Kritiky.cz > Speciály > Bláznivá střela: Z archivů policejního oddělení

Bláznivá střela: Z archivů policejního oddělení

Photo © 1988 Paramount Pictures
Photo © 1988 Paramount Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 3,00 z 5)
Loading...

Bláznivá stře­la: Z archi­vů poli­cej­ní­ho oddě­le­ní  (zná­mý také jako The Naked Gun) je ame­ric­ká kri­mi­nál­ní kome­die z roku 1988, kte­rou reží­ro­val David Zucker a vyda­la spo­leč­nost Paramount Pictures. Ve fil­mu hra­je Leslie Nielsen roli nemotor­né­ho poli­cej­ní­ho poru­čí­ka Franka Drebina. Ve ved­lej­ších rolích se dále obje­vu­jí Priscilla Presleyová, Ricardo Montalbán, George Kennedy a O. J. Simpson.

Film se vyzna­ču­je rych­lou slaps­tic­ko­vou kome­dií, včet­ně mno­ha vizu­ál­ních i slov­ních hří­ček a gagů. Film vychá­zí z posta­vy, kte­rou Nielsen ztvár­nil v tele­viz­ním seri­á­lu Policejní koman­do! a je záro­veň jeho pokra­čo­vá­ním. Základní tvůr­čí tým, kte­rý sto­jí za seri­á­lem Policejní oddíl! a fil­mo­vou sérií, tvo­ří David Zucker, Jim Abrahams a Jerry Zucker a také Pat Proft v růz­ných kom­bi­na­cích.

Děj

Policejní oddíl poru­čí­ka Franka Drebina na dovo­le­né v Bejrútu naru­ší kon­fe­ren­ci nej­vět­ších nepřá­tel Ameriky (Idi Amina, Muammara Kaddáfího, aja­tollá­ha Chomejního, Jásira Arafata, Fidela Castra a Michaila Gorbačova), kte­ří se sna­ží vymys­let tero­ris­tic­ký plán na poko­ře­ní USA.V Los Angeles se poli­cis­ta Nordberg pokou­ší pře­ka­zit dro­go­vou ope­ra­ci s hero­i­nem, kte­rou orga­ni­zu­je pod­ni­ka­tel Vincent Ludwig, a je zastře­len Ludwigovými nohsle­dy. Po návra­tu do L. A. a sezná­me­ní s pří­pa­dem navští­ví Drebin Nordberga v nemoc­ni­ci. Nordberg mu poskyt­ne záhad­né indi­cie, včet­ně obráz­ku Ludwigovy lodi, na níž byl obchod orga­ni­zo­ván. Frank se také dozví­dá, že Nordbergova bun­da byla pozi­tiv­ně tes­to­vá­na na hero­in.

Policejní koman­do je pově­ře­no ochra­nou při návštěvě krá­lov­ny Alžběty II. v Los Angeles a kapi­tán Ed Hocken Frankovi sdě­lí, že má 24 hodin na to, aby Nordberga očis­til, než se to roz­křik­ne a zne­hod­no­tí krá­lov­ni­nu návště­vu.

Po Frankově návštěvě se Ludwig dozví­dá, že Nordberg je stá­le naži­vu. Ludwig požá­dá svou asi­s­tent­ku Jane Spencerovou, aby Frankovi pomoh­la při vyšet­řo­vá­ní, a oba se do sebe zami­lu­jí. Jane však o nezá­kon­ných akti­vi­tách své­ho zaměst­na­va­te­le neví. Mezitím se Ludwig setká­vá s Pahpshmirem, účast­ní­kem bej­r­út­ské schůz­ky, aby s ním pro­jed­nal spik­nu­tí pro­ti krá­lov­ně. Ludwig sou­hla­sí, že to udě­lá za 20 mili­o­nů dola­rů, a vysvět­lí, že pou­ži­je pípák, kte­rý doká­že vytvo­řit aten­tát­ní­ka pomo­cí posthyp­no­tic­ké suges­ce. Ludwig se poku­sí nechat Nordberga zabít v nemoc­ni­ci tím, že zhyp­no­ti­zu­je léka­ře. Frank úspěš­ně ochrá­ní Nordberga, ale záro­veň způ­so­bí, že aten­tát­ník nabou­rá autem do ben­zi­no­vé­ho vozu, pak do balis­tic­ké rake­ty a nako­nec do továr­ny na ohňostro­je. Díky tomu se Frankovi nepo­da­ří odha­lit motiv poku­su o vraž­du.

