Kritiky.cz > 2024

La chimera aneb magičtí lovci pokladů

Po uve­de­ní na fes­ti­va­lech v Cannes a ve Varech při­šel do běž­né čes­ké dis­tri­buce ital­ský film Chiméra (La chi­me­ra, 2023). Jedná se o dílo ital­ské reži­sér­ky Alice Rohrwacher, kte­rá není v Cannes nezná­mou... Read more »

Dokumentární film „Aneta“ odhaluje nové šokující skutečnosti ve vyšetřování záhadné smrti

Třiadvacetiletá Aneta zemře­la po tři­nác­ti bod­ných ranách, což čes­ká poli­cie ozna­či­la za sebe­vraž­du. To není scé­nář horo­ro­vé­ho sci-fi, ale ofi­ci­ál­ní závěr. Tento pří­pad, kte­rý se stal před dese­ti lety, pat­ří... Read more »

Franz Kafka ve filmu: 2024 KVIFF pořádá retrospektivu ke 100. výročí autorova úmrtí

Letošní roč­ník Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary před­sta­ví roz­sáh­lou retrospek­ti­vu s názvem Přání být rudým indi­á­nem: Kafka a film, kte­rá před­sta­ví jak pří­mé adap­ta­ce, tak dal­ší díla ovliv­ně­ná Franzem Kafkou, jed­nou... Read more »

Boy Kills World: John Wick se setkává se Scottem Pilgrimem v nadprůměrném filmu o pomstě.

Mladý muž, jehož rodi­nu vyvraž­dil nelí­tost­ný dik­tá­tor, se sna­ží krva­vě pomstít v pří­mo­ča­ře vyprá­vě­ném, ale fil­mař­sky ino­va­tiv­ním sním­ku Boy Kills World, kte­rý prá­vě běží v praž­ských kinech. Tento mashup zná­mých tro­pů... Read more »

Furiosa: Sága Šíleného Maxe

Mladá Furiosa (Alyla Browne/Anya Taylor-Joy) je une­se­na ze své­ho domo­va gan­gem vede­ným Dementem (Chris Hemsworth). Díky němu se sta­ne sou­čás­tí kon­flik­tu mezi ním a kon­ku­renč­ním voje­vůd­cem Immortanem Joem (Lachy Hulme),... Read more »

Kruh…tehdy jsem se opravdu bál. Skutečně, ten večer jsem se opravdu bál

Nebylo to zase tak dáv­no, co jsem si jed­no­ho chlad­né­ho a mra­zi­vé­ho zim­ní­ho veče­ra udě­lal vol­nou chvil­ku a jal se sle­do­vat něja­ký ten fil­me­ček. Nahlédl jsem tedy do své fil­mo­té­ky a po chví­li... Read more »

Kruh – The Ring

Remake japon­ské­ho fil­mu z roku 1998, kte­rý se stal v Americe hitem a i v Evropě se neztrá­cí v šedi prů­mě­ru. Read more »

Vybíjená: Běž do toho na plný koule

Sportovní kome­die s poně­kud drs­ným ale roz­hod­ně zábav­ným typem humo­ru. V hlav­ních rolích Ben Stiller, jakož­to zápo­rák White Goodman a Vince Vaughn jako kla­ďas Peter. Oba hoši vlast­ní „tělo­cvič­nu“. Dnes je moder­ní... Read more »

Modernizovaná streamovací platforma HBO Max startuje v České republice

Max, stre­a­mo­va­cí služ­ba spo­leč­nos­ti Warner Bros. Discovery, kte­rá téměř přes­ně před rokem debu­to­va­la ve Spojených stá­tech, byla ode dneška, 21. květ­na, spuš­tě­na v České repub­li­ce. Stávající před­pla­ti­te­lé před­cho­zí plat­for­my HBO Max... Read more »

Furiosa: Sága Šíleného Maxe

Anya Taylor-Joy a Chris Hemsworth hra­jí ve fil­mu Furiosa: Sága o Šíleném Maxovi, kte­rý nato­čil osca­ro­vý reži­sér George Miller a kte­rý je oče­ká­va­ným návra­tem do kul­tov­ní­ho dysto­pic­ké­ho svě­ta, jenž vytvo­řil před více... Read more »

