Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > ZÍTŘEK NIKDY NEUMÍRÁ

ZÍTŘEK NIKDY NEUMÍRÁ

tndfair11
tndfair11
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V posled­ních pár týd­nech jsem si užil Bonda sku­teč­ně vrcho­va­tě. Pravděpodobně jako sou­část reklam­ní kam­pa­ně na Zítřek nikdy neu­mí­rá odvy­sí­la­la u nás WTBS snad úpl­ně všech­ny bon­dov­ské fil­my s Seanem Connerym, Rogerem Moorem a Piercem Brosnanem -- rozu­mí se, že ne ten, co zrov­na šel do kin.!
Autor recen­ze: Sid Páral

Arms fair gone badJames BondV posled­ních pár týd­nech jsem si užil Bonda sku­teč­ně vrcho­va­tě. Pravděpodobně jako sou­část reklam­ní kam­pa­ně na Zítřek nikdy neu­mí­rá odvy­sí­la­la u nás WTBS snad úpl­ně všech­ny bon­dov­ské fil­my s Seanem Connerym, Rogerem Moorem a Piercem Brosnanem -- rozu­mí se, že ne ten, co zrov­na šel do kin. Nový pří­běh měl kon­ku­ren­ci v letoš­ním nej­draž­ším vel­ko­fil­mu -- Titanicu. Za prv­ní víkend měly oba zhru­ba stej­nou návštěv­nost. Mám radost, že inte­li­gent­ní špi­ón­ská pohád­ka se těší srov­na­tel­né pří­z­ni jako monu­men­tál­ní sen­ti­men­tál­ní over­kill.

Filmy o agen­to­vi 007 vždyc­ky veli­ce odrá­že­ly momen­tál­ní svě­to­vou poli­tic­kou situ­a­ci a spo­le­čen­ský sexu­ál­ní kon­text. Zatímco v raných dobách se krás­né ženy v pří­tom­nos­ti ele­gant­ní­ho Angličana v pod­sta­tě oka­mži­tě zača­ly svlé­kat, poz­dě­ji musel nej­pr­ve pří­sluš­ni­ci jem­né­ho pohla­ví svý­mi hrdin­ský­mi činy pře­svěd­čit, že není jako ostat­ní sam­ci (tedy šovi­nis­tic­ké pra­se), nebo spíš je, ale v jeho pří­pa­dě to pros­tě tolik neva­dí. Ve star­ších bon­dov­kách zajiš­ťu­je 007 pat­řič­né „posta­ve­ní brit­ské inte­li­gen­ce“ tím, že pře­svěd­čí zary­tou lesbič­ku o výho­dách hete­ro­se­xu­a­li­ty, načež v posled­ních fil­mech se Bondovou nad­ří­ze­nou stá­vá žena, roz­hod­ná a domi­nant­ní.

Elliot CarverTřebaže poli­tic­ké poza­dí jed­not­li­vých pří­bě­hu se mění pod­le sku­teč­né his­to­rie (tím samo­zřej­mě nemys­lím, že by se ze slo­ven­ských hor dalo sku­teč­ně dojet do Rakouska na saních), Bond zpra­vid­ka boju­je pro­ti osa­mě­lé­mu, geni­ál­ní­mu uzur­pá­to­ro­vi, tou­ží­cím pod­ma­nit si svět, vesměs s pomo­cí nej­no­věj­ších zbra­ňo­vých sys­té­mů, pod­le odci­ze­ných či taj­ně vyro­be­ných. I zde je zají­ma­vé pozo­ro­vat, jak zpo­čát­ku dějo­vě posta­ču­jí­cí hru­bá síla jader­né hla­vi­ce se sta­la jenom pěšá­kem na šachov­ni­ci stá­le moc­něj­ších zbra­ňo­vých sys­té­mů, kte­ré v Tomorrow Never Dies vrcho­lí ve veřej­né zpra­vo­daj­ské a pub­li­cis­tic­ké síti jako ulti­mát­ním pro­střed­ku nási­lí kon­ce 20. sto­le­tí.

