Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Astronomické poznatky z MIIB - chyby oproti realitě

Astronomické poznatky z MIIB - chyby oproti realitě

Kay Jay
Kay Jay
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Astronomické poznatky z MIIB - chy­by opro­ti rea­li­tě Na začát­ku fil­my, uvi­dí­me jak mimo­zemš­ťa­ne necha­jí vybuch­nout pla­ne­tu. Jakmile zbraň vystře­lí, pla­ne­ta se roz­prsk­ne na gigan­tic­ké kusy. Správně: Je oprav­du těž­ké nechat vybouch­nout pla­ne­tu! Astronomické poznatky z MIIB - chy­by opro­ti rea­li­tě

Skaženo

Na začát­ku fil­my, uvi­dí­me jak mimo­zemš­ťa­ne necha­jí vybuch­nout pla­ne­tu. Jakmile zbraň vystře­lí, pla­ne­ta se roz­prsk­ne na gigan­tic­ké kusy.

Správně:
Je oprav­du těž­ké nechat vybouch­nout pla­ne­tu! Je mož­né, ze vesmír­ná tech­no­lo­gie to doká­že, doká­že usku­teč­nit reak­ci, kte­rá zni­čí pla­ne­tu totál­ně na ato­my, nebo něco pod­b­né­ho.
Ale to není legra­ce, no dob­ře, mož­ná, že je to k smí­chu, ale váž­ně, kolik ener­gie je potře­ba k vyho­ze­ní pla­ne­ty? Před nedáv­nem jsem vypo­ží­tal, že napří­klad kome­ta zni­čit pla­ne­tu nedo­ká­že. K výbuchu pla­ne­ty, musí pře­ko­nat gra­vi­ta­ci pla­ne­ty kaž­dý její kus. A teď jinak: Představte si vybuchu­jí­cí ská­lu, kte­rá odle­tí ven z pla­ne­ty. Například pro Zemi to zna­me­ná, že musím dost vel­kou ryh­lost, kolem 11 kylo­me­t­rů za sekun­du. A kaž­dý kus ská­ly musí i pře­ko­nat svo­jí váhu a zno­va a zno­va. Opakujte to neu­stá­le a pokud to udě­lá­te mno­ho krát, pla­ne­ta je zni­če­na.
Je mož­né spo­čí­tat kolik ener­gie je potře­ba. Nazývá se: Gravitační vazeb­ná ener­gie a je zaklad­ní slož­kou ener­gie gra­vi­tač­ní síly. Pro Zemi je potře­ba asi 1039 jed­no­tek prá­ce (erg) ale 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 je oprav­du hod­ně. Na porov­ná­ní Slunce dává kolem 4 x 1033 kaž­dou sekun­du. Tak vět­ši­na ener­gie potřeb­né k vypa­řo­vá­ní Země je cel­ko­vé spo­tře­ba, kte­rou slun­ce vydá­vá během tří dnů. To je celá vlast­nost sily. Pochybuji, že jed­na malá loď moh­la tolik ener­gie vydat. Ale kdo ví, oni jsou mimo­zemš­ťa­ni.

Skaženo
Jeden „Alien“ byl uvěz­něn MiB pro lou­pež naše­ho ozó­nu (a prav­dě­po­dob­ně vytvá­řel ozó­no­vou díru - ozo­no­vač ) . Řekl: Jsme veli­ce hákli­ví na glo­bál­ní otep­lo­vá­ní“.

Dobře:
Ou: Ničení ozo­no­vý vrst­vy a glo­bál­ní otep­lo­vá­ní navzá­jem pro­po­je­né věci, ale není to samé. Globální otep­lo­vá­ní závi­sí na skle­ní­ko­vém efek­tu jako je vod­ní pára, oxid uhli­či­tý a metan, kte­ré se drží v našem ovzdu­ší a neu­stá­le jej ohří­va­jí. A tak pro­to je naše pla­ne­ta tep­lej­ší než by měla být. (Podívejte se na strán­ky: VIZ)
Ozónová díra je způ­so­be­na che­mi­ká­li­e­mi, jako je „clo­roflour­no­car­bo­ny“ (Nenašel jsem vhod­ný pře­klad) kte­ré roz­bí­je­jí mole­ku­ly „ozo­nu“ Jak glo­bál­ní otep­lo­vá­ní tak niče­ní ozó­nu může být způ­so­be­nou ros­tou­cí lid­ským zne­čis­ťo­vá­ním, ale také mno­ha jiný­mi tvo­ry.

A jak pře­de­jít pře­mno­že­ním lidi, kte­ré tře­ba mi nadá­va­jí, že kri­ti­zu­ji glo­bál­ní otep­lo­vá­ní. Já říkám:

 • Nějaké glo­bál­ní otep­lo­vá­ní musí být, bez něho by byla Země jed­na ledo­vá kost­ka
 • Proč by ne, To my dodá­vá­me skle­ní­ko­vé ply­ny do vzdu­chu,.
 • Každý U.S. úřad, kte­rý pro­ve­dl něja­ký dob­rý obchod, uznal, že glo­bál­ní ohří­vá­ní exis­tu­je.