Furiosa: Sága Šíleného Maxe: Prequel k filmu Fury Road je úspěch jako hrom

Mladá dív­ka une­se­ná z oázy domo­va v posta­po­ka­lyp­tic­kém vni­t­ro­ze­mí boju­je o pře­ži­tí v poušt­ní pus­ti­ně ve fil­mu Furiosa: Sága Šíleného Maxe, kte­rý má po pre­mi­é­ře v Cannes minu­lý týden pre­mi­é­ru ten­to víkend v praž­ských kinech i ve... Read more »

George Millerův dynamický svět ve filmu „Furiosa: Sága Šíleného Maxe“ – napětí mezi zrychlením a zpomalením

Atmosféru na pla­ce fil­mu George Millera Furiosa: Sága Šíleného Maxe lze téměř beze zbyt­ku defi­no­vat těmi­to dvě­ma kine­tic­ký­mi sta­vy. Tady, na pustých plá­ních Broken Hillu v Novém Jižním Walesu, se... Read more »

Svatá: nové drama pro Jiřinu Bohdalovou k životnímu jubileu

Dnes večer, to jest v nedě­li 19. květ­na, jsem s nad­še­ním sle­do­va­la tele­vi­zi, neboť ČT1 uved­la komor­ní dra­ma Jiřího Stracha s názvem Svatá, kte­ré jsem dlou­ho oče­ká­va­la. Scénář k fil­mu napsal na moti­vy sku­teč­né... Read more »

Hell House LLC Origins: The Carmichael Manor

Atmosférické Found Footage INfERNO!!! Nevěřil jsem, že se mi někdy stane, že budu mít strach jít na hajzl po dosledování nějakého hororu, ale tady mi bylo jakože fest nepříjemně.... Read more »

Nové drama „Svatá“: Strhující příběh Olgy, která přežila gulag

ČT1 při­ná­ší na obra­zov­ky nový dra­ma­tic­ký film „Svatá“, kte­rý se bude vysí­lat 19. květ­na 2024 ve 20:10. Film je výsled­kem spo­lu­prá­ce reži­sé­ra Jiřího Stracha a sce­náris­ty Marka Epsteina, kte­ří spo­leč­ně vytvo­ři­li... Read more »

STÍNY NAD PRAHOU

Milujete-li pří­běhy opře­de­né tajem­nem, magič­nos­tí a navíc ode­hrá­va­jí­cí se v noč­ní atmo­sfé­ře sto­věža­té Prahy, tako­vé jakou jste dopo­sud ješ­tě nikdy nepo­zna­li, urči­tě si nenech­te ujít kni­hu Stíny nad Prahou od Karoliny... Read more »

Promarněný potenciál: Lara Croft v roli dobrodružného béčka

Lara (Alicia Vikander) se sna­ží uži­vit co to jde. Byť je dědič­kou obchod­ní­ho impé­ria, aby se k penězům dosta­la, muse­la by ofi­ci­ál­ně uznat, že její otec Richard (Dominic West) je... Read more »

Jen řeka teče: série podivných vražd na motivy novely čínského spisovatele Yu Hua

Drama s poe­tic­kým názvem Jen řeka teče je v čes­ké dis­tri­buci vůbec prv­ní sní­mek čín­ské­ho reži­sé­ra Shujun Weie, kte­rý byl s tím­to sním­kem na fes­ti­va­lu v Cannes (2023) nomi­no­ván na cenu Un cer­ta­in... Read more »

Krvavá nevěsta

Místo sva­teb­ní noci, čeká mla­dou nevěs­tu krva­vá hra na scho­vá­va­nou a boj o holý život… Na pan­ství rodi­ny Le Domas je dnes vese­lo. Jejich syn Alex se žení a bere si pohled­nou... Read more »

Ulice Cloverfield 10

Dokáže vás bun­kr ochrá­nit před apo­ka­ly­p­sou? Snad ano, ale snaž­te se radě­ji nebýt v pří­tom­nos­ti Johna Goodmana! Michelle po hád­ce se snou­ben­cem nased­ne do auto­mo­bi­lu a při pro­jíž­dě­ní Louisianským ven­ko­vem má auto­ne­ho­du. Po pro­bu­ze­ní... Read more »

