Kritiky.cz > 2024 > Únor > 02

Můj bratr-syrové rodinné drama plné vášně i napětí

Máte rádi Švédsko? Chcete zažít vel­mi sil­ný pří­běh se zají­ma­vou záplet­kou? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka s názvem Můj bra­tr, jehož autor­kou je Karin Smirnoff. Tato novin­ka prá­vě vychá­zí.  Read more »

Praha v proměnách času

Autor Petr Sojka věno­val svou čtvr­tou kni­hu mís­tům, kte­ré již v Praze nena­jde­me a lidem, kte­ré nepo­tká­me. Stejně jako před­cho­zí pub­li­ka­ce oži­vu­je autor pří­běhy, kte­ré jako redak­tor Československé tele­vi­ze před­sta­vil v rám­ci... Read more »

Radek Hanuš – Jana Haková a kol.: Praktická učebnice zážitkové pedagogiky

Praktická učeb­ni­ce zážit­ko­vé peda­go­gi­ky je instruk­tor­ský sla­bi­kář – meto­dic­ká pří­ruč­ka pro všech­ny, kdo orga­ni­zu­jí kur­zy zážit­ko­vé peda­go­gi­ky, ve sku­teč­nos­ti inter­ní učeb­ni­ce Prázdninové ško­ly Lipnice (PŠL), urče­ná ale pro širo­kou... Read more »

Alena Müllerová: Divoké básničky

Poezie může být zábav­ná, hra­vá, divo­ká, jako utr­že­ná ze řetě­zu. Alespoň v pří­pa­dě Divokých bás­ni­ček Aleny Müllerové. Rozpustilé ver­še dopro­vá­ze­né vyna­lé­za­vý­mi a zábav­ný­mi ilu­stra­ce­mi dáva­jí do neo­by­čej­ných sou­vis­los­tí oby­čej­né věci kolem... Read more »

Přišla v noci

Matku roku, kterou hraje výborná Simona Peková v nové české home-invasion komedii by snad nikdo z nás nechtěl zažít, je vlezlá, manipulativní, otravná a tím seznam určitě nekončí :D.... Read more »
Stránka načtena za 2,08420 s | počet dotazů: 173 | paměť: 47336 KB. | 23.02.2024 - 17:23:56