Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Barbarella - Nejvíce sexy film dle komiksu

Barbarella - Nejvíce sexy film dle komiksu

Bar02
Bar02
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Píše se rok 40 000. Anti-gravitační sex-bomba Barbarella (Jane Fonda) je ze své­ho klid­né­ho pole­to­vá­ní vyru­še­na žádos­tí pre­zi­den­ta Země (Claude Dauphin), aby zachrá­ni­la svět před zlý­mi úmys­ly věd­ce Durana Durana (Milo O´ Shea), kte­rý vytvo­řil zbraň co může zni­čit lid­stvo......

Komiksové fil­my dnes vlád­nou svě­tu a jsou hlav­ní­mi fil­mo­vý­mi main­stre­a­mo­vý­mi udá­lost­mi posled­ních let. Ať už mlu­ví­me o Trilogii o Temném rytí­ři od Christophera Nolana nebo celém Marvel Cinematic Universe tak jsou komik­so­vé fil­my aktu­ál­ně nej­ú­spěš­něj­ší fil­mo­vý žánr/podžánr. Byli ale časy kdy se tato věc roz­hod­ně o komik­so­vých fil­mech říci neda­la a prav­dě­po­dob­ně kdy­bys­te v této době před­po­vě­dě­li slá­vu, kte­ré se komik­so­vé fil­my dočka­jí v 21. sto­le­tí tak by se vám odmě­nou stal pou­ze výsměch.

Filmová Barbarella v režii Rogera Vadina a s (teh­dej­ší) sex­bom­bou Jane Fonda v hlav­ní roli spat­ři­la svět­lo svě­ta v roce 1968. Tehdy byl nejznámějším/nejúspěšnějším zástup­cem seri­á­lo­vý Batman s Adamem Westem v hlav­ní roli, kte­rý se též v roce 1966 krom své prv­ní série dočkal také celo­ve­čer­ní­ho fil­mu. Byla to kaž­do­pád­ně doba kdy komik­so­vé fil­my téměř nikdo nebral váž­ně a měli sku­teč­ně jiné poje­tí než dnes (vždy mini­mál­ně tro­chu) váž­ně poja­té komik­so­vé adap­ta­ce. V roce 1968 poté došlo prá­vě na adap­ta­ci komik­su Barbarella, kte­rá pochá­zí z Francie a její autor je Jean-Claude Forest. První komiksy s Barbarellou spat­ři­li svět­lo svě­ta v roce 1962 a ihned způ­so­bi­li skan­dál a tato komik­so­vá série byla ozna­če­na jako prv­ní komik­so­vá por­no série. Příběh komik­sů se totiž ode­hrá­vá v dale­ké budouc­nos­ti kde titul­ní hrdin­ka ces­tu­je od pla­ne­ty k pla­ne­tě a vět­ši­nou se nechá mimo­zemš­ťa­ny svést. Ve své době byl toto sku­teč­ně poprask a dnes při všech těch femi­nis­tic­kých hnu­tích je rea­li­za­ce jaké­ho­ko­liv rema­ku o téhle doslo­va naiv­ní hlav­ní hrdin­ce co se vyspí s kaž­dým vel­mi neprav­dě­po­dob­ná i přes to, že ješ­tě pár let nazpá­tek se o to pokou­šel i samot­ný Robert Rodriguez, ovšem ztros­ko­tal na tom aby dostal ide­ál­ní roz­po­čet. Rok 1968 je ale rok kdy se Vadimovi moh­lo poda­řit fil­mo­vou adap­ta­ci údaj­ně vel­mi věr­ně adap­to­vat dle komik­su.... a dost mož­ná tím způ­so­bil i to, že se komik­so­vé fil­my neda­li brát váž­ně a na něja­kou revo­lu­ci způ­so­be­nou nejdří­ve v leh­čí for­mě Supermanem Richarda Donnera v roce 1978, poz­dě­ji tro­chu sil­něj­ší Batmanem Tima Burtona v roce 1989 a nako­nec tou nej­sil­něj­ší X-Meny Bryana Singera v roce 2000 se po Barbarelle muse­lo ješ­tě doce­la čekat.