Sand Land: Putování vyprahlou zemí s nádechem Toriyamy

Sand Land vás vtáh­ne do svě­ta spá­le­né­ho slun­cem, kde vál­ky a pří­rod­ní kata­stro­fy zane­cha­ly za sebou jen poušť. V roli prin­ce Belzebuba, rebe­la s ďábel­ským jmé­nem a dob­rým srd­cem, se pus­tí­te do boje... Read more »

Problémy s vodovodním potrubím dovedou nepříjemně zkomplikovat život. Jaké jsou ty nejčastější a jak se jim vyhnout?

Kdo to sám zažil, moc dob­ře ví, že pro­blémy s vodo­vod­ním potrubím mohou způ­so­bit váž­né kom­pli­ka­ce v kaž­dé domác­nos­ti nebo fir­mě. Mezi ty nej­čas­těj­ší pro­blémy pat­ří úni­ky vody, ucpa­ný odpad a zko­ro­do­va­né... Read more »

Adagio

Tohle, že je ten Sollima, co dělal Sicario 2 a je expert na evropské gangsterky ?? Začátek ještě vypadal slibně, hlavní hrdina je na nechutné gay party plné drog... Read more »

The Worst Evil

Mám za sebou nejlépe hodnocený korejský seriál minulého roku ( 8,3 IMDB) a je to další kvalitní korejská jízda plná násilí, skvělých herců, našlapaného příběhu, emocí a zvratů.Upřímně mi... Read more »

Monster

Letos jsem horší film neviděl to je jasný, takže nemá cenu se k filmu vůbec vyjadřovat, spíše se vyjádřím k jeho vzniku jak to asi mohlo probíhat. Malá holčička... Read more »

Nebezpečné myšlenky

Snímek o učitelce, která po čerstvém nástupu do školy dostane skutečně bujarou třídu, se rozjíždí pozvolným tempem. Zpočátku působí docela nahodile, protože psychologii postav se ještě moc času nevěnuje.... Read more »

Kill Bill 2

"Lvice je zase se svým lvíčetem a v džungli se ji daří dobře." - Po fenomenálně natočené jedničce, která skvěle rozehrála tuto galerii krutosti, brutality a dalších synonym pro... Read more »

Recept na oslavu-důvod k pečení se vždycky najde

Hledáte inspi­ra­ce pro vaše vaře­ní a peče­ní? Chystáte osla­vu, chce­te osl­nit vaše blíz­ké i zná­mé? Novinka s názvem Recept na osla­vu vám bude roz­hod­ně nápo­moc­na.  Read more »

Nakladatelka z Paříže-historický román z meziválečné Paříže

Píše se rok 1921 a mla­dá Lizzie si uvě­do­mí, že nechce žít v tako­vém man­žel­ství, kde své­ho man­že­la nemi­lu­je a ode­jde se svým býva­lým domá­cím uči­te­lem pro­fe­so­rem Moorem do Paříže. Její mat­ka... Read more »

Cizinci: Kapitola 1: Remake natočený v Bratislavě se zabývá nelítostným terorem

Trojice mas­ko­va­ných zabi­já­ků tero­ri­zu­je man­žel­ský pár v zapad­lé cha­tě ve fil­mu Cizinci: Kapitola 1 prv­ní ze tří nových fil­mů o Cizincích, kte­ré reži­sér Renny Harlin nato­čil v roce 2022 v Bratislavě a kte­ré ten­to... Read more »

Opravdové zločiny - Zákulisí a detaily nejzásadnějších světových případů

Kniha se zamě­řu­je na vra­hy, kte­ří zma­ři­li mno­ho lid­ských živo­tů. Většina pří­pa­dů vražd jsou star­ší­ho data, ale v kni­ze nalez­ne­me také nověj­ší pří­pa­dy, kte­ré se sta­ly napří­klad v roce 2021. Často tito... Read more »

