Kritiky.cz > Recenze knih > Bígl Bertík a jeho další historky z psího života

Bígl Bertík a jeho další historky z psího života

1533496486 3 2 muj psi zivot bigl bertik
1533496486 3 2 muj psi zivot bigl bertik
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jelikož vyprá­vě­ní bíg­la Bertíka si čte­ná­ři oblí­bi­li, na trhu se obje­vi­lo pokra­čo­vá­ní s názvem Můj psí život: Bígl Bertík zno­vu na scé­ně

Po kni­ze urči­tě sáh­nou jak pej­s­ka­ři, milov­ní­ci psů, tak ale i ti, co mají rádi zví­řa­ta a co tou­ží po odpo­čin­ko­vé čet­bě.

Bígl Bertík už tro­chu dospěl, není to již ztřeš­tě­né ště­ně, ale svou ener­gii, radost ze živo­ta a sla­bost pro pěk­né fen­ky si jako správ­ný pes zacho­val a pro­to­že se udá­lo v jeho živo­tě spous­tou zají­ma­vých věcí, roz­ho­dl se s nimi se čte­ná­ři podě­lit. Bertík, celým jmé­nem Alberto z Rododendronu, opět pood­krý­vá pří­ho­dy ze své­ho živo­ta, ale také i rodi­ny páníč­ka.  S Bertíkem se dozví­te, jak urči­té cho­vá­ní páníč­ků vní­ma­jí psi a co vlast­ně ve svém psím živo­tě řeší. Náhled na cho­vá­ní lidí z pohle­du psa může být pro čte­ná­ře pouč­né a mnoh­dy si uvě­do­mí, jak směš­ně to může někdy vypa­dat, ale z naše­ho pohle­du by nás toto nikdy nena­padlo. Některé pří­běhy nejsou jen vese­lé, je v nich zob­ra­ze­na i mnoh­dy smut­ná sku­teč­nost, že ne kaž­dý pes má tak skvě­lé páníč­ky jako Bertík, což odrá­ží sou­čas­nou rea­li­tu. Dozvíte se, že i Bertíkův útěk neměl jed­nou málem dob­rý konec, kdy­by při něm nestá­li všich­ni jeho psí andě­lé…

Knížka je roz­dě­le­na na krát­ké kapi­tol­ky, tudíž si může­te tře­ba i s dět­mi číst po kous­kách před spa­ním nebo když máte chvil­ku vol­no. Svým malým for­má­tem a malou hmot­nos­tí se kníž­ka hodí i vel­mi dob­ře na ces­ty, ať už do prá­ce, výlet apod. Knížka je dopl­ně­na moc pěk­ný­mi ilu­stra­ce­mi, už titul­ní strán­ka se mi líbi­la a zau­ja­la mě.

Od kníž­ky jsem čeka­la poho­do­vé a odpo­čin­ko­vé čte­ní, což kníž­ka spl­ni­la, navíc se mís­ty člo­věk i zasmě­je. Na dru­hou stra­nu je kníž­ka prů­měr­ná, pod­le mě ničím nevy­ni­ká, mnoh­dy by se dala napsat lépe, někte­ré pří­ho­dy jsou tako­vé ničím nevy­bo­ču­jí­cí, troš­ku to půso­bí, aby autor zapl­nil nějak kníž­ku. Nicméně pokud si chce­te u kníž­ky odpo­či­nout a máte nála­du na nená­roč­né čte­ní, tak ji roz­hod­ně dopo­ru­ču­ji.


Autor: Martin Čáp

Nakladatelství:  Grada pod znač­kou Cosmopolis

Žánr: Humor

Počet stran: 192

Hodnocení: 75 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,81002 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71862 KB. | 20.07.2024 - 20:38:06