Kritiky.cz > 2024 > Leden

Premiantka: Vášeň a Intriky: Talentovaná spisovatelka, charismatický profesor a temné tajemství

Talentovaná spi­so­va­tel­ka Cairo Sweet (Jenna Ortega) dostá­vá od své­ho cha­risma­tic­ké­ho pro­fe­so­ra Jonathana Millera (Martin Freeman) úkol, kte­rý je náh­le oba zaple­te do slo­ži­té sítě váš­ní a intrik. Zatímco veš­ke­ré hra­ni­ce... Read more »

Pact, The 2 (2014)

Jidášův odkaz roz­ná­ší hrů­zu a utr­pe­ní dál! Jenomže ten­to­krát budou u toho­to pokra­čo­vá­ní dost trpět i samot­ní divá­ci… June ráda kres­lí děsi­vé komiksy a inspi­ra­ci pro svou prá­ci hle­dá kupří­kla­du na fot­kách z már­ni­ce... Read more »

Within (2016)

Pokud si kupu­je­te nový barák, zjis­tě­te si, zda spo­leč­ně s ním neku­pu­je­te i něja­kou nežá­da­nou oso­bu navíc… John Alexander se spo­leč­ně se svou dce­rou Hannah a novou man­žel­kou Melanii stě­hu­je do nové­ho... Read more »

Christian Bale: Cesta k ikonickému Batmanovi a vývoj jeho temného obleku na filmovém plátně

Christian Bale ve fil­mu Batman začí­ná (2005): „Zpočátku jsem s rolí tro­chu váhal. Batman je pře­ce iko­na. Ale vzpo­mí­nám si, že jsem byl v den pre­mi­é­ry fil­mu v obcho­dě s potra­vi­na­mi a uvi­děl mě... Read more »

Beatles na střeše Apple: Legendární koncert, který téměř skončil ve vězení

Při hle­dá­ní závě­ru k fil­mu „Let it Be“ z roku 1970 bylo navr­že­no, aby Beatles ode­hrá­li neo­hlá­še­ný poled­ní kon­cert na stře­še budo­vy Apple. Dne 30. led­na 1969 hrá­la sku­pi­na s Prestonem na stře­še... Read more »

No Exit, aneb vyloučení veřejnosti do existencialistického pekla

Divadlo D21 už více než půl roku uvá­dí insce­na­ci pod­le hry Jeana Paula Sartrea s názvem No Exit. Existenciální dra­ma o posmrt­ném živo­tě. Režie se zhos­ti­la Diana Šoltýsová, dra­ma­tur­gie Jiří Koula... Read more »

Četník ze Saint-Tropez: Loupežné kouzlo francouzské komedie a hvězdného humoru Louise de Funèse

Četník z Saint-Tropez, oblí­be­ná fran­couz­ská kome­die, kte­rá nastar­to­va­la fil­mo­vou kari­é­ru Louise de Funèse, s radost­nou ener­gií lech­tá smys­ly divá­ků již mno­ho let. Louis de Funès, tem­pe­ra­ment­ní muž s uni­kát­ním humo­rem, zůstá­vá nej­ob­lí­be­něj­ším... Read more »

Čtverec – směšnost a irelevance moderní korektnosti

Pokud máte rádi kome­die, kte­ré si uta­hu­jí z pozér­ství, Filmfanatic vám před­sta­ví jeden z moder­ních sva­tých grá­lů. Čtverec švéd­ské­ho reži­sé­ra Rubena Östlunda, jehož tvor­bu roz­hod­ně dopo­ru­ču­ji, totiž vel­mi tref­ně kri­ti­zu­je hra­ni­ce... Read more »

Buck Henry prozrazuje pikantnosti z natáčení Absolventa: Nečekané zvraty a křik na herce v závěrečné scéně

Buck Henry v roz­ho­vo­ru pro TCM „Word of Mouth“ o pro­ce­su obsa­zo­vá­ní Elaine Robinsonové do fil­mu Absolvent (1967): „Nějaký chlá­pek při­ve­dl Katharine Rossovou a hned nám všem zača­lo rych­le tlouct srd­ce. A mys­lím,... Read more »