Frank se poté vlou­pá do Ludwigovy kan­ce­lá­ře a hle­dá důka­zy. Najde vzkaz od Pahpshmira adre­so­va­ný Ludwigovi, kte­rý potvr­zu­je jeho pode­zře­ní, ale nechtě­ně zalo­ží požár, kte­rý vzkaz i kan­ce­lář zni­čí. Frank poz­dě­ji kon­fron­tu­je Ludwiga se svý­mi obvi­ně­ní­mi na recep­ci u pří­le­ži­tos­ti krá­lov­ni­na pří­jez­du. Ludwigovo před­ve­de­ní muš­ke­ty krá­lov­ně si špat­ně vylo­ží jako útok a sna­ží se ji chrá­nit, ale způ­so­bí jen vět­ší pro­blém a je vyho­zen z poli­cej­ní­ho oddí­lu. Poté Jane zjis­tí, že plán bude pro­ve­den na base­ballo­vém zápa­se na sta­di­o­nu v Anaheimu a že jeden z hrá­čů pro­ve­de čin.

Policejní koman­do dora­zí na sta­di­on. Aby mohl pro­hle­dat hrá­če, Frank vyřa­dí roz­hod­čí­ho na domá­cí metě, zaujme jeho mís­to a pro­hle­dá­vá hrá­če, zda nema­jí zbra­ně, zatím­co jsou na pál­ce. Ludwig nako­nec akti­vu­je své­ho „spí­cí­ho“ Reggieho Jacksona. Jane zalar­mu­je Franka, kte­rý Jacksona pro­ná­sle­du­je a napad­ne ho, ale Jacksonovi se poda­ří utéct, když Frankova akce odstar­tu­je rvač­ku na lavič­ce. Ludwig drží na Janea pis­to­li a začne opouš­tět sta­di­on, zatím­co Jackson si bere na muš­ku krá­lov­nu. Frank se poku­sí Jacksona zne­škod­nit uspá­va­cí šip­kou, ale mine a zasáh­ne vel­kou ženu na hor­ní palubě. Ta pře­pad­ne přes zábrad­lí a při­sta­ne na Jacksonovi, čímž ho zne­škod­ní a zachrá­ní krá­lov­ně život.

Frank sle­du­je Ludwiga na hor­ní palu­bu sta­di­o­nu a postře­lí Ludwiga dal­ší šip­kou, čímž způ­so­bí, že Ludwig spad­ne přes okraj sta­di­o­nu, kde ho sra­zí pro­jíž­dě­jí­cí auto­bus, pře­je­de par­ní válec a ušla­pe pocho­do­vá kape­la USC. Někteří čle­no­vé kape­ly nechtě­ně šláp­nou na Ludwigův pípák, což spus­tí Janeův pokus o zabi­tí Franka. Ten pře­ru­ší Janin hyp­no­ti­zo­va­ný stav tím, že jí ote­vře­ně vyzná své city a dá jí zásnub­ní prs­ten. Frank a Jane se setká­va­jí se sta­ros­tou Barkleym, kte­rý Franka zno­vu při­jí­má na poli­cej­ní oddě­le­ní, a uzdra­ve­ný Nordberg mu gra­tu­lu­je. Bohužel Frank omy­lem sho­dí Nordbergův inva­lid­ní vozík ze scho­dů na sta­di­o­nu a vypus­tí ho na hřiš­tě.

Produkce

Film se natá­čel na růz­ných mís­tech v Los Angeles v Kalifornii a jeho oko­lí.

Hlavní natá­če­ní pro­bí­ha­lo od 22. úno­ra do 6. květ­na 1988.