Vlasta Gazdíková: Větné rozbory EXPRES. Rozbory vět jednoduchých a souvětí po krůčcích

Větné roz­bo­ry býva­jí stra­šá­kem ško­lou povin­ných jak na 2. stup­ni základ­ních škol tak na ško­lách střed­ních. Mnozí je berou jako nut­né zlo, aniž by chá­pa­li, že pro­hlu­bo­vá­ní zna­los­tí o záko­ni­tos­tech spo­je­ných... Read more »

Tom a Matt Oldfieldovi: David Beckham. Nesmrtelná legenda

Když se v roce 2013 lou­čil se slza­mi v očích se spor­tov­ní kari­é­rou fot­ba­lis­ta David Beckham, málo­kdo čekal, že i po více než dese­ti letech bude glo­bál­ní super­hvězdou a jed­ním z nej­zná­měj­ších zástup­ců své­ho spor­tu.... Read more »

Lucie Honsigová: Od šestky do devítky. Český jazyk stručně a přehledně podle jednotlivých ročníků

Úzký bro­žo­va­ný seši­tek s usmě­va­vou kaň­kou na obál­ce je urče­ný pro žáky 6. až 9. tříd základ­ní ško­ly a stu­den­ty niž­ších roč­ní­ků osmi­le­tých gym­ná­zií. Učebnice, sesta­ve­ná pod­le nových pra­vi­del čes­ké­ho pra­vo­pi­su reflek­tu­je ty... Read more »

Jana Eislerová: Dějiny českých zemí pro děti

Českou minu­lost včet­ně na inter­pre­ta­ci slo­ži­tých témat jako je vyhla­ze­ní Lidic, oku­pa­ce v srpnu 1968 nebo same­to­vá revo­lu­ce lze vysvět­lit jed­no­du­še tak, aby dějin­né udá­los­ti, kte­ré utvá­ře­ly a mnoh­dy pozna­me­na­ly čes­ký... Read more »

Kolektiv Anglictina.com: Angličtina pro samouky a věčné začátečníky

Pokud pat­ří­te v ang­lič­ti­ně mezi věč­né začá­teč­ní­ky a hle­dá­te novou pub­li­ka­ci, kte­rá by vám pomoh­la tenhle hen­di­kep pře­ko­nat, sáh­ně­te po učeb­ni­ci Angličtina pro samou­ky a věč­né začá­teč­ní­ky s více než 5 hodi­na­mi posle­cho­vých cvi­če­ní.... Read more »

Pandoktor a jeho děti - Příběh hrdinství Janusze Korczaka

Tisícům malých i vět­ších čes­kých čte­ná­řů, kte­ré zasáh­lo Tajemství v láhvi, vyprá­vě­jí­cí o sta­teč­né Ireně Sendlerové, vyšel nyní pří­běh obdi­vu­hod­né­ho člo­vě­ka, kte­rý se v před­cho­zí kni­ze jen mihl, a to o dok­to­ru Januszi Korczakovi, vlast­ním... Read more »

Kačer Donald 90 - Všechno nejlepší, Donalde!

Jedná se o obráz­ko­vou kni­hu k 90. naro­ze­ni­nám legen­dár­ní­ho kače­ra Donalda. Jak už název kníž­ky napo­ví­dá Kačer Donald v ní sla­ví své naro­ze­ni­ny, kte­ré chce strá­vit na plá­ži s Daisy, ale nebyl by to... Read more »

Kačer Donald 90 - Pozor na to, co si přeješ, Donalde!

K 90. naro­ze­ni­nám legen­dár­ní­ho kače­ra Donalda vyšli také tyto zce­la nové komiksy. Už je to 90 let od chví­le, kdy se popr­vé obje­vil kačer Donald v ani­mo­va­ném fil­mu, a u této pří­le­ži­tos­ti vznik­la... Read more »

Chlupatá rodinka

Slušný bizár a docela překvapivě uchylárna, která asi nesedne každému, ale musí se ocenit Originální námět, avšak za cenu, která nemusí být pro všechny strávitelná. Film nemá žádný děj... Read more »