Temný případ - Noční krajina - Part 3 (S04E03)

Noc je tem­ná a na Aljašce ješ­tě tem­něj­ší. Dál sle­du­je­me vyšet­řo­vá­ní smr­ti na aljaš­ské sta­ni­ci. Třetí díl je tako­vý výpl­ňo­vý. Postupně se dozví­dá­me dal­ší kou­sek tajem­né sklá­dač­ky. Tentokrát je pří­běh... Read more »

Tom Selleck a rozhodnutí, které změnilo filmovou historii: Proč nebyl Indiana Jones a jak se zrodil Magnum, P.I.

George Lucas i Steven Spielberg si mys­le­li, že Tom Selleck je pro roli Indiana Jonese ve fil­mu Dobyvatelé ztra­ce­né archy (1981) ide­ál­ní, a byli při­pra­ve­ni s ním natá­čet hlav­ní roli. Tvůrce „Hvězdných... Read more »

Reacher - Season 2

První série byla o něco sympatičtější, jelikož se odehrávala v malém městečku a hodně evokovala mé oblíbené Banshee a taky to byla Reacherova sólovka, zde mu přibyde tým, takže... Read more »

Lovci z konce světa

Původně jsem si myslel, že jde o seriál, ale nakonec jsem rád, že jde o film a je to dle očekávání zábavná Postapo jízda.  Film je údajně pokračování Concrete... Read more »

Griselda

Já jsem spokojený. Svět drogových dealerů je vděčná filmová tématika a ikdyž jde pořád o to samé, je to pro mě vždy zábava sledovat. Není to sice tak naložený... Read more »

Frank Darabont a Stephen King: Cesta k Vykoupení z věznice Shawshank

Frank Darabont popr­vé spo­lu­pra­co­val se spi­so­va­te­lem Stephenem Kingem v roce 1983 na adap­ta­ci povíd­ky „The Woman in the Room“, když od něj kou­pil prá­va za 1 dolar - „Dollar Deal“,... Read more »

Film Občan Kane (1941): Mezi fikcí a skutečností v životě Williama Randolpha Hearsta

Film Občan Kane (1941) je obec­ně pova­žo­ván za smyš­le­nou, neú­pros­ně nepřá­tel­skou paro­dii Williama Randolpha Hearsta, a to navzdo­ry pro­hlá­še­ní Orsona Wellese, že „Občan Kane je pří­běh zce­la fik­tiv­ní posta­vy“. Welles:... Read more »

Psí kusy s tátou-kniha s genetickou metodou čtení

Máte rádi pej­sky? Víte, jaký je psí život? Chcete se dozvě­dět, co Ježíšek naše­mu pej­sko­vi při­ne­sl? Tak to se dozví­te, pokud se začte­te do kni­hy s názvem Psí kusy s tátou,... Read more »

Divokým Kurdistánem: Boj o vodu a spravedlnost

Film „Divokým Kurdistánem“ při­ná­ší napí­na­vý pří­běh odváž­né­ho Kara ben Nemsího, kte­rý se vydá­vá na nebez­peč­nou ces­tu, aby zachrá­nil vodu, kte­rá je pro kmen Haddádů cen­něj­ší než zla­to. Vstupuje do... Read more »

Pohnutá premiéra filmu Divokým Kurdistánem: Boj o rating a soudní spory s hvězdou Lexem Barkerem

Premiéra fil­mu „Divokým Kurdistánem“ se sta­la scé­nou dra­ma­tic­kých udá­los­tí, kdy pro­du­cent neče­ka­ně čelil pro­blé­mům s ratingem, kte­ré ohro­žo­va­ly jeho poten­ci­ál­ní divác­kou základ­nu. V reak­ci na kri­ti­ku mla­dist­vým divá­kům nevhod­ných scén, byly... Read more »

