Kritiky.cz > Recenze her > Archamon - Age of Empires od českých tvůrců

Archamon - Age of Empires od českých tvůrců

archamon L9JWo1Vo3rE
archamon L9JWo1Vo3rE
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je tomu už sko­ro dva roky (24. lis. 2017) co na Steamu vyšla dal­ší čes­ká hra. Jak říka­jí tvůr­ci: „Archamon je stře­do­vě­ká budo­va­tel­ská „sur­vi­val“ stra­te­gie v reál­ném čase.“ A je to prav­da, není to hra na krát­ké a jed­no­du­ché veče­ry. Když hra­ní hrá­če chyt­ne, tak u ní může zůstat celý víkend.

Hra začí­ná jed­no­du­še, s pár osad­ní­ky osíd­lí­te zem a začne­te sta­vět prv­ní chý­še, prv­ní sta­ve­ní, a postup­ně své osad­ní­ky nau­čí­te pra­co­vat a vytvá­řet růz­né mate­ri­á­ly, kte­ré potom zpra­cu­je­te do dal­ších až pro­vo­zu­je­te funkč­ní eko­no­mi­ku. Máte své­ho krá­le (i krá­lov­nu) a nevy­u­ži­té ves­ni­ča­ny může­te zaměst­nat jako své vojá­ky a ochran­ku. Během své­ho živo­ta a osíd­lo­vá­ní oko­lí najde­te i sou­se­dy, se kte­rý­mi bude­te sdí­let pro­stor, pří­pad­ně je, až bude­te chtít a bude­te mít svo­jí vel­kou armá­du, napad­nout a roz­ší­řit své krá­lov­ství.

To je tak základ o hře, ve kte­ré jsou mecha­ni­ky veli­ce snad­no pocho­pi­tel­né, jde pou­ze o to, jest­li doká­že­te pro své osad­ní­ky a vojá­ky vytvo­řit pro­stře­dí, ve kte­rém nebu­de nikdo umí­rat a oby­va­te­lé budou šťast­ní.

Hra je i veli­ce dob­rá v rám­ci toho, že se Váš PC moc neza­hře­je ani neza­po­tí.  Minimální pro­ce­sor je Intel i-3 o gra­fi­ce ani nemluvě. Paměti nepo­tře­bu­je ani tro­chu (2 GB) a mís­to na dis­ku. Tvůrci hlá­sí 500 Mb, ale po insta­la­ci je to ješ­tě méně.

Archamon je pros­tě dob­rá čes­ká hra, kte­rou si lze zahrát sko­ro na jakém­ko­liv PC, a dokon­ce i na kan­ce­lář­ském, do kte­ré­ho si kou­pí­te baza­ro­vou kar­tu nebo inter­ní, pod­le vás.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,33707 s | počet dotazů: 263 | paměť: 69609 KB. | 08.12.2023 - 10:51:09