Kritiky.cz > 2024 > Únor > 01

Premiantka (Miller’s Girl) – Recenze – 30 %

Americký film Premiantka je režij­ním a sce­náris­tic­kým debu­tem fil­mař­ky Jade Halley Bartlett, jenž vyprá­ví o osm­nác­ti­le­té stře­do­ško­lač­ce jmé­nem Cairo Sweet (Jenna Ortega), kte­rá začne dochá­zet na hodi­ny lite­ra­tu­ry ke zhru­ba pade­sá­ti­le­té­mu uči­te­li... Read more »

Brandon Lee: Cesta ze stínu otce k osudu ve světě bojových umění a filmu

Vyrůstat ve stí­nu otce Bruce neby­lo pro Brandona Leeho vždy snad­né. Jako dítě se Brandon chys­tal zapsat do míst­ní­ho stu­dia bojo­vých umě­ní, dokud si na zdi nevši­ml vel­ké­ho pla­ká­tu... Read more »

UFO Švédsko – mladá Scullyová ze severu

Dospívající rebel­ka Denise žije v pěs­toun­ské rodi­ně. Její otec totiž zmi­zel, když byla malá. Ona je však pře­svěd­če­ná, že ho unes­lo UFO a pro své tvr­ze­ní hle­dá důka­zy. Příběh je inspi­ro­ván... Read more »

Kouzlo a nebezpečí Monty Pythonova humoru: Příběhy Terryho Jonese z natáčení „Svatého grálu“

Terry Jones v prv­ní epi­zo­dě „Monty Pythonova léta­jí­cí­ho cir­ku­su“: „Měli jsme pub­li­kum slo­že­né z důchod­ců, kte­ří si mys­le­li, že se při­šli podí­vat na cir­kus. S Grahamem jsme děla­li prv­ní skeč - skeč... Read more »

Jeden život: Anthony Hopkins je v příběhu „britského Schindlera“ Nicholase Wintona skvělý

Anthony Hopkins podá­vá neza­po­me­nu­tel­ný výkon v roli sira Nicholase Wintona v emo­ci­o­nál­ně zni­ču­jí­cím sním­ku Jeden život, kte­rý se natá­čel v Praze a oko­lí v roce 2022 a do čes­kých kin vstu­pu­je ten­to víkend před uve­de­ním... Read more »

TEKKEN - Historie herní značky

Herní znač­ka TEKKEN je jed­nou z nej­vý­znam­něj­ších a nej­ob­lí­be­něj­ších sérií bojo­vých her v his­to­rii video­her­ní­ho prů­mys­lu. Od své­ho vzni­ku v roce 1994 se TEKKEN stal syno­ny­mem pro kva­lit­ní, adre­na­li­no­vou akci a nespo­čet hodin strá­ve­ných... Read more »

Nová kapitola v životě Ivety Bartošové

Tvůrčí tým pod vede­ním reži­sé­ra a sce­náris­ty Michala Samira zakon­čil posled­ní klap­kou tří­le­tou živo­to­pis­nou ságu o jed­né z nej­vý­raz­něj­ších postav tuzem­ské pop-music – Ivetě Bartošové. Nová série nás zave­de do dra­ma­tic­ké­ho obdo­bí,... Read more »

Náročná cesta Hollywoodem: Jean Simmonsová a její boj o smlouvu, Spartakusova anekdota a setkání s filmovým dítětem po letech

Na začát­ku 50. let se Jean Simmonsová v Americe dozvě­dě­la, že šéf RKO Howard Hughes odkou­pil zbý­va­jí­cích šest měsí­ců její smlou­vy se stu­di­em Rank. Když Hughes tvr­dil, že úst­ní doho­da s Rankem... Read more »

Argylle - Špionská akce od režiséra Kingsmen

Matthew Vaughn při­chá­zí z novým fil­mem, a po mno­ha letech jde o prv­ní film, kte­rý v názvu nemá něja­kou vari­a­ci slo­va „Kingsmen“, ovšem ve špi­o­náž­ní bran­ži reži­sér pře­ci jen zůstá­vá. Argylle: Tajný agent je... Read more »

Argylle: Tajný agent

Proč je ten film tak divnej?! Zcela upřímně, do chvíle odhalování skutečné minulosti spisovatelky je Argylle odpad a to bez debat. Až díky vysvětlivkám v poslední třetině filmu to... Read more »

Percy Jackson a Olympané

Už po pár dílech jsem věděl, že tady zkrátka nebudu cílovka. Mám rád řeckou mytologii i Fantasy, ale tohle prostě bylo na mě childish až moc, ikdyž za to... Read more »

Jedeme na teambuilding

Na české poměry vlastně v pohodě komedie na zasmání bez vyšších ambicí. I měsíc po premiéře narvané kino jak na premiéře Avengers, to jsem byl hodně překvapen, ale atmosféra... Read more »

The Beekeeper

Příjemný, jednoduchý, efektní a drsný akční nářez jak ze starých časů pro fanoušky intenzivní akce. Statham je herec, kterého vždy rád v akčním filmu uvidím a tenhle film spíše... Read more »
Stránka načtena za 2,76955 s | počet dotazů: 190 | paměť: 48048 KB. | 23.02.2024 - 16:49:29