The Wild Blade of Strangers

Já musím říct, že jsem mile překvapen s tímhle historickým akčňákem, který sice po příběhové stránce neoslní je tu další Ming Dynastie, korunní princ, ochrana následovníka trůnu aj. Tohle... Read more »

Sasquatch Sunset

Slušný bizár a docela překvapivě uchylárna, která asi nesedne každému, ale musí se ocenit Originální námět, avšak za cenu, která nemusí být pro všechny strávitelná. Film nemá žádný děj... Read more »

Sting

Tvůrci Wyrmwoodu nám doručili už druhého letošního pavúčika, který je podán více odlehčeněji a arachnofobikům nedá bohužel moc zabrat, v tomhle byl Vermines agresivnější a úspěšnější a tady se... Read more »

Recept na štěstí: kulinářská komedie plná chutí a vůní

Jste-li váš­ni­vý­mi milov­ní­ky jíd­la a kuli­na­ře­ní, mož­ná vás zaujme nový film ukra­jin­ské­ho reži­sé­ra Oleksandra Berezaňa s názvem Recept na štěs­tí, kte­rý se tvá­ří být roman­tic­kou kome­dií. Tento sní­mek zís­kal hlav­ní cenu... Read more »

Zrada, sloučení a šokující odhalení: Kulisy epizody 23 a sloučení týmů v Survivor Česko & Slovensko

Dnešní večer na Voyo bude vysí­lá­na 23. epi­zo­da pořa­du Survivor Česko & Slovensko. V před­cho­zím díle ost­rov opus­til Jack, kte­rý pro­hrál vyřa­zo­va­cí duel se svým spo­jen­cem Radkem. Po návra­tu do tábo­ra se... Read more »

Film Tankový prapor: Příběh Československého Vojáka v 50. letech

Tankový pra­por sle­du­je pří­běh vojá­ka Dannyho Smířického během jeho povin­né vojen­ské služ­by v tan­ko­vém pra­po­ru v Kobylci v 50. letech. Natáčení fil­mu čeli­lo růz­ným výzvám, včet­ně orga­ni­zač­ních pro­blé­mů a obav z poru­še­ní mono­po­lu Barrandova na... Read more »

Na nože: Brilantní návrat klasické detektivní zápletky

Zámožný a veli­ce úspěš­ný spi­so­va­tel kri­mi­nál­ních pří­bě­hů Harlan Thrombey (Christopher Plummer) spáchá ráno po svých 85. naro­ze­ni­nách sebe­vraž­du. Její okol­nos­ti jsou ovšem znač­ně pode­zře­lé a ne kaž­dý věří, že to byla sku­teč­ně sebe­vraž­da.... Read more »

V tento den roku 1980 byl uveden film „Pátek třináctého“

Filmový vědec Tony Williams pova­žu­je „Pátek tři­nác­té­ho“ za „sympto­ma­tic­ký pro svou éru“, zejmé­na pro Ameriku Reaganovy éry, a za sou­část tra­jek­to­rie fil­mů jako „Texaský masa­kr moto­ro­vou pilou“ (1974) a „Závod s ďáblem“... Read more »

Okno do dvora: Spolupráce, úspěch a právní drama - Osudy Johna Michaela Hayese a Hitchcocka

Scénář k fil­mu „Okno do dvo­ra“ (1954), kte­rý napsal John Michael Hayes, vychá­zel z povíd­ky Cornella Woolriche „Musela to být vraž­da“ z roku 1942. Tato spo­lu­prá­ce se pro oba sta­la důle­ži­tým zlo­mem.... Read more »

Kaskadér - David Leitch’s Latest - Zábavná Achillova pata s Odlesky Originality

David Leitch, zná­mý svým smys­lem pro akci a kre­a­ti­vi­tu, před­sta­vu­je svůj nej­no­věj­ší film, kte­rý se sna­ží zachy­tit srd­ce divá­ků. I když se mu neda­ří úpl­ně pře­ko­nat své před­cho­zí úspě­chy, nabí­zí zábav­nou... Read more »
Stránka načtena za 3,44361 s | počet dotazů: 215 | paměť: 50042 KB. | 22.05.2024 - 16:53:35