Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > 21 Grams

21 Grams

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Co všech­no se mi stát, aby se dva lidé moh­li potkat!“Tak by mohl znít podti­tu­lek nové­ho fil­mu Alejandra Gonzáleze Iňarrita, jenž je nejen u nás zná­mý mezi fil­mo­vý­mi fanouš­ky sním­kem Amorres Peros (Láska je kurva).Nutno říct, že komu se líbil ten­to snímek,z 21 Gramů roz­hod­ně zkla­mán nebude.Jeho posled­ní sní­mek se již může hono­sit prv­ní­mi úspě­chy na mezi­ná­rod­ních fes­ti­va­lech a to kon­krét­ně v Benátkách, kde si v loň­ském roce odne­sl Sean Penn cenu za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon, jeho kole­go­vé Benicio Del Toro a Naomi Watts byli vyzna­me­ná­ni cena­mi pub­li­ka za nej­lep­ší muž­ský a žen­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli.Film nám uka­zu­je, jak je snad­né aby se tři růz­né lid­ské pří­běhy propojily.Představuje nám smr­tel­ně nemoc­né­ho pro­fe­so­ra mate­ma­ti­ky Paula Riverse, jemuž se jedi­ná nadě­je na pro­dlou­že­ní živo­ta naský­tá ve vhod­ném dár­ci srdce.Jeho man­žel­ka Mary(Charlotte Gainsbourg) tou­ží po dítě­ti snad více než po Paulově zdra­ví, má k němu však díky dří­věj­ší­mu potra­tu dale­ko a tak pře­mlou­vá Paula k daro­vá­ní sper­ma a hod­lá pod­stou­pit slo­ži­té gyne­ko­lo­gic­ké ope­ra­ce, nehle­dě na to, že Paulovi vyhlíd­ky na uzře­ní dítě­te jsou pramalé.Dále pozná­vá­me idy­lic­ké man­žel­ství Kristiny(Naomi Watts) a Michaela (Danny Huston) spo­lu se svý­mi dvěmy dcerkami.Jack Jordan(Benicio Del Toro) je posta­va napra­ve­né­ho trestan­ce, nyní fana­tic­ké­ho věřícího.Právě ona je star­to­va­cím momen­tem celé­ho pří­bě­hu a to v momen­tu, když Jack sra­zí autem Michaela i s dcerami.Jack ve stra­chu prchá z mís­ta nehody.Kristin po-té co se dozví o ztrá­tě svých dcer svo­lu­je s transplan­ta­cí srd­ce její­ho umí­ra­jí­cí­ho muže.Toto je úspěš­ně vope­ro­vá­no prá­vě Paulovi, jehož výčit­ky donu­tí k vyhle­dá­ní osa­mě­lé Kristiny.Postupem času zjiš­ťu­je, že bez ní nedo­ká­že být a Kristina poslé­ze jeho city opětuje.Depresemi stí­ha­ná Kristina, pře­mlou­vá Paula k vraž­dě Jacka, jenž mezi­tím po pro­puš­tě­ní z věz­ni­ce a opuš­tě­ní své man­žel­ky a obou dětí, zápa­sí s vírou v Boha a s čer­s­tvý­mi výčit­ky jeho svě­do­mí.

21 gamů přes­ně o tolik se stá­va­jí naše těla po smr­ti lehčími.Je to snad váha lid­ské duše?Právě lid­ská duše pro­stu­pu­je celým filmem.Její trá­pe­ní, její radost a to, že nic nikdy není tak čer­né a nic není tak bílé,jak by se moh­lo zdát.Všechny tři pří­běhy ve fil­mu jsou slo­ži­tě pro­stří­há­ny, čímž se film stá­vá jed­nak nároč­něj­ší, na dru­hé stra­ně tím zís­ká­vá potřeb­ný spád a atraktivitu.Celkově ten­to Iňarritův sní­mek jis­tě pat­ří mezi elit­ní díla svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie, navíc umoc­něn výteč­ný­mi herec­ký­mi výko­ny všech hlav­ních před­sa­t­vi­lů a roz­hod­ně sto­jí za zhléd­nu­tí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37414 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71832 KB. | 23.07.2024 - 13:15:37