Láska nebeská

Zbožňuji romantické komedie a Vánoce, takže jsem tedy o Vánocích konečně poprvé zhlédl Lásku nebeskou a to v originále a hned druhý den jsem stihl i dabing v kině... Read more »

Divokým Kurdistánem

Po pre­mi­é­ře úspěš­né may­ov­ky Žut začal pro­du­cent Artur Brauner uva­žo­vat o adap­ta­ci dal­ší­ho romá­nu z ori­en­tál­ní­ho cyk­lu Ve stí­nu pádi­šá­ha. V úva­hu při­chá­zel úvod­ní román Pouští, ale neú­spěch stej­no­jmen­né­ho fil­mu z roku 1936 ho při­měl zamě­řit se... Read more »

Gangster Squad – Lovci mafie

Píše se rok 1949, čty­ři roky po vál­ce je zlo­čin v Los Angeles na dras­tic­kém vze­stu­pu. Celé měs­to se sna­ží ovlád­nout býva­lý boxer Micky Cohen a jeho gang. Většina poli­cis­tů se s tou­to... Read more »

Riddick: Kronika temna

Chtěl jen zjis­tit, proč jej pří­tel zra­dil, ale zaple­tl se do boje o záchra­nu vše­ho živé­ho ve vesmí­ru. Jaká iro­nie. On nemi­lo­srd­ný zabi­ják, kte­rý se ten­to­krát až moc nechá ovliv­nit... Read more »

Životní příběh Jamese Cromwella: Od divadelního herce po nečekaný triumf ve filmu Babe a jeho pohled na nominaci na Oscara

James Cromwell se naro­dil v Los Angeles, ale vyrůs­tal na Manhattanu, vystu­do­val Middlebury College a Carnegie-Mellon University a je synem fil­mo­vé­ho reži­sé­ra Johna Cromwella a hereč­ky Kay Johnsonové. Vystudoval herec­tví na Carnegie-Mellon a věno­val... Read more »

Baryšnikov a Hackford: Výzvy při natáčení filmu Bílé noci - boj o jazyk a lokaci

Michail Baryšnikov údaj­ně nalé­hal na pro­du­cen­ty fil­mu Bílé noci (1985), aby se v tom­to fil­mu mlu­vi­lo gra­ma­tic­ky správ­nou ruš­ti­nou namís­to čas­to nesmy­sl­né­ho hyb­ri­du pou­ží­va­né­ho v ame­ric­kých fil­mech. Baryšinkov také nato­čil scé­nu,... Read more »

Osamělý vévoda-historická romance pro všechny romantické duše

Máte rádi his­to­ric­ké roman­ce? Chcete si pře­číst krás­ný pří­běh s názvem Osamělý vévo­da, jehož autor­kou je Christi Caldwellová? Kniha je pro všech­ny milov­ní­ky Jane Austenové, vánoč­ních svát­ků a fil­mu Sám doma.  Read more »

Nultá hodina -„Když se ručičky na hodinách života zastaví, je třeba posunout je vpřed.“

Máte rádi romá­ny Jany Poncarové? Chcete se dozvě­dět, co to vlast­ně ta nul­tá hodi­na je? Již v pořa­dí šes­tý román z pera Jany Poncarové se vám bude roz­hod­ně líbit.  Read more »

Karlos – Recenze – 50 %

Karlos Vémola je čes­ký MMA zápas­ník (tedy bojov­ník ve smí­še­ných bojo­vých umě­ních), kte­rý se jako prv­ní Čech dostal do pres­tiž­ní­ho ame­ric­ké­ho sdru­že­ní „Ultimate Fighting Championship“, jenž je nej­vět­ší MMA... Read more »

Scott Glenn o rozhodnutí hrát v „Mlčení jehňátek“, emocionálním poznamenání průzkumu a odmítnutí návratu do role Jacka Crawforda

„Existuje mno­ho růz­ných důvo­dů, proč si lidé berou díly. Pro mě jsou v pod­sta­tě dva: jeden je eko­no­mic­ký - musí­te dál pra­co­vat, pla­tit nájem, to je samo­zřej­most. Ten dru­hý pro... Read more »