Baseballové utká­ní mezi kali­forn­ský­mi Angels a Seattle Mariners neby­lo původ­ně plá­no­vá­no. Protože jsou Zuckerovi a Abrahamsovi rodá­ci z Wisconsinu, požá­da­li MLB, aby jim umož­ni­la pou­žít jako jeden z týmů Milwaukee Brewers, ale mís­to toho jim bylo dopo­ru­če­no pou­žít Mariners. Pokus min­ne­sot­ské­ho rodá­ka Profta, aby se ten­to tým jme­no­val Twins, byl klu­bem odmít­nut. Soupeřem Mariners měl být tým Los Angeles Dodgers, kte­rý i přes svou ocho­tu umož­nit vyu­ži­tí Dodger Stadium pro natá­če­ní odmí­tl být ve fil­mu zmí­něn kvů­li nesou­hla­su se scé­nou rvač­ky na lavič­ce. Scénáristé potře­bo­va­li domá­cí tým síd­lí­cí ve Velkém Los Angeles, kte­ré bylo dějiš­těm fil­mu, a tak se úspěš­ně dohod­li na Angels.

Ricardo Montalbán byl pro­du­cen­ty vybrán do role padou­cha poté, co byl zařa­zen na seznam jmen, kte­rý sesta­vi­li lidé zod­po­věd­ní za obsa­ze­ní fil­mu. Bratři Zuckerové vidě­li jeho výkon ve fil­mu Star Trek II: Khanův hněv.

Recepce

Kritické ohlasy

Film je pova­žo­ván za jed­nu z nej­lep­ších kome­dií všech dob. Na ser­ve­ru Rotten Tomatoes má film na zákla­dě 57 recen­zí hod­no­ce­ní 86 % s prů­měr­ným hod­no­ce­ním 7,5/10. Shoda kri­ti­ků na této strán­ce zní: „Bláznivá stře­la je plná gagů, kte­ré jsou hloupé, neo­mlu­vi­tel­ně drs­né a nako­nec zábav­né.“ Na ser­ve­ru Metacritic má film na zákla­dě hod­no­ce­ní 13 kri­ti­ků 76 bodů ze 100, což zna­me­ná „obec­ně pří­z­ni­vé hod­no­ce­ní“. Diváci dota­zo­va­ní ser­ve­rem CinemaScore udě­li­li fil­mu prů­měr­nou znám­ku „A-“ na stup­ni­ci od A do F.

Roger Ebert z dení­ku Chicago Sun-Times udě­lil fil­mu tři a půl hvěz­dič­ky (ze čtyř mož­ných) a řekl: „Film je skvě­lý: „Film je, řek­ně­me, stej­ně vtip­ný jako všech­ny kome­die, kte­ré letos vyšly...“ (více) Člověk se smě­je a pak se smě­je sám sobě, že se smě­je.“

V anke­tě tele­viz­ní sta­ni­ce Channel 4 byl zvo­len 14. nej­lep­ší kome­dií všech dob. Deník The New York Times film vybral jako jeden z 1000 nej­lep­ších fil­mů, kte­ré kdy byly nato­če­ny. V anke­tě časo­pi­su Empire byl ozna­čen za 7. nej­vtip­něj­ší kome­dii všech dob.

Box office

Film byl uve­den do kin 2. pro­sin­ce 1988 a o pre­mi­é­ro­vém víken­du se umís­til na prv­ním mís­tě v poklad­nách kin ve Spojených stá­tech a Kanadě s výděl­kem 9,3 mili­o­nu dola­rů. O dru­hém víken­du vydě­lal 6,1 mili­o­nu dola­rů a pro­pa­dl se na dru­hé mís­to za nově vyda­ná Dvojčata (11,2 mili­o­nu dola­rů).

Film dále vydě­lal v poklad­nách kin ve Spojených stá­tech a Kanadě 78,8 mili­o­nu dola­rů a v zámo­ří 73,7 mili­o­nu dola­rů, cel­kem tedy celo­svě­to­vě 152,4 mili­o­nu dola­rů.


Zdroj: Anglická wiki­pe­die


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Bláznivá střela


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,77436 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72449 KB. | 23.04.2024 - 13:03:17