Kritiky.cz > Recenze knih > Můj bratr-syrové rodinné drama plné vášně i napětí

Můj bratr-syrové rodinné drama plné vášně i napětí

A101Z0F0004242 muj bratr 2d
A101Z0F0004242 muj bratr 2d
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi Švédsko? Chcete zažít vel­mi sil­ný pří­běh se zají­ma­vou záplet­kou? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka s názvem Můj bra­tr, jehož autor­kou je Karin Smirnoff. Tato novin­ka prá­vě vychá­zí. 

Kniha Můj bra­tr je rodin­né dra­ma plné váš­ně i napě­tí. Jedná se o prv­ní kni­hu z tri­lo­gie, jehož hlav­ní hrdin­kou je Jana Kippo, kte­rá se po letech vra­cí na rodin­ný sta­tek. Její mat­ka je v domo­vě důchod­ců po mrt­vi­ci, její bra­tr vel­mi pije. Jana odtud utek­la v době, kdy její bra­tr ubil své­ho otce lopa­tou. Autorka postup­ně roz­plé­tá síť, proč tak bra­tr jed­nal, jak Janě ubli­žo­val její vlast­ní otec, jaké násled­ky jeho ubli­žo­vá­ní Janě mělo. Jana při­chá­zí, aby se vyrov­na­la se svou minu­los­tí. Ožívají ji vzpo­mín­ky na své dět­ství i dospí­vá­ní. Drsná rea­li­ta ven­ko­va, čas­tá kon­zu­ma­ce alko­ho­lu v rodi­nách, drs­né zachá­ze­ní. Nikoho vlast­ně neza­jí­má, co se za zavře­ný­mi dveř­mi v rodi­nách děje. Dokáže se Jana se vším vyrov­nat? Dožene ji vlast­ní minu­lost? S kým se setká a jak ji to ovliv­ní dál?

Kniha Můj bra­tr je vel­mi sil­ný, syro­vý román, ve kte­rém hra­je vel­kou roli alko­hol, vzpo­mín­ky na dět­ství, či násil­ná smrt otce. Vzpomínky se hlav­ní autor­ce neu­stá­le vra­cí. Jistý je i vliv pro­stře­dí, ve kte­rém ti lidé žijí, vel­mi drs­né pod­mín­ky, na kte­ré jsou již zvyklí. V pří­bě­hu je domi­nant­ní otec, kte­rý Janě ubli­žu­je, alko­hol, to ješ­tě zhor­šu­je, kru­té scé­ny, otec, kte­rý ji zná­sil­ňu­je, mat­ka jen tupě při­hlí­ží, nemů­že díky víře pros­tě jen tak ode­jít. To je pros­tě rea­li­ta.

Autorka nepo­u­ží­vá vel­ká pís­me­na v názvech i u jmen, více­slov­né výra­zy jsou mnoh­dy napsa­né dohro­ma­dy bez mezer, nejsou zde ani inter­punkč­ní zna­mén­ka, což mně tro­chu čini­lo potí­že s pocho­pe­ním tex­tu. Některé věty jsem si muse­la pře­číst zno­vu. Švédská jmé­na a i názvy jsou těž­ká, tak­že se mně to hůře čet­lo. Na dru­hou stra­nu mě autor­ka vel­mi zau­ja­la a čte­ní, ač bylo drs­né, tak se mně líbi­lo. Určitě si od této autor­ky pře­čtu její dal­ší kni­hy. Poutavý, syro­vý, napí­na­vý pří­běh, kte­rý vás nene­chá jen tak spát.

Ukázka z kni­hy:

John zrov­na při­šel domů. Usmál se na mě. Nečekal to. Praštila jsem ho pěs­tí do obli­če­je. Ztratil rov­no­váhu a upa­dl na žid­li. Popadla jsem jinou žid­li a švih­la. Buclatá ruč­ně řeza­ná noha mu roz­ra­zi­la čelo. Naslouchátko sle­tě­lo na pod­la­hu. Se silou mého hně­vu nepo­čí­tal. Bránil se ruka­ma. Určitě ho to bole­lo. Doufala jsem že ho to bolí.