Paul Newman a kontroverzní cesta filmu Kočka na rozpálené plechové střeše: Zklamání, cenzura a boj o barvu

Když Paul Newman sou­hla­sil s rolí Bricka Pollitta ve fil­mu Kočka na roz­pá­le­né ple­cho­vé stře­še (1958), měl dojem, že ten­to film bude pou­ze adap­ta­cí původ­ní­ho scé­ná­ře. Když se scé­nář přes... Read more »

Adikts

Nový progresivní český seriál od tvůrců Banger měl velký potenciál a první 2 díly nasvědčovaly k velké pecce, poté šla kvalita však prudce dolů a zabrousila kdesi k průměru.... Read more »

Zlý americký sen

Očekávaný True Crime od tvůrců Tinder Swindler jsem měl v očekávání vysoko, ale úplně nenaplnilo očekávání. Fakt, že jsem u toho 3x usnul je jedna věc a ikdyž to... Read more »

Noční koupání

První Mainstream horor letoška a je to dle očekávání pěkná zívačka. Nápad se strašidelným bazénem mohl být refrešující, ale je to generické až běda ve všech ohledech. Atmosféra žádná,... Read more »

Jak mít sex

Příjemné coming of age drama o třech dívkách, které si jedou užít prázdniny divokým party životem a jedna z nich by zde ráda přišla i o své panenství. Herci... Read more »

Kingdom: Unmei no Hono

Šinsuke Sato řádí opět a těšil jsem se na finále mé oblíbené japonské Trilogie, jenže film je bohužel rozdělen na 2 party, tedy pořádné finále dostaneme až příště, což... Read more »

Chudáčci: Emma Stoneová jako podivínský Frankenstein v divokém filmu nominovaném na Oscara

Podivná mla­dá žena se oci­tá v noč­ní můře Evropy 19. sto­le­tí Chudáčci, podiv­ný, divo­ký a doce­la podi­vu­hod­ný nový film reži­sé­ra Yorgose Lanthimose, kte­rý ten­to víkend vstu­pu­je do praž­ských kin. Snímek, kte­rý zís­kal... Read more »

West Side Story (2021) opakuje historii Oscara: Arianu DeBose a Ritu Moreno spojuje stejná filmová pocta

Ariana DeBose zís­ka­la Oscara za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli za film West Side Story (2021), stej­nou cenu zís­ka­la Rita Moreno za fil­mo­vou ver­zi z roku 1961. Podle... Read more »

Paroží – legenda se probouzí ze zapomnění

Kvalitních horo­rů je jako šafrá­nu. Snad je to tím, že tenhle žánr je při­nejmen­ším pře­hlí­že­ný, ale ješ­tě čas­tě­ji ozna­čo­va­ný za úpad­ko­vý. Jeho hlav­ním cílem totiž je vyvo­lat u divá­ků pocit... Read more »

Dinah Manoff: Skrytý talent za kulisami Pomády a hvězdný vzestup ve filmu a na Broadwayi

Ve fil­mo­vém muzi­ká­lu Pomáda (1978) se Dinah Manoffové poda­ři­lo zís­kat roli odváž­né sex­bom­by Marty Maraschino, přes­to­že jí chy­bě­ly taneč­ní a pěvec­ké schop­nos­ti. Na kon­kur­zech se před­stí­ra­la a roli zís­ka­la jen díky... Read more »

V tento den roku 1970 byl uveden film „M*A*S*H“

Robert Altman, v té době rela­tiv­ně nový fil­mař, neměl dosta­teč­né refe­ren­ce, kte­ré by ospra­ve­dl­ni­ly jeho neor­to­dox­ní fil­mař­ský postup, a v minu­los­ti radě­ji odmí­tal prá­ci, než aby vytvo­řil nekva­lit­ní pro­dukt. Altman: „Měl jsem... Read more »

