Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Černý krab – Švédi na ledu

Černý krab – Švédi na ledu

CK
CK
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Za sta­rých dob­rých časů, kdy domá­cí­mu kou­ká­ní na fil­my vlá­dl for­mát VHS, spat­ři­ly svět­lo svě­ta sním­ky, kte­ré by jin­dy nevznik­ly. Jednoduše by se nevy­pla­ti­lo poslat je do kin, pro­to­že snad ani jejich tvůr­ci nevě­ři­li, že by na ně při­šlo dosta­teč­né množ­ství divá­ků. A his­to­rie se zase jed­nou rýmu­je!

Jen for­mát VHS nahra­di­ly stre­a­mo­va­cí služ­by v čele s Netflixem a Filmfanatic se zno­vu chy­til do pas­ti. Postapokalyptické béč­ko Černý krab totiž v trai­le­ru doká­za­lo navna­dit, jen­že slo­vy kla­si­ka: dopadlo to jako vždyc­ky.

ŠVÉDSKÁ TROJKA
Netflix napl­ňu­je kvó­ty ohled­ně lokál­ní tvor­by a své mís­to na výslu­ní ten­to­krá­te dostá­va­jí Švédi. Nejznámější herec­kou tvá­ří je ostří­le­ná Noomi Rapace, kte­ré se před časem zada­ři­lo ve skvě­lé čer­né kome­dii Cesta za smí­ře­ním. Naopak svo­jí celo­ve­čer­ní pre­mi­é­ru si tu při­pi­su­je pro­dukč­ní spo­leč­nost, reži­sér i scé­náris­ta a troj­lís­tek debu­tan­tů je pro kva­li­tu fil­mu až pří­liš ris­kant­ní sáz­kou.

NEJLEPŠÍ NA LEDU
Úvodní scé­ny doká­ží navna­dit. Zničující vál­ka pro­ti nepo­jme­no­va­né­mu nepří­te­li se umí vrýt pod kůži a pře­de­vším reži­sér uka­zu­je, že talent mu roz­hod­ně nechy­bí. Atmosféra je skvě­lá. Originální je i scé­náris­tic­ká záplet­ka. Šestice vojá­ků se na brus­lích vydá­vá skr­ze zamrz­lé sou­ostro­ví na vzdá­le­nou základ­nu, kam mají dodat taju­pl­nou zásil­ku, kte­rá může zvrá­tit prů­běh vál­ky.

Putování skr­ze zamrz­lou kra­ji­nu má své kouz­lo, ale neče­kej­te epic­ké bitvy na ledu. Akce je ve fil­mu pomá­lu a pořád­né pře­střel­ky se vlast­ně dočká­me až v cílo­vé rovin­ce. I tak jde o tu zábav­něj­ší část fil­mu. Závěr totiž mohl vypa­dat dob­ře na papí­ře, jen­že když ho sle­du­je­te pří­mo na obra­zov­ce, bolí to. Motivace i pro­zře­ní postav se mož­ná dají pocho­pit, jen­že tak razant­ní pře­rod názo­ro­vých posto­jů by si zaslou­žil hlub­ší vykres­le­ní.

Přes všech­nu pompéz­nost, kte­rou se Netflix sna­žil nacpat do trai­le­ru, je Černý krab chudým akč­ním béč­kem, kte­ré­mu ome­ze­ný roz­po­čet kou­ká ze scé­ná­ře. Tvůrci se zkrát­ka muse­li vyhnout pompéz­ním scé­nám. Občas z toho vypa­dl dob­rý nápad (zamrz­lý hřbi­tov), tak­že tvůr­ce neza­tra­cu­ji, ale vy od fil­mu neče­kej­te víc, než posta­po jed­no­hub­ku.


Photo © Netflix


Podívejte se na hodnocení Černý krab na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,80520 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71650 KB. | 13.07.2024 - 14:34:03