Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Tajemství Titanicu 3D

Tajemství Titanicu 3D

Volné dílo - Wikimedia Commons
Volné dílo - Wikimedia Commons
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po nato­če­ní vel­ko­fil­mu, ve kte­rém slav­ná loď vystu­po­va­la vět­ši­nou ve své plné v krá­se, se Cameron v Tajemství Titanicu plně věnu­je již jen jeho troskám. Rozhodl se při­tom pou­žít moder­ní IMAX tech­no­lo­gii a poskyt­nout tak divá­ko­vi 3D pohled do míst, kam se vět­ši­na z nás nikdy nepo­dí­vá. Tento poten­ci­ál však pod­le mého názo­ru nebyl pří­liš vyu­žit. Skutečných troj­roz­měr­ných zábě­rů není ve fil­mu mno­ho. Spíše se auto­ři ome­zi­li na sou­běž­né pro­mí­tá­ní zábě­rů z růz­ných kamer na něko­lik míst obrov­ské­ho plát­na.

Photo © WALT DISNEY Pictures

Díky tomu­to „umě­lec­ké­mu“ efek­tu, je však film v těch­to mís­tech pro divá­ko­vu pozor­nost poměr­ně nároč­ný. Pěkné jsou na dru­hou stra­nu zábě­ry, v nichž se po vra­ku Titanicu pro­chá­zí jeho kapi­tán nebo v nichž vrak pře­chá­zí v původ­ní podo­bu lodi. Není to však nic tak nové­ho, pro­to­že s podob­ný­mi zábě­ry jsme se setka­li už u původ­ní­ho Cameronova Titanicu.

Photo © WALT DISNEY Pictures

To, co mě však na celém fil­mu nej­ví­ce roz­či­lo­va­lo, byl všu­dy pří­tom­ný komen­tář. Mluva účin­ku­jí­cích byla jed­nak až nesku­teč­ně spi­sov­ná a hlav­ně by si komen­tá­ře moh­li auto­ři v mno­ha mís­tech zce­la jis­tě odpus­tit. Snad kaž­dé­ho nor­mál­ní­ho člo­vě­ka při pohle­du na trosky obrov­ské lodě tro­chu „pích­ne u srd­ce“, tak­že výkři­ky typu „to je úžas­né, to je nesku­teč­né, podí­vej, jak je obrov­ský“, jsou oprav­du zby­teč­né. Filmu by pomoh­lo, kdy­by tex­tu býva­lo méně.

Photo © WALT DISNEY Pictures

A pokud jde o tajem­ství, tak těch mno­ho neod­ha­lí­te. Podíváte se sice do útrob Titanicu, ale žád­né neče­ka­né pře­kva­pe­ní vás tam neče­ká. To, že jeho pád do hlu­bin bez úho­ny pře­ži­ly někte­ré neu­vě­ři­tel­né před­mě­ty jako tře­ba talí­ře, není žád­nou novin­kou. Ale mož­ná je to jen nešťast­ný pře­klad ori­gi­nál­ní­ho názvu „Ghosts of the Abyss“.

Nemohu zatím Tajemství Titanicu srov­ná­vat s jiný­mi 3D fil­my. Ale bohu­žel mě ten­to film zkla­mal. Možná byla má oče­ká­vá­ní až moc zalo­že­na na zážit­cích z „roman­tic­ké­ho“ jme­nov­ce…


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25965 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71892 KB. | 09.12.2023 - 07:05:59