Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Než si pro nás přijde - V hlavních rolích excelují Jack Nicholson a Morgan Freeman.

Než si pro nás přijde - V hlavních rolích excelují Jack Nicholson a Morgan Freeman.

NezSi
NezSi
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Než si pro nás při­jde je typic­ká odpo­čin­ko­vá zále­ži­tost. Někteří lidé pro podob­né úče­ly vyu­ží­va­jí kaž­do­den­ně novác­ký seri­ál neval­né kva­li­ty Ulice, zatím­co jiní dáva­jí před­nost sezna­mo­va­cí­mu pořa­du našich slo­ven­ských sou­se­dů Srdcovky na komerč­ní tele­ví­zii Markíza…
No a urči­tě se najdou také lidé, kte­ří zaví­ta­jí za podob­ným úče­lem na ten­to nový film. A pokud od něj čeka­jí prá­vě a jen tohle, tak si jej oprav­du uži­jí.

Od reži­sé­ra Roba Reinera se mi zatím líbil snad jen jeden film – thriller Misery nechce zemřít z roku 1990 s děsi­vě pře­svěd­či­vou Kathy Bates v hlav­ní roli. A po jeho novém sním­ku s Morganem Freemanem v roli vyslou­ži­lé­ho auto­me­cha­ni­ka od vel­ké čer­noš­ské rodin­ky a Jacka Nicholsona coby pra­cha­té­ho leč opuš­tě­né­ho morou­se, kte­ří se na sta­rá kole­na zka­ma­rá­dí v nemoc­ni­ci, to tak i zůsta­ne.

Ne že bych se nepo­ko­chal neu­tu­cha­jí­cím herec­kým umě­ním obou Pánů her­ců, ale zají­ma­lo by mě, jest­li si Jack Nicholson v dobách své slá­vy naby­té výko­ny ve fil­mech jako Přelet nad kukač­čím hníz­dem či Čínská čtvrť doká­zal před­sta­vit, že by hrál v něčem tak tuc­to­vém jako „las­ka­vá rodin­ná kome­die“. Mno, ale on už vlast­ně svůj názor na účin­ko­vá­ní v nepří­liš ambi­ci­óz­ních pro­jek­tech dal naje­vo svou pří­tom­nos­tí v Segalově Kursu sebe­o­vlá­dá­ní. Nyní si podob­ně nevkus­ný pro­jekt zopa­ko­val zno­vu.

Morgan Freeman je hod­ný člo­věk. To se vám chtě nechtě vkra­de na jazyk při sle­do­vá­ní jeho fil­mů. Byl vám snad už někdy sym­pa­tič­těj­ší něja­ký jiný po prá­vu doži­vot­ně odsou­ze­ný vrah, než Red z Darabontova hitu Vykoupení z věz­ni­ce Shawshank?
Či jste cíti­li vět­ší respekt k něja­ké­mu jiné­mu omše­lé­mu jed­no­o­ké­mu boxe­ro­vi, kte­rý někde čis­tí „hajz­ly“, než k Eddiemu Scrap-Iron Duprisovi z Eastwoodovy Million Dollar Baby? Já mys­lím, že ne, a tak není divu, že Freeman opět dodá­vá fil­mu obrov­skou dáv­ku lid­skosti, při­ro­ze­nos­ti a leh­kos­ti před kame­rou a pozve­dá jej tak ze dna ale­spoň na prů­měr.

To tahá­ní uto­pe­né­ho z vody a jeho oži­vo­vá­ní pla­tí i o Jacku Nicholsonovi. Jeho „ksichtě­ní“ na kame­ru je pros­tě boží a jis­kry cha­risma­tu na dámy jis­tě dál srší i přes jeho již zestár­lou a obtloustlou posta­vu. Podle toho, co vím o Jackově sou­kro­mém živo­tě, si mys­lím, že v tomhle fil­mu hra­je tak tro­chu sebe sama.

Ale pozor! Ve fil­mu nebu­de jen legra­ce pro­vá­ze­ná „cra­zy“ nápa­dy. Tahle sran­da totiž slou­ží jako tzv. Bucket list. Když ten­to původ­ní název fil­mu vyslo­ví­te v Americe, zřej­mě tam kaž­dé­ho ze záhad­ných důvo­dů napad­ne, že se jed­ná o papír s nej­vět­ší­mi sny, kte­ré si chce člo­věk před smr­tí spl­nit.

No a prá­vě bláz­ni­vé řádě­ní Freemana a Nicholsona na plát­ně má oboum pánům pomo­ci pře­krýt smu­tek z jinak nepří­z­ni­vé zprá­vy, že do roka zemřou na rako­vi­nu. Ano přá­te­le to je hlav­ní dějo­vá záplet­ka, na kte­rou se ješ­tě naba­lí pár mora­li­tek o vzta­zích s naši­mi nej­bliž­ší­mi, a může­me ser­ví­ro­vat jako fil­mo­vou hotov­ku.
Jak bych hod­no­til ten­to film bez účas­ti exce­lent­ních pánů Jacka Nicholsona a Morgana Freemana? Dosti pra­chbíd­ně, řek­nu vám. Rozhodně bych nevě­řil, že s něčím tako­vým lze při­jít bez rdí­cích se ušních lalůč­ků mezi byť jen nepa­tr­ně nároč­něj­ší pub­li­kum než je mateř­ská škol­ka v Horní Třebáni. Oba her­ci však v tom­to fil­mu pře­ce­jen účin­ku­jí a tak o scé­nář oši­ze­ný sní­mek nezů­sta­ne viset nad pro­pas­tí trap­né­ho maras­tu.


Foto: Warner Bros


Podívejte se na hodnocení Než si pro nás přijde na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,24145 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71929 KB. | 22.07.2024 - 21:35:24