Barbarella je sice adap­ta­cí „ por­no komik­su´´, ve výsled­ku se ale film bez veš­ke­rých sexu­ál­ních scén obe­jde a výsled­ně to oprav­du vypa­dá jako por­no ze kte­ré­ho někdo vystři­hl všech­ny ero­tic­ké scé­ny krom jed­né, kte­rá ale sází na tro­chu pokro­ko­věj­ší sexu­ál­ní styk, kte­rý frčí v roce 40 000. Přesto se Barbarella téměř nebo­jí uká­zat se v rou­še evi­ně už v úvo­du, všich­ni muži včet­ně Prezidenta Země nad Barbarellou pocho­pi­tel­ně slin­ta­jí, za odmě­nu kvů­li výpo­mo­ci si muži žáda­jí sex a Barbarella s tím nemá pro­blém, pro­to­že morál­ní zása­dy jsou v roce 40 000 na tro­chu jiné úrov­ni a pře­de­vším se i hlav­ní zápo­rák poku­sí naší hlav­ní hrdin­ku zabít stro­jem, kte­rý jí má způ­so­bit vrchol­ný orgas­mus! Už v těch­to pár názna­cích se dá jas­ně vyde­du­ko­vat, že je Barbarella sku­teč­ným fil­mo­vým cho­dí­cím WTF a to se člo­věk ješ­tě neza­čal bavit o věcech jako je jeho vizu­ál­ní styl (kte­rý fun­gu­je tak z 50%) nebo nedo­sta­teč­né vysvět­le­ní něko­li­ka základ­ních dějo­vých pro­blé­mů a děr. Sluší se ale něco říct- Barbarella je zce­la oči­vid­ně jed­no­du­chý až pří­mo naiv­ní film a ten film to o sobě sám víc moc dob­ře, pro­to­že už původ­ní před­lo­ha je vel­mi naiv­ní a má štěs­tí v tom, že se obje­vi­la v době kdy rov­no­práv­nost práv neby­la sku­teč­ně tak vyhro­ce­ná zále­ži­tost.

Je hlav­ní Barbarella naiv­ní a hlou­pá sexy žena, kte­rá je špat­ným vzo­rem pro mla­dé dív­ky? Možná, že ano ale co už. Jane Fonda tu v rám­ci toho co jí scé­nář nabí­zí totiž nabí­zí, než na svůj herec­ký výkon tu ale sází pře­de­vším na svou krá­su a něž­nost, kte­rá má oprav­du nesku­teč­né kouz­lo. Charakter Barbarelly je mož­ná úhlav­ním nepří­te­lem (tedy dru­hým, prv­ním jsou jas­ně muži!) pro veš­ke­rá femi­nis­tic­ká hnu­tí, ten­to film ale roz­hod­ně nějak sílu žen nezten­ču­je, nao­pak jen vyu­ží­vá toho, že v roce 40 000 sku­teč­ně lid­ská evo­lu­ce pro­šla něja­kým vývo­jem a sex s člo­vě­kem, kte­ré­ho zná­te byť jen 10 minut už není tak nechut­ná nabíd­ka. Ve finá­le se ako­rát uká­že, že kla­sic­ký sex má pořád vět­ší kouz­lo než nová tech­ni­ka sou­lo­že­ní přes vyvi­nu­té pilu­le a násled­né dotý­ká­ní ruky. Už tenhle prvek je nesku­teč­ně zábav­ný a Barbarella si tak občas doká­že ukrad­nout i oprav­du parád­ní hláš­ku.

Bar01

Kdybych se měl roz­hod­nout zda se mi výsled­ný fil­mo­vý vizu­ál spíš líbí nebo ne, odpo­věď by byla spíš ne. Rozpočet teh­dy vyšel na 9 mili­o­nů dola­rů, což v té době byla vel­ká část­ka (ten samý rok mimo­cho­dem vyšla i 2001: Vesmírná Odysea, kte­rá měla vyjít až na 12 mili­o­nů dola­rů), nejsem si ale úpl­ně jis­tý zda šli pení­ze tím správ­ným smě­rem a zda se díky tomu dočkal film nej­lep­ších kulis. Jakmile se tře­ba dosta­ne­me do měs­ta Sogo tak může­me říct, že mini­mál­ně vizu­ál­ní poje­tí toho­to měs­ta se pove­dl. Trochu hůř se tvůr­ci popa­so­va­li s laby­rin­tem kde žijí vyhnan­ci toho měs­ta a co se týče pla­ne­ty Tau Ceti tak zde už bych měl s vybra­nou loka­cí pro­blém vět­ší. I s kuli­sa­mi jsem měl občas pro­blém, design vesmír­né lodi hlav­ní hrdin­ky je ale ve finá­le vlast­ně až cel­kem mile úsměv­ný.