Najděte souhvězdí snadno a rychle – názorná příručka

S urče­ním sou­hvězdí jsem vždy měla pro­blém. Proto jsem uví­ta­la novou pub­li­ka­ci nakla­da­tel­ství Grada, NAJDĚTE SOUHVĚZDÍ snad­no a rych­le. Snadno a rych­le, to se lépe řek­ne, než udě­lá. Ale začet­la jsem... Read more »

Navracím se ke kořenům: Můj pohled na původní Star Trek film a setkání s posádkou kapitána Kirka

K původ­ní­mu Star Treku jsem se dostal poz­dě­ji, neboť jako sil­ný roč­ník 90. jsem byl odko­jen posád­kou Jean Luc Picarda, nej­vět­ší­ho kapi­tá­na Federace, mé doby. Proto bylo logic­ké, abych se... Read more »

Dílna plná nápadů – pro šikovné ruce

Zajímavé tipy pro všech­ny, kte­ří rádi tvo­ří a vymýš­le­jí růz­né zlep­šo­vá­ky, to je kni­ha Dílna plná nápa­dů truh­lá­ře Pavla Kutila Zemana, Petry Markové a foto­gra­fa Honzy Hermana. Dětská kuchyň­ka ze staré­ho... Read more »

Digitální harmonie: Jak UX design formuje uživatelskou cestu

Ve svě­tě, kde vývoj soft­wa­ru hra­je klí­čo­vou roli ve všem, co dělá­me, je UX designem - nebo­li designem uži­va­tel­ské zku­še­nos­ti - tvo­ře­na digi­tál­ní har­mo­nie. Tento člá­nek je psán pro... Read more »

Rutger Hauer: Cesta k ikonické roli Roye Battyho v Blade Runner a neuvěřitelné anekdoty z natáčení

„Viděl jsem věci, kte­rým bys­te nevě­ři­li. Útočné lodě hoří­cí u ramen Orionu. Viděl jsem, jak se ve tmě poblíž Tannhauserovy brá­ny třpy­tí paprsky C. Všechny ty oka­mži­ky se ztra­tí v čase...... Read more »

Ernest Borgnine a cesta k slávě: Příběh za kulisami jeho nezapomenutelné role v Marty

Delbert Mann nevě­děl, koho obsa­dit do hlav­ní role své­ho fil­mu Marty z roku 1955, a tak požá­dal své­ho pří­te­le Roberta Aldriche. Aldrich oka­mži­tě navr­hl Ernesta Borgninea. Mann byl skep­tic­ký, pro­to­že Borgnine... Read more »

John Belushi: Cesta od Saturday Night Live k filmovým vrcholům a předčasnému konci života

V roce 1978, ješ­tě během půso­be­ní v pořa­du Saturday Night Live, se John Belushi obje­vil ve fil­mu Goin“ South (1978), v němž hrál Jack Nicholson a kte­rý také reží­ro­val. Zde si Johna... Read more »

Kočičí lidé: Intriky na plátně a za kamerou - Nastassja Kinski, Paul Schrader a životní drama mimo filmový svět

Postava Ireny Dubrovny Reedové, kte­rou ve ver­zi fil­mu „Kočičí lidé“ z roku 1982 ztvár­ni­la Nastassja Kinski, se jme­nu­je stej­ně jako posta­va Simone Simonové v původ­ní ver­zi z roku 1942. Simonová byla Francouzka,... Read more »

Zahrádkářův rok-báječný diář pro každého zahrádkáře

Máte doma zahrád­ku? Pěstujete rádi vše mož­né? Chcete si své poznám­ky zapi­so­vat do diá­ře? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha s názvem Zahrádkářův rok, kte­rou vyda­la Grada Publishing.  Read more »

Věci mezi lidmi a byty-romantická novela

Máte rádi nove­ly? Baví vás čte­ní s nety­pic­kým vypra­vě­čem? Kniha Věci mezi lid­mi a byty je vel­mi pří­jem­né čte­ní, kte­ré si zami­lu­je­te od prv­ní stra­ny.  Read more »
Stránka načtena za 3,96485 s | počet dotazů: 243 | paměť: 49918 KB. | 23.02.2024 - 18:13:26