Renting a BMWNezanedbatelné jsou i tech­nic­ké vymo­že­nos­ti, kte­ré u sebe agent nosí, mas­ko­va­né za před­mě­ty den­ní potře­by. Mnohé jejich vlast­nos­ti a roz­mě­ry jsou dnes sku­teč­ně rea­li­zo­va­tel­né. Jsem pře­svěd­čen, že např. dál­ko­vé ovlá­dá­ní auta by šlo zabu­do­vat do mobil­ní­ho tele­fo­nu, tře­ba­že pro­blémy by nasta­ly s pře­no­sem obra­zu a prů­mys­lo­vým ruše­ním mimo pří­mou dohled­nost. Jisté ovšem je, že nemé­ně snad­no by uži­va­tel tako­vé­ho zaří­ze­ní vzá­pě­tí šered­ně bou­ral.

Escaping -- handcuffedO čem tedy nový bon­dov­ský film je? Britská vojen­ská loď je za podiv­ných okol­nos­tí poto­pe­na u viet­nam­ské­ho pobře­ží. Nikdo nechá­pe, proč by čín­ské MIGy stří­le­ly v mezi­ná­rod­ních vodách, a proč by byly sestře­le­ny. Novináři se sbí­ha­jí do nové­ho cen­t­ra mezi­ná­rod­ní­ho napě­tí. Exkluzivní repor­tá­že při­ná­ší CMGN, nad­ná­rod­ní zpra­vo­daj­ská síť vlast­ně­ná Elliotem Carverem (Jonathan Pryce). Peníze a z nich ply­nou­cí moc potře­bu­jí pub­li­kum. Nejlákavějším před­sta­ve­ním je vál­ka.

Two agents on a boatBritská poli­tic­ká scé­na vře. Situaci je nut­no oka­mži­tě objas­nit. Odpověď se prav­dě­po­dob­ně skrý­vá v Carverově ham­bur­ském ústře­dí. Léta před­tím, než se sta­la Carverovou ženou, ele­gant­ní Paris (Teri Hatcher) měla afé­ru s agen­tem. Jmenoval se Bond. James Bond.
Ani Čína neza­há­lí. Carver, jemuž se dosud do nej­ka­pi­ta­lis­tič­těj­ší­ho komu­nis­tic­ké­ho stá­tu nepo­da­ři­lo pro­nik­nout, vidí pří­le­ži­tost ve zlá­ká­ní zjev­ně schop­né repor­tér­ky Wai Lin (Michelle Yeoh) do své fir­my. Jenže děv­če kří­ží Bondovi (Pierce Brosnan) ces­tu pří­liš čas­to na to, aby byla oby­čej­nou novi­nář­kou.

Následuje pro 007 obvyk­lá, ale báječ­ná a svě­ží mozai­ka akč­ních scén, neu­vě­ři­tel­ných honi­ček, pře­stře­lek a sou­bo­jů, pas­tí a úni­ků, doprav­ních pro­střed­ků se spe­ci­ál­ní výba­vou či bez ní, zato nápa­di­tě pou­ži­tých s bon­dov­sky non­ša­lant­ní zruč­nos­tí ve vzdu­chu, na sou­ši i na moři, jakož i pod hla­di­nou...