Na Barbarelle mě těší, že si někdo uvě­do­mil co točí a přes­to nato­čil co nej­lep­ší mož­ný film co v rám­ci pod­mí­nek šlo. Mám jen s tím fil­mem pro­blém, že je sice zají­ma­vý už z prin­ci­pu z jaké před­lo­hy vychá­zí a že Jane Fonda si sku­teč­ně doká­že ztvár­ně­ním téhle naiv­ní hrdin­ky ukrást film hod­ně snad­no pro sebe, ten film je občas na něko­li­ka mís­tech sku­teč­ně pře­hna­ný a scé­na se stro­jem na rozkoš je mož­ná už sku­teč­ně tro­chu moc, pro­to­že už dáv­no pla­tí, že to co fun­gu­je na strán­kách komik­su (pokud něco tako­vé­ho v komik­sech exis­to­va­lo) poté nemu­sí nut­ně fun­go­vat ve fil­mo­vé podo­bě. A prá­vě scé­na se stro­jem na rozkoš je moment kdy u mně film kle­sl a do kon­ce už mě neza­u­jal ani finál­ní bitvou, finál­ní kon­fron­ta­cí či závě­reč­nou scé­nou, kte­rá je....... div­něj­ší než mož­ná vše co se před­tím v celé Barbarelle obje­vi­lo! A to už za sebou dáv­no máme scé­ny jako scé­ny s vraž­dí­cí­mi panen­ka­mi, (děs­né vizu­ál­ní podá­ní i na svou dobu), „ sněž­né­ho muže´´, sle­pé­ho andě­la, kte­ré­mu může víru v létá­ní vrá­tit jen sex nebo setká­ní s vůd­cem revo­lu­ce jmé­nem Dildano! Posledních 10-15 minut Barbarelly u mně ve finá­le zka­zi­lo tak tro­chu dojem z toho­to fil­mu i přes to, že své kouz­lo má i přes vel­ký počet vad na krá­se a pohled na roz­to­mi­lou Jane Fonda vyna­hra­dí snad vše.

Film, kte­rý je naiv­ní urči­tě zce­la záměr­ně a dělá si ze sebe legra­ci a fun­gu­je to. Taková je Barbarella- Není doko­na­lá, v závě­ru se roz­pad­ne pod ruka­ma a v něko­li­ka momen­tech je level WTF až pře­hna­ný, přes­to má ten film své spe­ci­fic­ké kouz­lo. Tenhle film má štěs­tí v době ve kte­ré vzni­kl, pro­to­že dnes by sku­teč­ně vznik­nout nemohl a mož­ná by pře­ce jen byla ško­da kdy­by nevzni­kl ani v tom šede­sá­tém osmém. Barbarella jinak ve finá­le inspi­ro­va­la i spo­leč­nou tvor­bu Miloše Macourka a Václava Vorlíčka a vzhle­dem k tomu, že film pro­šel i u nás za komu­nis­tů mohl fil­mo­vý pla­kát u nás vytvo­řit Jan Saudek.... A zrov­na jemu snad film plný ero­ti­ky a rozko­še nemohl sed­nout víc! Na sequel ani rebo­ot ve finá­le snad sku­teč­ně nikdy nedo­jde a v tomhle pří­pa­dě je to sku­teč­ně dobře- Tohle je totiž film své doby a měl v tomhle ohle­du štěs­tí. U spous­ty fil­mů se dá řvát, že nepo­tře­bu­ji rema­ke či rebo­ot, zrov­na u Barbarelly by ale ani jed­na z těch­to mož­nos­tí pros­tě nemoh­la fun­go­vat......

Verdikt: 3 z 5


Foto: Paramount Pictures


Podívejte se na hodnocení Barbarella na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Kája, Durand, Vadim

Jestli u nás vytvo­řil pla­kát k Barbarelle Jan Saudek, tak dok­to­ra Duranda Duranda musel hrát Roger Vadim.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,13847 s | počet dotazů: 273 | paměť: 71785 KB. | 13.07.2024 - 15:13:51