jen před­zna­me­ná­val nako­nec poměr­ně vyda­ře­nou uje­tou kome­dii i tref­nou paro­dii na road movie a kri­mi, plnou neko­rekt­ní­ho humo­ru,... Read more »

Že se to nesmí? Ale ano, s touhle knihou „Rozstříhej si knihu!“ se porušují všechna nepsaná pravidla....

Milovníci papí­ro­vých vystři­ho­vá­nek, papí­ru a nůžek by si urči­tě nemě­li nechat  ujít vel­mi zají­ma­vou a kou­zel­nou kni­hu s názvem „Rozstříhej si kni­hu“, jež vyda­la Metafora, s.r.o.. Vystřihovánky jsou vel­mi skvě­lou rela­xač­ní meto­dou,... Read more »

Spolu (2022) 

Na ten­to film jsem zaví­tal do kina. A přes­to­že povět­ši­nou píšu recen­ze bez­pro­střed­ně po zhléd­nu­tí fil­mu, tak zde tomu tak neby­lo. Musel jsem sní­mek tro­chu vstře­bat a tro­chu si roz­mys­let, co o něm... Read more »

Andor

Po delší době se konečně v předaleké galaxii opět objevil příběh, který Vás potěší. Dospělý špionážní a politický příběh pro dospělé fanoušky, kteří vyrostli na dětské vesmírné pohádce o... Read more »

Vikingové: Valhalla - Série 1

3/10 – STARÁ RECENZE No já vám nevím. Tolik očekávání a nakonec je to taková ptákovina. A vata tak hustá, že by se dala krájet... I když je pravda, že... Read more »

Návrat do budoucnosti

Návrat do budouc­nos­ti je ame­ric­ký sci-fi film z roku 1985, jehož reži­sé­rem je Robert Zemeckis a scé­nář napsa­li Zemeckis a Bob Gale. Hrají v něm Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin... Read more »

Zimní slib-rodinu nic nerozdělí

Chcete pro­žít emo­tiv­ní pří­běh o nadě­ji, rodin­ném pou­tu, lás­ce i nesku­teč­né tou­ze jít dál? Tak prá­vě vám je určen román Zimní slib, jehož autor­kou je Rosie Goodwin. Pojďte se na to... Read more »
Stránka načtena za 4,58482 s | počet dotazů: 262 | paměť: 50108 KB. | 19.04.2024 - 01:20:29