Prosil mě ať pře­sta­nu. Nepřestala jsem.

Ty šmejde tys to věděl. Četls ty dopi­sy.

Ječela jsem že ho umlá­tím a dal­ší věci.

Chytil žid­li vykrou­til mi ji z rukou a odho­dil ji. Popadl mě za paže abych nemoh­la mlá­tit. Začala jsem kopat. Chtěla jsem mu ublí­žit. Nejen kvů­li dia­ně ale kvů­li všem těm tajem­stvím. Kvůli lžím obra­zům chlas­tu mlče­ní. Taková jsem byla. Trpělivá pod­da­ná a posluš­ná až po nej­zaz­ší mez. Tu teď pře­kro­čil.

Uklidni se řekl. Uklidni se. Přitiskl se ke mně. Chytil mě tak pev­ně že jsem se mu nedo­ká­za­la vykrou­tit. Začala jsem dupat všu­de kam jsem dosáh­la cho­di­dly i pata­mi a když mě kvů­li boles­ti pus­til vyběh­la jsem ven. Nasedla jsem do auta a co nej­rych­le­ji odtam­tud odje­la.

Spálím její dům. Rozřežu náby­tek. Vyvrátím náhro­bek. Zničím všech­no co kata­ri­na­karl­so­no­vá­hansso­no­vá kdy­si byla. Má štěs­tí že už jsem mrt­vá. Ale když jsem chtě­la ode­mknout zámek se zase­kl a já jsem se zhrou­ti­la. Místo toho abych vše­chen její maje­tek vysklá­da­la na dvůr jako vat­ru k pod­pa­lu sesu­nu­la jsem se na scho­dy a roz­bre­če­la se. Bylo to tak nespra­ved­li­vé. Sebrali mi dce­ru a když jsem ji moh­la zís­kat zpět kata­ri­na se mi koneč­ně pomstil.

Několik slov autor­ce:

Karin Smirnoff je švéd­ská spi­so­va­tel­ka, původ­ně novi­nář­ka, ale pra­co­va­la také ve dře­vař­ském odvět­ví. Za stu­dií na lite­rár­ní aka­de­mii při uni­ver­zi­tě v Lundu, kam nastou­pi­la až ve střed­ním věku, zača­la psát tri­lo­gii s hlav­ní hrdin­kou Janou Kippovou, jejíž děj se ode­hrá­vá neda­le­ko autor­či­na rodiš­tě na seve­ro­švéd­ském ven­ko­vě. Hned prv­ní díl Můj bra­tr se stal ve Švédsku sen­za­cí a byl nomi­no­ván na pres­tiž­ní Augustovu cenu za rok 2018. Celá tri­lo­gie je ceně­na jak čte­ná­ři, tak kri­ti­ky za svou lite­rár­ní kva­li­tu. Rodinné dra­ma vyprá­ví o skry­tých trau­ma­tech, boji se závis­lost­mi a tou­ze někam pat­řit. V roce 2021 bylo ofi­ci­ál­ně ozná­me­no, že se Karin Smirnoff stá­vá dal­ší autor­kou pro pokra­čo­vá­ní best­selle­ro­vé série Milénium.

Autorka: Karin Smirnoff

Přeložila: Lucie Olešová

Řada: Jana Kippo

Žánr: svě­to­vá belet­rie, psy­cho­lo­gic­ký román

Vydáno: 2024, Nakladatelství Kniha Zlín ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s., Praha

Počet stran: 320

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná lepe­ná s chlop­ně­mi

ISBN: 978-80-766-2588-4

Knihu může­te kou­pit zde:

Můj bra­tr | Albatrosmedia.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40656 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72121 KB. | 19.04.2024 - 01:08:25