Kritiky.cz > 2024 > Únor > 14

Sucho

Dva sou­sed­ské kla­ny a dva růz­né pří­stu­py k živo­tu. Co se sta­ne, když do napja­tých vzta­hů dvou domi­nant­ních otců zasáh­ne lás­ka vlast­ních dětí? Zatímco Josef (Martin Pechlát) nutí svou rodi­nu ke... Read more »

Hráči (Rounders): Mistři pokeru a jejich legendární cesta ve filmu z prostředí kasina

V člán­ku se bude­me věno­vat fil­mo­vé kla­si­ce Hráči (Rounders) z pro­stře­dí kasi­na, hlav­ním posta­vám a nej­dů­le­ži­těj­ším scé­nám fil­mu, a uká­že­me si, jak film navždy ovliv­nil svět poke­ru. Úvod do světa Hráči (Rounders)... Read more »
Stránka načtena za 2,45771 s | počet dotazů: 182 | paměť: 47553 KB. | 19.04.2024 - 11:58:31