Nějaké glo­bál­ní ohří­vá­ní je dob­ré, tak jako Venuše. To je fakt, Je to osud.

Skaženo:
Na kon­ci fil­mu, na něja­kém mís­tě v New Yorku, vidí­me sní­mek oblo­hy, a ta je zapl­ně­na hvězda­mi.

Správně:
Toto je obvyk­lá scé­na ve fil­mech, ale je to špat­ně, blíz­ko osvět­le­ných měst, hvězdy jsou vět­ši­nou pře­hlu­še­ny svět­ly měs­ta. Toto se nazý­vá „svě­tel­né zne­čiš­ťo­vá­ní“ a to je vel­ký pro­blém pro ast­ro­no­my. Když je oblo­ha osvět­le­ná, vět­ši­na objek­tu a vět­ši­na věcí na oblo­ze je málo vidět - jsou kom­plet­ně pře­kry­ty, a tak je těž­ké pozo­ro­vat.
Na pří­klad, když „Palomar Observatory“ byla posta­ve­na, archi­tek­ti čeka­li, že umís­tě­ní omno­ho mil od Los Angeles bude dob­rým mís­tem. A teď, od toho­to času, oblo­ha je devas­to­va­ná ohrom­ným měs­tem a observa­toř (kde je umís­těn nej­vět­ší teleskop pla­ne­ty sto­le­tí) boju­je o vesmír­né obje­vy)

Převzato a olně pře­lo­že­no z http://www.badastronomy.com/bad/movies/mib2_review.html


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Jakub Šofar, Jan Nejedlý: Po práci legraci - Lexikon lidové tvořivosti z dob socialismu - 87 %19. prosince 2016 Jakub Šofar, Jan Nejedlý: Po práci legraci - Lexikon lidové tvořivosti z dob socialismu - 87 % Říká se, že pět minut smíchu je jako 45 minut relaxace. Při čtení tohoto netradičního průvodce érou socialismu se jistě zasmějete mnohokrát. Víte, komu se říkalo anyňák, Anka hokynářka […] Posted in Recenze knih
 • Aparecidos (2007)24. listopadu 2011 Aparecidos (2007) Hodně lidí si píše svůj tajný deník, ale jen málokdo v něm popisuje brutální vraždu! Sourozenci Marlena a Pablo přijíždí do jedné z argentinských klinik, aby zde podepsali patřičné […] Posted in Horory
 • Zombik – 1423. září 2018 Zombik – 14 Posted in Komiks
 • Užívej si, co to jde (Whatever Works)13. května 2022 Užívej si, co to jde (Whatever Works) Víte, čím se liší příznivci Miloše Formana od příznivců Woodyho Allena? Především tím, že zatímco Miloš Forman nakonec natočil jenom několik filmů (byť skvělých), Woody Allen práská rok co […] Posted in Filmová klasika
 • Skutečné příběhy o pravé lásce24. ledna 2018 Skutečné příběhy o pravé lásce Pravá láska neexistuje jen v knihách a filmech, ale i ve skutečném životě. Nevěříte? Tak, jak je v knihách ze série Slepičí polévka pro duši zvykem, 101 lidí se podělilo o příběhy ze […] Posted in Recenze knih
 • New Alcatraz (2001)14. září 2012 New Alcatraz (2001) Prehistorický had, odsouzení zločinci, ledem pokrytá antarktida. Vypadá to jako zajímavé dílo, ale nenechte se zmást...... Antarktida: Země věčného ledu – Americká vláda […] Posted in Horory
 • Nevědomí (2013) - 80%22. dubna 2013 Nevědomí (2013) - 80% Zdá se, že se v mém oblíbeném žánru vědecké fantastiky začíná blýskat na lepší časy. V nejbližší době nás čeká hned několik zajímavých filmů a již první z nich „Nevědomí“ („Oblivion“) mě […] Posted in Filmové recenze
 • Kill Bill 223. dubna 2004 Kill Bill 2 Tak jsme se konečně dočkali posunuté premiéry Kill Bill 2. Pokusil jsem se recenzi napsat s chladnou hlavou, ale obávám se, že mi to moc nešlo. Když se totiž sečtou jednička a dvojka, […] Posted in Filmové recenze
 • Nezvratný osud - Struhující, děsivý, promyšlený a zručně odvedený thiller, který Vám nedá vydechnout….22. října 2018 Nezvratný osud - Struhující, děsivý, promyšlený a zručně odvedený thiller, který Vám nedá vydechnout…. Alex má se svou třídou vyrazit na výlet do Francie. Jenže radost z návštěvy krásné Evropské zemi mu poněkud znepříjemňuje zvláštní pocit. Jakási předtucha. Ale to není nic neobvyklého. […] Posted in Retro filmové recenze
 • Asterix v Británii26. ledna 2023 Asterix v Británii Shlédnuto určitě více jak 100x. Jeden z nejlepších filmů o Asterixovi. "Míváte tu mlhu často ?  Ne, jen když neprší" "Měl jsem raději vykopat do Británie tunel, chudák Idefix je celý […] Posted in Krátké recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,99133 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72285 KB. | 25.05.2024 - 09:48:09