BMW Wire CutterSea DrillBěžte na nové­ho Bonda -- sto­jí za to. Název je prav­da tro­chu sla­bý: TOMORROW (Zítřek) se jme­nu­je Carverova agen­tu­ra, a s tím, že neu­mí­rá, to pocho­pi­tel­ně nemů­že být prav­da, to by nebyl Bond. Jaxem už psal, agent 007 na kon­ci 90. let je sice stá­le ješ­tě export­ní samec, ale již femi­nis­tic­ky poli­tic­ky korekt­ní, tak­že na film bych se nebál pozvat i dám­ské pub­li­kum, jež by nemě­lo být pohor­še­no. Výkony Michelle Yeoh, hon­g­kon­gské akč­ní hereč­ky, jsou vel­mi půso­bi­vé. A legen­dár­ní ang­lic­ký špi­o­náž­ní vyná­lez­ce Q (Desmond Llewelyn) je ve svém šest­nác­tém(!) bon­dov­ském fil­mu milouč­ký jako mas­ko­va­ný zástup­ce auto­půj­čov­ny.
Třebaže nápl­ní Tomorrow Never Dies je pocho­pi­tel­ně nási­lí, žád­né scé­ny mi nepři­padly vylo­že­ně nechut­né -- i odrost­lej­ší děti s ele­men­tár­ní před­sta­vou dob­ra, zla a svě­to­vé poli­ti­ky se budou jis­tě bavit. Příběhy Jamese Bonda, agen­ta 007, byly a budou ele­gant­ní­mi pohád­ka­mi. Z mých nej­ob­lí­be­něj­ších.

Hodnocení: DOST DOBRÉ

V Zítřku se setká­vá­me s výraz­ným pro­duct pla­ce­men­tem (rekla­mou). Zatímco The Lost World: Jurrasic ParkPeacemaker byly jas­ně finan­co­vá­ny Mercedes-Benzem, tato auta jsou nemi­lo­srd­ně drce­na Bondovým spe­ci­ál­ně upra­ve­ným BMW (viz řezač lan na obráz­ku výše vle­vo). Na jiném mís­tě děje 007, při­pou­tán k Wai Lin, prchá na motor­ce je BMW - jaké jiné?
What model?HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ
AVIS booth


Podívejte se na hodnocení Zítřek nikdy neumírá na Kinoboxu.

  • Rovněž síť auto­půj­čo­ven AVIS si muse­la při­pla­tit (viz ani­ma­ce vle­vo).
  • Boom!Helikoptéra, pro­ná­sle­du­jí­cí Bonda a Wai Lin, před­vá­dí vskut­ku pře­hna­né vychý­le­ní nos­né­ho roto­ru (viz dis­ku­se v rub­ri­ce FFFILM 17.12. a 24.12. a 31.12.). Nevěřím, že by sebe­vět­ší dyna­mic­ké natá­če­ní lis­tů dovo­li­lo tako­vý úhel náklo­nu; kro­mě toho by sta­či­lo do kou­ta zahna­né agen­ty pros­tě zastře­lit.
  • 007 a Wai Lin pro­jíž­dě­jí s motor­kou po viet­nam­ských bal­kó­nech, kte­ré se se stro­jo­vou pra­vi­del­nos­tí hrou­tí hned, jak je kola opus­tí. V rui­nách je dob­ře vidět, jak jsou plo­ši­ny peč­li­vě obno­vi­tel­ně při­vá­zá­ny, aby se scé­na moh­la točit zno­vu.
  • Při prv­ní pře­střel­ce uvnitř plí­ži­vě „nevi­di­tel­né“ lodi zlo­du­chů by tato vyvo­la­la veli­ký poplach na akus­tic­kých detek­to­rech brit­ské flo­ti­ly - vždyť je to ran­dál. Loď přes­to zůstá­vá nevi­di­tel­ná.
  • Že by zlo­du­ši nemě­li na lodi hlíd­ku, kte­rá by spatřila/uslyšela blí­ží­cí se nafu­ko­va­cí člun?
  • Tvary leta­dla, se kte­rým Bond pro­vá­dí taš­ka­ři­ce na začát­ku fil­mu, jsou jaxi pově­do­mé. Není to čes­ký L-39 Albatros?

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  James Bond


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,11544 s | počet dotazů: 263 | paměť: 73189 KB. | 16.04.2024 - 10:44:23